Pre zaregistrovanie emailu kliknite sem (iba pre študentov Gymnázia Alejová 1, Košice)
Nočný režim 🌙 / Denný režim

1. Ročník

Slovenský jazyk

Text

Lexikálne jazykové prostriedky

1. Slovo
 • Gramatický význam slova
 • Zvuková podoba slova
 • Vzťahy medzi lexikálnymi významami slov
 • Morfematická štruktúra slova
 • 2. Slovná zásoba, lexika
 • Druhy slovnej zásoby
 • Systém slovnej zásoby
 • 3. Slovníky
 • Druhy slovníkov
 • 4. Obohacovanie slovnej zásoby
 • Tvorenie slov
 • Pretváranie slov
 • Preberanie slov
 • Tvorenie viacslovných pomenovaní
 • Tvorenie obrazných pomenovaní


 • Literatúra

  Text

  1. Starovek (3500 pred Kr. - 5. stor. po Kr.)

  Epika
 • Mýtus/Báj
 • Rozsiahla epická skladba/Epos
 • Podobenstvo
 • Bájka
 • Anekdota
 • Lyrika
 • Óda
 • Ľúbostná báseň
 • Žalospev/Elégia
 • Epigram
 • Epitaf
 • Dráma
 • Tragédia
 • Komédia
 • 2. Stredovek (5. stor. - 15. stor.)

  Epika
 • Legenda
 • Exemplum
 • Kronika
 • Rozsiahla epická skladba/Epos
  1. 1. Hrdinský
   2. Rytiersky
   3. Alegorický
  Lyrika
 • Hymnus/Chválospev
 • Vagantská pieseň
 • Villonská balada
 • Ľúbostná báseň
 • Modlitba
 • 3. Renesanciu (14. stor. - 16. stor.)

  Epika
 • Renesančná novela
 • Román
 • Historická pieseň
 • Lyrika
 • Sonet
 • Ľúbostná báseň
 • Básnická skladba
 • Dráma
 • Tragédia
 • Biblická dráma
 • Komédia(Commedia dell´arte)
 • 4. Barok (16. stor. - 18. stor.)

  Epika
 • Filozofický spis
 • Encyklopedické dielo
 • Odborná próza
 • Pikareskný román
 • Cestovný denník
 • Lyrika
 • Mravoučná báseň
 • Duchovná pieseň
 • Ľúbostná báseň
 • 5. Klasicizmus (17. stor. - 18. stor.)

 • Situácia - zrod vedy a vedeckej spisby, budovanie knižníc, vzdelanie pre nižšie vrstvy, osvietenstvo, Veľká francúzska revolúcia, občianska rovnosť, koniec feudalizmu, politický zrod tretieho stavu, formovanie novodobých národov
 • Témy
 • rozpor citu a povinnosti
 • história
 • kritika negatívnych ľudských vlastnosti(ušľachtilé témy)
 • Postavy
 • kráľ
 • šľachtic
 • mešťan
 • úžerník
 • sluha
 • Osvietenstvo na území Slovenska
 • koniec 18. storočia a prvá polovica 19. boli obdobím národného obrodenia, osvietenctva a klasicizmu
 • napoleonské vojny spomalili rozvoj kapitalizmu v Uhorsku, čo viedlo k nástupu centralizmu a absolutizmu
 • madarčina je uznaná viedenskou vládou za úradný jazyk, čo vedie k bezohľadnému potláčaniu slovodomyselných hnutí
 • národne hnutie na Slovensku sa ocitlo v ťažkej situácii - hospodárske zaostávanie, národostný útlak, spisovný jazyk
 • rozšírovanie hnutí a ich vplyvu podporoval aj fakt, že Rusko(slovanský štát) sa úspešne ubránilo expanzii Napoleona
 • vzniká idea všeslovanskej vzájomnosti, ktorá sa stáva hlavným hýbateľom slovenského národného hnutia
 • Slovenské učené tovarišstvo (1789) - jeho hlavným cieľom bolo šíriť nový spisovný jazyk- bernolákovčinu (Anton Bernolák, 1787 kodifikoval spisovnú slovenčinu na základe západoslovenského nárečia)
 • z jazykovej stránky pokračoval rozvoj literatúry v oboch spisovných jazykoch - v bernolákovčine (J. Hollý) i v češtine (J. Kollár)
 • hl. predstaviteľmi vedy a literatúry v tomto období boli: historik P. J. Šafárik, básnici J. Hollý, J. Kollár a dramatik J. Chalupka
 • Znaky klasicistickej literatúry
 • vychádza z antiky a antických vzorov
 • zmysel umenia vidí v napodobňovaní prírody
 • podľa antického vzoru má prísne teoretické zásady a pravidlá
 • zameriava sa na spoločenské a mravné problémy
 • nezobrazuje človeka aký je, ale aký by mal byť
 • hl. konfliktom je konflikt medzi citom a povinnosťou
 • rozlišuje dva druhy žánrov: vysoké (óda, epos, tragédia, elégia) a nízke (bájka, satira, komédia)
 • nastal výrazný rozvoj dramatickej tvorby - predovšetkým tragédie a komédie
 • v klasicistickej dráme častokrát vystupovala postava rezonéra - komentuje dej
 • typickým veršom bol alexandrín - 12-slabičný verš s dierézou po šiestej slabike
 • Vrcholný klasicizmus na území Slovenska
 • Charakterový typ postavy:
    ‣ autor väčšinou zobrazuje skutočnú vlastnosť postavy a najmä jej jednu typickú vlastnosť, môže to byť kladná i záporná vlastnosť
    ‣ typická postava žijúca v typickom prostredí, oblečená v typickom odeve a rozprávajúca typickou rečou
    ‣ prototyp pre takéto postavy nachádzali autori takmer vždy v reálnom živote
 • Epika
 • Osvietenský román
 • hrdinský epos - rozpráva o významných udalostiach, ktoré mali význam pre život celého národa
 • román - rozsiahle epické dielo s jednou alebo viacerými hl. postavami
 • TREBA doplnit


  ⚠ Nekompletné učivo
  Dráma
 • Tragédia - dramatický žáner v ktorom sa hrdina nachádza v bezvýchodiskovej situácii a je odsúdený na smrť
 • Komédia - šťastné rozuzlenie na rodiel od tragédie a jej zámerom je rozosmiať divákov
 • Povinní autori a diela
 • Jozef Ignác Barjza - René mládenca príbehy a skúsenosti
 • Moliér - Lakomec
 • Ján Chalupka - Kocúrkovo
 • Ján Hollý - Svätopluk


 • Sloh

  Text

  1. Jazyková Komunikácia

 • Druhy komunikácie
 • Komunikačný reťazec
 • Princípy komunikácie
 • Komunikácia
 • Získavanie a spracovanie informácií
  1. 1. Zdroje informácií
   2. Spôsoby záznamu textu
   3. Získavanie a spracovanie informácií
 • Textotvorný (štýlotvorný) proces
  1. 1. Jazykové štýly
   2. Štýlotvorné činitele
   3. Rozdelenie Jazykových štýlov
   4. Slohové postupy a útvary

  2. Bežná komunikácia

 • Hovorový štýl
 • Klasické útvary bežnej komunikácie
  1. 1. Ústne monologické útvary
   2. Ústne dialogické útvary
   3. Písané útvary
 • Moderné útvary bežnej komunikácie
  1. 1. Písané útvary
   2. Ústne útvary

  3. Oficiálna komunikácia

 • Administratívny štýl
 • Útvary administratívneho štýlu
  1. 1. Útvary formátu A4
   2. Útvary formátu A6 a iné

  4. Pracovná komunikácia

 • Písané útvary
 • Ústne útvary
 • 2. Ročník  Slovenský jazyk  Literatúra

  1. Preromantická literatúra

 • obdobie prechodu od klasicizmu k romantizmu
 • Znaky preromantizmu
 • sentimentalizmus (citový naboj diel)
 • uprednostňovanie citu pred rozumom
 • občan a rodina ako základ spoločnosti
 • obdiv k antickej kultúre (intelektuály)
 • prvky ľudovej kultúry
 • Lyrika
  ⚠ Nekompletné učivo
  Časomerný veršový systém
  Lyrický subjekt
  Básnická skladba
  Slávy dcera - Ján Kollár
 • Téma:
   ‣ národ (osud Slovanov)
   ‣ láska k žene Mina)
 • Předspěv + 5 spevov:
   1. Sála (vyčlenenie územia)
   2. Labé, Rén, Vltava (vyčlenenie územia)
   3. Dunaj (vyčlenenie územia)
   4. Lethé (slovanské nebo)
   5. Acheron (slovanské nebo)
 • Žalospev/Elégia
  Předzpěv Slávy dcera (má podobu žalospevu/elégie)
  Znaky klasicizmu v Předzpěve Slávy dcery
 • antické a renesančné umelecké vzory
 • motív cesty/putovania
 • sprievodca na ceste (Milek,Mína - po nebi a pekle)
 • prítomnosť božstiev (slovanská bohyňa Lada)
 • žalospev/elégia (klasický vyšší žáner)
 • časomerný veršový systém
 • Znaky preromantizmu v Předzpěve Slávy dcery
 • umelecké spracovanie intímnej citovej skúsenosti
 • precítený prístup k národnej téme
 • národobuditeľský zámer
 • pocit nespokojnosti s pomermi vo svete a spoločnosti
 • odklon od časomiery v spevoch
 • epické prvky v lyrickej skladbe (druhový synkretizmus)
 • Epika
  1. Román
 • rozsiahle epické dielo
 • predchodcom je epos
 • 1. moderný román: Dômyselný rytier Don Quijote
 • Utrpenie mladého Werthera - Johann Wolfgang Goethe
 • román vo forme listov
 • cestopisný román
 • vo forme listov denníkových zápiskov
 • inšpirácia: láskou, viaže sa k mestu Wetzlar
 • obsahuje autobiografické prvky
 • nenaplnená láska(Werter-Lotta)
 • O diele:
   Werter prichádza na vidiek kde sa zaľúbi do Lotty. Lotta je zasnúbená inému mužovi. Cíti k Wertherovi náklonnosť, ale nechce snúbencovi ublížiť. Zachová sa čestne. Werter nedokáže zabudnúť. Lotta ho žiada, aby sa prestali vídať. Werter si od nej berie zbraň, ktorú mu ona dá. Werter spácha samovraždu.
 • Preromantické znaky diela
 • rozpor medzi osobnými cieľmi a konvenciami spoločnosti
 • nemožnosť uplatniť svoje nadanie a vzdelanie
 • neštastná láska a pocit osamelosti uprostred spoločnosti
 • citová rozorvanosť a vášeň hlavnej postavy
 • Dráma
  Tragédia
  Faust - Johann Wolfgang Goethe
 • téma: túžba po poznaní
 • idea: zmysel života je v prospech iným, nie v blahobyte a štastí
 • rozsiahla dráma
 • veršovaná tragédia
 • 2. Romantická literatúra

 • obdobie poznačené revolúciami, nepokojmi
 • prvá polovica 19. storočia
 • bratstvo, rovnosť, sloboda
 • myšlienky osvietenstva, šírenie vzdelanosti
 • snaha o zlepšenie podmienok chudobných
 • nepokojný hrdina:
   ‣ bojuje proti spoločnosti
   ‣ uteká do sveta rozprávok a fantázii
 • uprednostňuje sa lyrika
 • druhový synkretizmus
 • individualita - jedinečná postava:
   ‣ vidí všetko len zo svojho uhla pohľadu
   ‣ schopná obete (titanizmus)
   ‣ kontrasná, idealizovaná
   ‣ vydedená spoločnosťou, nespokojný jedinec
 • Forma
 • lyrizácia epiky (druhový synkretizmus)
 • epizácia lyriky (druhový synkretizmus)
 • uprednostňovanie lyriky
 • Postava
 • jedinečná (individualizmus, subjektivizmus)
 • kontrasná, idealizovaná, schopná obete (titanizmus)
 • človek vydedený spoločnosťou, konflikný jednotlivec, nespokojenec
 • Znaky romantickej literatúry
 • prevaha ducha nad predmetnosťou (hmotou- vplyv idealistickej filozofie)
 • prednosť citu pred rozumom (idealizmus)
 • boj za slobodu národa (titanizmus)
 • obraz revolučnosti doby
 • historické témy (odvrátenie sa od nevyhovujúcej súčasnosti)
 • rozpor medzi predstavami, túžbami a skutočnosťou
 • inšpirácia v rozprávkach, snoch v minulosti
 • dôraz na cit, fantáziu, poetickosť, zmysel pre hĺbku a tajomnosť
 • autoštylizácia (jednota diela a činu)
 • slovenský romantizmus:
 • 30. - 40. roky 19. storočia
 • romantici sa podieľali na formovaní moderného slovenského národa
 • pôsobili v oblasti literatúry, politiky, kultúry
 • zakladali spolky (Tatrín)
 • vydávali časopisy, almanachy (Slovenské národné noviny s prílohou Orol tatranský)
 • zakladali spolky (Tatrín)
 • celú generáciu označujeme štúrovci


 • Lyrika
 • dominuje v romantizme
 • Pieseň
  Jarná pieseň - Janko Kráľ
 • spoločenská lyrika
 • inšpirácia ľudovou slovestnosťou
 • obžalúva spoločnosť z marenia národných snáh
 • vyjadruje smútok, beznádej, nepokoj
 • vyjadruje nádej, že zmena je možná
 • agitky - agitácia (politické presvedčenie, získavanie)
 • Hymnická pieseň
 • známe hymnické piesne:
   ‣ Kto za pravdu horí
   ‣ Hej, Slováci
  Nad Tatrou sa blýska - Janko Matúška
 • chválospev
 • podoba štátnej hymny v súčasnosti
 • hudobný motív Kopala studienku, kopala
 • Janko Matúška - protest proti odvolaniu Ľudovíta Štúra
 • Básnická skladba
  Marína - Andrej Sládkovič
 • 291 strof
 • štúrovská slovenčina
 • dejová osnova je jemne naznačená
 • rozoberá aj filozofickú koncepciu života
 • podnet napísania bol ľúbostný vzťah k Márii Pišlovej (láska ostala nenaplnená)
 • spojená láska k žene s lásou k vlasti (neuprednostnil vlastenectvo typické pre slovenský romantizmus)
 • Lyrickoepické žánre
  Básnicka poviedka/poéma
 • lyricko-epická skladba
 • návrat k ľudovej slovestnosti
 • žánrový synkretizmus
 • Putovanie Childa Harolda - George Gordon, lord Byron
 • lyrický cestopis
 • motív putovania
 • inšpirácia: situácia v Európe, kde mnohé národy začali bojovať o vlastnú samostatnosť
 • Detvan - Andrej Sládkovič
 • láska k národu
 • spevy:
   1. Martin
   2. Družina
   3. Slatinský jarmok
   4. Vohľady
   5. Lapačka
 • Máj - Karel Hynek Mácha
 • kompozícia založená na protikladoch (otec a syn)
 • v diele sú nastolené základné otázky bytia človeka (Prečo žiť?)
 • Smrť Jánošíkova - Ján Botto
 • dôraz na tradície, dejiny
 • hlavný hrdina zomiera s vedomím, že jeho smrť nie je zbytočná
 • vychádza z ľudovej slovesnosti
 • ľudová slovesnosť:
   ‣ sylabický veršový systém
   ‣ 1 verš pripomína ľudovú pieseň
 • kompozícia:
   ‣ úvod
   ‣ 9 spevov - líšia sa medzi sebou slohovým postupom a autorským zámerom (opisný slohový postup vs. rozprávací slohový postup)
 • slabá dejová línia
 • typické symboly (sokol ⇒ národ, horiaca vatra ⇒ sloboda)
 • využívanie kontrastu (družina v období slávy⇔ smútiaca družina bez kapitána, žiariacia vatra ⇔ vatra zhasínajúca, Jánošík v plnej sile ⇔ Jánošík uväznený)
 • v básni nachádzame narážku na štúrovcov (sokoli-štúrovci)
 • Balada
 • lyrickoepická poézia
 • naviazanosť na ľudovú slovesnosť
 • delenie:
   1. ľudová
   2. villonská
   3. romantická
 • Žltá ľalia - Ján Botto
 • Zakliata panna vo Váhu a divný Janko - Janko Kráľ
 • divný Janko - autoštylizácia - v postave zosobňuje vlastné pocity, nestotožnenie s dobou,nespokojnosť
 • konflikt je založený na strete romantického hrdinu s reálnym svetom
 • námet: z existujúcej povesti o zakliatej panne vo Váhu
 • kompozícia:
   1. výpoveď lyrického hrdinu o vlasných pocitoch, úľavu nachádza v myšlienkach na rodný kraj, približuje rodinu s divným Jankom, ktorý je iný ako ostatní dedinčania - pociťuje neustále smútok a je zamyslený ⇒ štúrovská generácia (nenaplnené ideály)
   2. povesť o panne, Janko sa ju rozhodne odkliať
   3. dopovedanie príbehu, pastier prináša zvesť o Jankovej smrti
 • Epika
 • Rozsiahla epická báseň
 • Hrdinská báseň
  Mor ho! - Samo Chalupka
 • inšpirácia:
   1. historické udalosti
   2. Rimania proti slovanským Limigantom
   3. udalosti prispôsobil potrebám ⇒ povzdbudiť
 • epická skladba
 • kolektívny hrdina
 • slovanské zvyky: vítanie hostí chlebom a soľou
 • využitie singuláru: Slovania ⇒ Slovan ⇒ zvýraznenie
 • znak demokracie ⇒ slovenský snem, rokovania,všetci sú si rovní, akceptácia
 • Román
  Chrám Matky Božej v Paríži - Viktor Hugo
  ⚠ Nekompletné učivo
 • kapitánova dcéra - Alexander Sergejevič Puškin
 • Poviedka
  Jama a kyvadlo - Edgar Allan Poe
 • Novela
  Bratova ruka - Ján Kalinčiak


 • Sloh

  Text

  3. Ročník

  Slovenský jazyk

  Nadvetná syntax - modifikácia vetnej skladby

  Nadvetná(textová) syntax
 • skúma skladbu celého textu (súvislý jazykový prejav, ktorý sa skladá zo zámerne usporiadaných viet a vyjadruje uzavretý myšlienkový obsah - tému)
 • Predmet skúmania:
   1. nadväznosť textu (konexia)
   2. slovosled
   3. modifikácia vetnej skladby
   4. nadvetná kompozícia textu:
    a) členenie textu
    b) odstupňovanie textu
 • 1. nadväznosť textu (konexia)
 • druhy konektorov:
   ‣ jazykové (zámená, synonymá, opakovanie konštrukcie – anafora, refrén)
   ‣ obsahové (fázy rozprávania, opakovanie motívu)
   ‣ mimojazykové prostriedky (mimika, gestikulácia, odkaz na situáciu)
   ‣ retrospektívne konektory (smer dozadu): Bol raz jeden kráľ. Ten kráľ mal 2 dcéry a tie sa volali...
   ‣ perspektívne konektory (smer dopredu): Naozaj to nečakal. Na rozchod dovtedy ani nepomyslel. Čosi vám poviem...
   ‣ mimotextové nadväzovanie: V poslednom vydaní časopisu... autor článku vyslovil domnienku
 • 2. slovosled
 • poradie slov vo vete = slovosled
 • poradie viet v súvetí = vetosled
 • slová (vetné členy) majú svoju pozíciu vo vete, napr. nadradený vetný člen podmet so svojimi rozvíjajúcimi vetnými členmi je na začiatku vety
 • v slovenčine je voľnejší slovosled ako napr. v iných jazykoch
 • Slovosled podľa významu = aktuálne členenie:
   1. objektívne (východisko výpovede + jadro) - pokojná výpoveď (podmet, prísudok, predmet)
   2. subjektívne (jadro + východisko výpovede) - (predmet, prísudok, podmet)

   1. východisko výpovede – opiera sa o známe fakty, okolnosti
   2. jadro výpovede – prináša neznámy, nový fakt
 • Objektívne poradie: Susedia mi požičali stotisíc.
 • Subjektívne poradie: Stotisíc mu susedia požičali.
 • Poradie slov v slovenčine ovplyvňuje:
   a) aktuálne členenie vety – poradie východiska a jadra výpovede
   b) gramatický činiteľ, napr. pozícia vetných členov v postupne rozvíjajúcom prívlastku: náš nový čierny pes, miesto nezhodného prívlastku: chlapec od susedov
   c) fonetický činiteľ: zvuková podoba slov – poradie krátkych foriem zámen v D a A:
    správne: Už by sme mu ho nedali ani za svet!
    nesprávne: Už aby sme ho mu nedali ani za svet!
 • 3. modifikácia vetnej skladby
 • nepravidelnosti v stavbe vety
 • veta nemá klasickú stavbu, dávajú osobitnú pečať textu, vytváranie indiv. štýlu
 • Typy:
   1. vytýčený vetný člen
   2. pripojený vetný člen
   3. osamostatnený vetný člen
   4. výpustka – elipsa
   5. neukončená výpoveď – apoziopéza
   6. vsuvka - parentéza
 • 1. vytýčený vetný člen
 • na začiatku vety, zachytávajú atmosféru, situáciu, nedočkavosť, vzťah k osobe...
 • oddelený čiarkou alebo pomlčkou
 • Príklady:
   "Ružová, tá sa mi páči!"
   "Jednotka – tá ešte neznamená úspech v živote."
   "Kradnúť nekradne."
 • 2. pripojený vetný člen
 • k vete sa dopĺňa dodatočne, po jej zdanlivom ukončení
 • doplní informáciu vo vete, ak autor nevedomky alebo zámerne na niečo zabudne
 • 3. osamostatnený vetný člen
 • ak pripojený vetný člen formálne upravíme ako vetu
 • Príklad:
   "Na pohovke niečo ležalo. Okaté a strakaté."
 • 4. výpustka – elipsa
 • Neúplná výpoveď /vypustím niektorú časť, zvyčajne menej dôležitú, ktorá je známa z kontextu
 • Dosahuje sa úspora
 • Často nachádza v ustálených slovných spojeniach
 • Píšeme cez pomlčky alebo čiarky
 • Príklady:
   "Mladosť - pochabosť."
   "Aká matka, taká Katka"
   "Bol si? - Bol si u zubára?"
 • 5. neukončená výpoveď – apoziopéza
 • Typická pre hovorovú reč, spája sa s gestom alebo mimikou
 • Signalizujú, že sú postavy rozrušené, nepokojné, nevyrovnané...
 • Príklad:
   Žofa: Čoby ste i nedali kúštik, aby sa odrátalo...
   Beta: Aspoň lúčku pod Žiarom...
 • 6. vsuvka - parentéza
 • môže byť slovo alebo veta vložená do inej vety
 • vo všetkých štýloch
 • má voľný slovosled (na rozdiel od prístavku)
 • Príklady:
   "Začneme, a teraz celkom vážne, s rozborom vašich prác."
   "Na obed – v horúčave i mraze – chodil domov."
 • 4. nadvetná kompozícia textu
  1. členenie textu
 • začiatok textu - rámcové časti: titulok, motto, názov, predhovor, prológ, úvod, abstrakt
 • jadro textu -horizontálne členenie: odsek, kapitola, diel
 • koniec textu - rámcové časti: záver, epilóg, resumé
 • horizontálne a vertikálne
 • Horizontálne (vodorovná línia)– vonkajšie (na základe tematiky a významu)
 • Prozaický text: Básnický text: Dramatický text:
  odseky ⇒ kapitoly ⇒ diely strofy ⇒ spevy výstupy ⇒ dejstvá
 • Vertikálne - na základe jeho formálnej stránky (postupnosť podľa dôležitosti)
 • V písanom texte:
   ‣ grafické označenie odseku
   ‣ veľkosť a typ písma
   ‣ farba písma a pozadia
   ‣ členenie pomocou číslic a písmen
   ‣ titulky, medzititulky
   ‣ grafy, schémy, ilustrácie
 • V ústnom prejave:
   ‣ intonácia
   ‣ mimika
   ‣ festikulácia
   ‣ situácia a pod.
 • 2. odsek
 • najmenšia nadvetná kontextová jednotka
 • má obsah – jeden motív alebo motivovaný celok
 • Má formu:
   ‣ odsek vyčleníme 5 prázdnymi údermi od ľavej zvislice
   ‣ začíname od ľavej zvislice a odsek vyznačíme vynechaným riadkom
   ‣ použitie tabulátora
 • Druhy odsekov:
   ‣ bezpríznakový (nový obsah - nový odsek) - označený číslicou, odrážkou
   ‣ príznakový (vydeľuje ho subjektívny postoj autora) - upozorňuje na niečo, často to býva jedna veta
   ‣ mäkký odsek - nadväzuje na predchádzajúci text
   ‣ tvrdý odsek - nenadväzuje na predchádzajúci text
 • 3. kapitola
 • skladá sa z viacerých odsekov, nie je tak presne vymedzená obsahom a formou ako odsek
 • Druhy:
   kľúčová – v nej nastáva zvrat deja
   kulminačná – dej v nej vrcholí
   rámcujúca – na začiatku a na konci diela
   otvorená – dej nie je ukončený, rozvíja sa i v ďalšej kapitole
 • 4. odstupňovanie textu
 • text zložený z významnejších a menej významných obsahových častí, ktoré sú odstupňované (vertikálne) nielen podľa dôležitosti, ale aj podľa funkcie
 • Odstupňovanie textu v:
   a) odbornej literatúre
    ‣ grafické prostriedky (body, grafy, podčiarkovanie, typ písma)
    ‣ logické princípy výkladové textu (najprv tvrdenie, potom dokazovanie, najprv odborný opis, potom jeho fungovanie)
    ‣ uľahčuje orientáciu a porozumenie textu
   b) umeleckej literatúre - pásmo rozprávača a postáv
 • 5. pásmo rozprávača
   a) autorská reč – vyslovuje ju rozprávač sám za seba
   b) nepriama reč – autor prerozpráva, čo povedala iná osoba
  6. pásmo postáv
   A) Priama reč sa skladá z výpovede autora – uvádzacej vety a doslovného zachytenia reči postavy:
    „Neblázni, Imro,“ povedal som mu.
    Povedal som mu: “Imro, neblázni!“
    „Mohol by si už byť normálny, Imro,“ povedal som mu, „lebo sa to neskončí dobre.“
   B) Nevlastná priama reč je priama reč písaná bez úvodzoviek, nachádza sa v modernej, experimentálnej próze. Formálne sa neoddeľuje autorská reč od reči postavy, čo znie dynamicky, moderne:
   Prečo ani mňa na stretnutie nepozvali, rozhnevala sa Eva.
   C) Polopriama reč zachytáva vnútorný dialóg postavy, má blízko k nevlastnej reči i k priamej reči. Zachytí presne, čo povedala iná osoba, ale na rozdiel od priamej reči nepoužíva úvodzovky a autor aj v citovanej vete používa 3. osobu:
   Polopriama reč: Eva sa rozhnevala. Prečo ani ju na stretnutie nepozvali? (Porovnaj! Priama reč: „ Prečo ani mňa na stretnutie nepozvali?“ rozhnevala sa Eva. Nevlastná priama reč: Prečo ani mňa na stretnutie nepozvali, rozhnevala sa Eva.)

  1. Zvuková rovina jazyka

  Zvuková stránka jazyka
 • vnútorne usporiadaný,systémovo organizovaný súbor prostriedkov a pravidiel ⇒ vytvára sa zvuková podoba hlások, slabík, slov
 • vedy zaoberajúce sa stavbou jazyka:
   ‣ fonetika ⇒ základná jednotka hláska
   ‣ fonológia ⇒ základná jednotka fonéma
 • fonetika
 • skúma tvorbu (artikuláciu) hlások
 • skúma ako ich počujeme
 • skúma ich správanie v spojení s inými hláskami
 • fonológia
 • skúma, ktoré zvuky ľudskej reči sa využívajú na dorozumievanie v jazyku
 • skúma, pomocou ktorých zvukov sa v jazyku rozlišujú slová a tvary
 • aké vlastnosti zvukov sú dôležité pre rozpoznávanie zvukov
 • Hláska
 • najmenšia zvuková jednotka
 • konkrétna realizácia fonémy
 • Fonéma
 • zvuková jednotka schopná rozlišovať význam slov (sud ⇒ súd,ľan ⇒ laň)
 • jedna fonéma môže mať rôzne varianty (y,i)
 • jedna fonéma zapísaná 2 grafémami (dz, dž, ch)
 • fonetický zápis sa nazýva transkripcia (deti ⇒ [ďeťi])
 • Systém slovenských hlások
 • 11 samohlások, 4 dvojhlásky, 29 spoluhlások
 • Samohlásky
 • sú tóny
 • počas artikulácie hlasivky kmitajú
 • pri vyslovovaní ostáva priechod výdychového prúdu voľný
 • slabikotvorná funkcia
 • dlhé samohlásky vyslovujeme 2x dlhšie ako krátke
 • Samohlásky
  Krátke: a, ä, e, i, o, u
  Dlhé: á, é, í, ó, ú
  Dvojhlásky
 • spojením dvoch spoluhláskových prvkov v jednej slabike
 • slabikotvorná funkcia
 • vyslovujeme ich vždy v jednej slabike
 • z hľadiska trvania sú dlhé
 • prvá hláska tlmená, druhá výraznejšia
 • Dvojhlásky
  ia, ie, iu, ô
  Spoluhlásky
 • sú to šumy
 • vzduchový prúd naráža na nejakú prekážku
 • delenie:
   ‣ Podľa vplyvu na pravopis
   ‣ Podľa znelosti
 • Spoluhlásky podľa vplyvu na pravopis
  Tvrdé: d, t, n, l, k, g, h, ch
  Mäkké: ď, ť, ň, ľ, c, č, š, dz, dž, ž, j
  Obojaké: b, p, m, v, r, z, s, f
  Spoluhlásky podľa znelosti
  Znelé párové: b, d, ď, g, dz, dž, z, ž, h, v
  Neznelé párové: p, t, ť, k, c, č, s, š, ch, f
  Znelé nepárové: m, n, ň, l, ľ, ĺ, r, ŕ, j
  Znelostná asimilácia spoluhlások
 • prispôsobovanie výslovnosti dvoch susedných spoluhlások podľa znelosti (existuje kvôli lepšej výslovnosti)
 • k znelostnej asimilácii dochádza:
   vo vnútri slova ⇒ v predpone(rozplakala sa), pred príponou (žabka)
   na hraniciach slov pri splývavej výslovnosti ⇒ Dub padol
   na konci slova pred prestávkou ⇒ Príď!
 • nastáva, ak sa stretnú vedľa seba dve spoluhlásky:
   prvá znelá a druhá neznelá ⇒ znelá sa prisposobí neznelej
   prvá neznelá a druhá znelá ⇒ neznelá sa prisposobí znelej
   výslovnosť predložiek s,z,k ovplyvňuje následujúca samohláska ⇒ vyslovia sa ako znelé
 • Výslovnosť a pravopis
 • jazyk používame v dvoch podobách:
   ‣ ústnej podobe
   ‣ písanej podobe
 • ortoepia ⇒ je jazykovedná disciplína, ktorá stanovuje pravidlá spisovnej výslovnosti
 • logopédia ⇒ sa zaoberá naprávaním organických chýb vo výslovnosti
 • Vznik reči
 • orgány, ktoré sa podieľajú na rozprávaní sa nazývajú rečové orgány
 • delenie:
   ‣ dýchacie ⇒ vzniká prúd vzduchu (pľúca)
   ‣ hlasové ⇒ vzniká tón hlasu (hrtan, hlasivky)
   ‣ hláskovacie ⇒ pretvára sa hlas na reč pomocou pasívnych (zuby, sánka, čeľusť) a aktívnych (jazyk a pery) orgánov
 • najdôležitejším orgánom pre tvorbu hlasu sú hlasivky ⇒ rozkmitaním vzniká tón
 • Slabika
 • najmenšia zvuková jednota reči
 • nesie prozodické vlastnosti reči
 • základom je samohláska, dvojhláska alebo slabikotvorná spoluhláska
 • v slovách sa striedajú krátke a dlhé slabiky
 • Pravidlo o rytmickom krátení
 • v slovenčine zvyčajne nenasledujú dve dlhé slabiky za sebou
 • Výnimky z rytmického krátenia
 • pádové prípony podstatných mien stredného rodu zakončených na -ie, ktoré sa skloňujú podľa vzoru vysvedčenie ⇒ lístie ⇒ lístím, skálie ⇒ skália
 • v pádovej prípone genitívu množného čísla podstaných menách ženského rodu ⇒ hrádzí, schôdzí, klieští
 • v pádových príponách prídavných mien ⇒ páví ⇒ pávím, krokodílí ⇒ krokodílie
 • v tvaroch neurčitých zámen s časticou nie- ⇒ niekým, niečím, niečí
 • v zložených slovách ⇒ tisícnásobný, tisíckrát
 • Interpunkčné a rozlišovacie znamienka
  Interpunkčné znamienka
 • grafické znaky, ktoré nemajú fonetickú ani lexikálnu hodnotu a používajú sa na členenie textu
 • pri čítaní nahlas sa prejavujú zmenou intonácie a prestávkami v texte
 • interpunkčné znamienka:
   ‣ bodka
   ‣ čiarka
   ‣ bodkočiarka
   ‣ dvojbodka
   ‣ výkričník
   ‣ otáznik
   ‣ pomlčka
   ‣ spojovník
   ‣ tri bodky
   ‣ úvodzovky
   ‣ apostrof
   ‣ zátvorky
   ‣ lomka
 • Rozlišovacie (diakritické) znamienka
 • sú zvláštne znamienka, ktoré sa píšu v okolí písmena (nad, pod, alebo vedľa) a ktoré menia jeho výslovnosť alebo spĺňajú inú rozlišovaciu funkciu
 • môžu meniť výslovnosť celého slova, vyznačovať tón reči, rozlišovať homonymá, upozorňovať na skratky a číslovky
 • nepatrí medzi ne bodka nad grafémou "i,j"
 • V slovenčine máme:
   ‣ dĺžeň
   ‣ mäkčeň
   ‣ dve bodky
   ‣ vokáň
 • V ďalších jazykoch :
   ‣ dva dĺžne
   ‣ vlnovka
   ‣ cédille
   ‣ vodorovná čiarka
   ‣ oblúčik
   ‣ šikmá čiarka
   ‣ čiarka pod písmenom
   ‣ bodka nad písmenom
   ‣ tupý prízvuk
 • Intonačné prostriedky (prozodické vlastnosti reči)
 • artikulácia ⇒ správna výslovnosť
 • intonácia ⇒ komplexný zvukový jav, ktorý sa skladá z samostatných zložiek
 • Prozodické vlastnosti reči - intonácia
 • 1. časová modulácia reči
   ‣ kvantita (dĺžka)
   ‣ pauza (prestávka)
   ‣ tempo (rýchlosť)
   ‣ rytmus
 • 2. silová modulácia reči
   ‣ prízvuk
   ‣ dôraz ⇒ emfáza(citový dôraz napr. výýýborne)
   ‣ intenzita hlasu (sila hlasu)
 • 3. tónová modulácia reči
   ‣ melódia
   ‣ hlasový register (výška hlasu)
 • 2. Vývin jazyka

  Word dokument
  Indoeurópsky prajazyk
 • prajazyk predstavuje spoločný základ pre dnešné európske a niektoré ázijské jazyky
 • používal sa pravdepodobne na území juhovýchodnej Európy alebo  Malej Ázie a Blízkeho východu okolo roku 3 500 pred n.l
 • dôkazom su rovnaké alebo podobné slová (slovenské slovo syn, anglické son, nemecké sohn)
 • Indoeurópske jazyky rozdeľujeme na:
   ‣ indické jazyky - sanskrit, hindčina, nepálčina, rómčina
   ‣ iránske jazyky
   ‣ arménsky jazyk
   ‣ grécky jazyk
   ‣ albánsky jazyk
   ‣ italické jazyky ⇒ oskitčina, etruština, umberčina a latinčina. Z ľudovej latinčiny sa vyvinuli románske jazyky.
   ‣ románske jazyky ⇒ rumunčina, moldavčina, dalmatínčina, taliančina, portugalčina, väčšina francúzskych a španielskych nárečí
   ‣ keltské jazyky ⇒ bretónčina, waleština, škótčina, írčina
   ‣ germánske jazyky:
    severogermánske ⇒ dánčina, nórčina, švédčina, faerčina, islandčina
    západogermánske ⇒ nemčina, holandčina, flámčina, frízština, angličtina
   ‣ baltské jazyky ⇒ litovčina, lotyština, vymretá staropruština
   ‣ slovanské jazyky
   ‣ vymreté jazyky ⇒ chetitský jazyk, tocharský jazyk
 • Predspisové obdobie
  Praslovenčina ako Indoeurópsky jazyk
 • patrila do skupiny indoeurópskych jazykov(sanskrt)
 • spoločný jazyk starých Slovanov v ich pôvodnej vlasti a neskôr na územiach, na ktoré sa dostali po svojej migrácii a osídľovaní karpatsko–dunajskej oblasti(6. - 8. stor.)
 • nie je doložený žiadnymi písomnými pamiatkami
 • porovnávaním tvarov slov jednotlivých slovanských jazykov sa môžeme dopracovať k podobe praslovanského slova
 • praslovanský jazyk mal hlásky, ktoré sa v slovenčine nezachovali(tvrdý, mäkký jer), chýbali v nej hlásky(h, f)
 • 5. - 9. stor. sa praslovančina pod vplyvom rôznych činiteľov (odchod z pravlasti, menšie kontakty medzi jednotlivými kmeňmi po príchode na nové územie, ...) nárečovo diferencovala a postupne sa vytvorili tri nárečové oblasti praslovančiny, ktoré sa ďalej rozdrobovali na národné jazyky, ale príbuznosť v jednotlivých skupinách zostala
 • národným jazykom Slovákov sa stala tzv. stará slovenčina
 • stará slovenčina sa v nasledujúcich storočiach používala ako neoficiálny jazyk
 • Delenie slovanských jazykov:
   1. východoslovanské jazyky ⇒ ruština, bieloruština, ukrajinčina
   2. južnoslovanské jazyky ⇒ slovinčina, chorvátčina, srbčina, macedónčina, bulharčina, staroslovienčina
   3. západoslovanské jazyky ⇒ slovenčina, čeština, poľština, horná a dolná lužická srbčina
 • Staroslovienčina
 • najvýznamnejšie medzníky vo vývine nášho jazyka ⇒ veľkomoravské obdobie
 • Veľká Morava (833 - 907) bola prvým štátom Slovanov na území dnešnej Moravy a Slovenska
 • príchod Konštantína (Cyrila) a Metoda ⇒ šírenie kresťanstva na našom území (863)
 • Konštantín a Metod priniesli staroslovienčinu ⇒ prvý slovanský kultúrny, spisovný a bohoslužobný jazyk
 • základ bolo nárečie macedónskych Slovanov z okolia Solúna
 • staroslovienčina:
   ‣ pôvodom južnoslovanský jazyk, ktorého základom bolo nárečie macedónskych Slovanov z okolia Solúna (dnešné Thessaloniki)
   ‣ jazyk náboženských obradov, vzdelancov a oficiálnych štátnych dokumentov
   ‣ zapisovala sa hlaholikou
   ‣ prvky staroslovienčiny sa zachovali v podobe cirkevnoslovanského jazyka ⇒ gréckokatolícki a pravoslávni veriaci
 • Hlaholika:
   ‣ prvé písmo Slovanov, zostavil ho Konštantín z malých písmen gréckej abecedy
 • Cyrilika:
   ‣ zjednodušená hlaholika žiakmi Konštantína a Metoda
   ‣ základ veľké písmená gréckej abecedy
 • stará slovenčina sa naďalej používala v ľudovom prostredí
 • 11. - 15. storočie
 • po zániku Veľkej Moravy sa na území Slovenska naďalej rozvíjal domáci kultúrny jazyk ⇒ stará slovenčina
 • Vývojové zmeny v období 11. - 15. storočia:
   ‣ zánik alebo náhrada (vokalizácia) jerov
   ‣ zanik nosoviek
   ‣ zmena g na h
   ‣ zánik duálu (dvojného čísla)
   ‣ zánik gramatickej morfémy jest
 • Slovenský jazyk nebol oficiálnym štátnym ani cirkevným jazykom, ani normovaným jazykom literatúry, no bol nositeľom slovenskej národnej kultúry.
 • cirkevným, kultúrnym a administratívnym jazykom na území Slovenska (ako súčasti Uhorského kráľovstva), ako aj v celej Európe bola latinčina
 • používanie slovenčiny bolo povolené pri čítaní právnych listín i pri náboženských obradoch, kde sa latinský text prečítal aj v domácom jazyku
 • v písomnom styku sa na našom území používala maďarčina a nemčina
 • po vzniku Karlovej univerzity v Prahe (1348) ⇒ do češtiny pribúdali slovenské prvky (slovakizmy) a formuje sa slovakizovaná čeština
 • 16. - 18. storočie
 • v písomnom styku ⇒ používala sa latinčina a čeština
 • používanie češtiny sa spájalo so šírením protestantizmu v 16. storočí ⇒ biblickú, resp. kralickú češtinu (český preklad Biblie ⇒ Kralická biblia)
 • domáce obyvateľstvo hovorilo domácim slovenským jazykom ⇒ nárečiami
 • rozvoj kultúrnej podoby slovenčiny ⇒ kultúrna západoslovenčina, stredoslovenčina a východoslovenčina
 • Romuald Hadbavný
 • kamaldulský mních z Červeného Kláštora
 • zohral dôležitú úlohu pri:
   ‣ preklade Biblie do kultúrnej slovenčiny
   ‣ zostavení latinsko–slovenského slovníka (tzv. Kamaldulský slovník)
 • v latinsko–slovenskom slovníku načrtol gramatiku a pravopis domáceho jazyka
 • Jozef Ignác Bajza
 • osvietenský kazateľ, jazykovedec, básnik, románopisec
 • ako prvý sa pokúsil uzákoniť spisovný jazyk, ale nepodarilo sa mu to
 • Išlo o kultivovaný domáci jazyk s prvkami češtiny (bohemizovaná slovenčina), v ktorom vydal René mláďenca príhodi a skusenosťi
 • jeho pravopisu a gramatike chýbala pevnejšia a odôvodnenejšia kodifikácia ⇒ nevydal žiadnu pravopisnú príručku
 • spisovné obdobie
  Bernolákovské obdobie (1787 - 1842)
 • formovanie moderného slovenského národa
 • Anton Bernolák:
   ‣ vydal prvú kodifikovanú príručku spisovnej slovenčiny (1787)
   ‣ odstránil niektoré tradičné bohemizmy (Gasno ⇒ Ďasno, Bochen ⇒ Peceň)
   ‣ v spisovnej bernolákovčine vydali svoje diela: J. Fándly a J. Hollý
 • Kodifikačné diela:
   ‣ Filologicko-kritická rozprava o slovenských písmenách s prílohou Ortographia
   ‣ Slovenská gramatika
 • Ďalšie dielo:
   ‣ Slowar Česko-Latinsko-Nemecko-Slovensko-Uhorský
 • Základné pravidlá bernolákovčiny:
   1. vychádzala z kultúrnej západoslovenčiny z oblasti Trnavy
   2. fonetický pravopis ⇒ „píš, ako počuješ“ (fonematický)
   3. nerozlišovalo sa i/y, í/ý ⇒ piľní
   4. nemala dvojhlásky
   5. mala ď, ť, ň, ľ ⇒ Ťelo, Oňi
   6. podstatné mená a výrazy, ktoré sa spájajú s osobami, sa písali veľkým začiatočným písmenom ⇒ Hospodár, Sláwa
   7. predložky s a z sa písali podľa výslovnosti ⇒ s Kaplnki, z Adamom
   8. hláska j sa písala ako g ⇒ domagší
   9. obsahovala skupinu šč ⇒ ešče, púščať
   10. hláska v sa písala ako w ⇒ Slowár
 • Bernolákovčina nikdy nebola prijatá ako celonárodný slovenský jazyk ⇒ ostala spisovným jazykom len pre katolíkov
 • Štúrovské obdobie (1843 - 1852)
 • Ľudovít Štúr:
   ‣ uzákonil nový spisovný jazyk (1843) na fare v Hlbokom spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom
 • kodifikačná príručka ⇒ Náuka reči slovenskej
 • zavedenie spisovnej slovenčiny odôvodnil v diele Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí
 • Základné pravidlá štúrovského pravopisu:
   1. vychádzal z kultúrnej stredoslovenčiny
   2. fonetický pravopis – „píš, ako počuješ“
   3. pri zapisovaní v, j, g sa prestali používať písmená w, g, gˇ
   4. dôsledné označovanie mäkkosti – ďe, ťe, ňe, ľe, ďi, ťi, ňi, ľi
   5. neprítomnosť hlások ľ, ä, é, ó, iu
   6. dvojhlásky sa zapisovali kombináciou ja, je, uo
   7. stále sa nepoužívalo y/ý
   8. v G. pl. m. r. sa hláska v píše ako u – králou, sluhou
   9. nemá iu, namiesto toho používa ú – božú, znameňú
 • aj evenielici aj katolíci začali používať spisovnú slovenčinu
 • v otázke spisovného jazyka vládol výrazný chaos (čeština u evanjelikov, bernolákovčina, štúrovská slovenčina so snahou o opravu – Hurban, Hodža, Hattala).
 • napriek námietkam proti Štúrovej spisovnej slovenčine (M. M. Hodža, J. Kollár, M. Hattala) sa začala spisovná slovenčina spontánne používať
 • o úspech štúrovčiny sa ale postarala literárna tvorba štúrovcov
 • Reformné obdobie (1852 - 1863)
 • 1851 ⇒ začiatok reformného obdobia ⇒ Hattala - Krátka mluvnica Slovenská
 • etymológia - (náuka o pôvode slova) - návrat k praslovančine
 • v Bratislave sa uskutočnilo stretnutie katolíckych a evanjelických vzdelancov (Ľ. Štúr, M. M. Hodža. J. M. Hurban, M. Hattala, J. Palárik) ⇒ dohoda o reforme štúrovčiny
 • Hodžovsko-hattalovská reforma priniesla zmeny, ktoré sú zachytené v Krátkej mluvnici slovenskej
 • Zmeny v štúrovčine po reforme:
   1. Zavedenie y/ý
   2. Zavedenie samohlásky ä
   3. Zavedenie dvojhlások ia, ie, ô namiesto ja, je, uo
   4. Zavedenie mäkkej spoluhlásky ľ
   5. Mäkkosť pri spoluhláskach ď, ť, ň, ľ pred i, í, ie, ia, iu sa prestala vyznačovať
 • uvedená reformovaná štúrovčina sa s menšími zmenami používa dodnes
 • Matičné obdobie (1863 - 1875)
 • Významný dokument slovenského národa z roku 1861 ⇒ Memorandum národa slovenského
 • Memorandum národa slovenského ⇒ obsahoval aj požiadavku zaviesť slovenčinu do škôl
 • Viedenská vláda povolila používanie slovenčiny v niektorých katolíckych školách a povolila vytvorenie národnej inštitúcie, ktorá bude toto povolenie uskutočňovať
 • v roku 1863 vznikla Matica slovenská a tri slovenské gymnáziá (Revúca, Kláštor pod Znievom, Martin) ⇒ 1875 ich maďarské úrady zatvorili
 • Martinské obdobie (1875 - 1918)
 • po zatvorení Matice slovenskej a troch slovenských gymnázií ostal Turčiansky sv. Martin naďalej centrom rôznych aktivít slovenských národovcov
 • v Turčianskom sv. Martine:
   ‣ pracovali redakcie novín a časopisov (Slovenské pohľady, Národné noviny)
   ‣ pôsobili tu významné osobnosti ((J. Škultéty, S. H. Vajanský, K. Kuzmány)
   ‣ vytvárala sa tu postupne reč, ktorú označujeme termínom martinský úzus
 • S. Czambel v diele Rukoväť spisovnej reči slovenskej spracoval v roku 1902 gramatiku martinského úzusu
 • martinský úzus sa tak stal normou spisovnej slovenčiny
 • Obdobie Československej republiky (1918 - 1939)
 • po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa slovenčina stala štátnym, úradným a vyučovacím jazykom
 • v 30. rokoch zjednotenie českého a slovenského jazyka ⇒ Pravidlá slovenského pravopisu (1931)
 • vypracovali ich jazykovedci pod vedením českého jazykovedca Václava Vážneho
 • mnohí slovenskí jazykovedci s uvedenými pravidlami nesúhlasili ⇒ 1932 založili časopis Slovenská reč ⇒ snaha o „očistenie“ spisovnej slovenčiny od cudzích vplyvov ⇒ jazykový purizmus
 • Súčastná spisovná Slovenčina (1939 - súčastnosť)
 • Nové Pravidlá slovenského pravopisu vyšli zásluhou Henricha Barteka v roku 1940
 • 1943 vznikol v Bratislave Jazykovedný ústav, ktorý pracuje dodnes pod názvom Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
 • od roku 1953 do roku 1971 vyšli v 11 vydaniach ďalšie Pravidlá slovenského pravopisu pod vedením Štefana Peciara a priniesli niektoré radikálne zmeny
 • Zmeny v slovenskom pravopise po reforme:
   1. Jednotné písanie –li po l-ových príčastiach (muži/ženy pracovali)
   2. Písanie predpôn s-, z- podľa výslovnosti
   3. Predložka z, zo sa spája len s genitívom, predložka s, so len s inštrumentálom
 • časopisy Slovenská reč, Jazykovedný časopis, Kultúra slova prispeli k vývoju spisovnej slovenčiny
 • významnú úlohu zohrala aj relácia Jazyková poradňa Slovenského rozhlasu
 • po roku 1968 ⇒ česko–slovenská dvojjazykovosť ⇒ zrovnoprávnenie slovenčiny a češtiny ⇒ pasívny bilingvizmus
 • 1966 ⇒ Morfológia slovenského jazyka ⇒ vypracovaná pod vedením Jozefa Ružičku ⇒ zavŕšenie procesu ustálenia morfologickej stavby súčasnej spisovnej slovenčiny
 • 1984 Ábel Kráľ vydal Pravidlá slovenskej výslovnosti ⇒ prvú oficiálnu príručku spisovnej výslovnosti slovenčiny ⇒ ustálenie hláskovej stavby súčasnej spisovnej slovenčiny
 • zásadné zmeny nastali po roku 1989 (nežná revolúcia) a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1993)
 • 1991 vydané nové Pravidlá slovenského pravopisu,ktoré priniesli viaceré zásadné zmeny v pravopise
 • Niektoré zmeny v pravopise po roku 1991:
   1. zjednodušilo sa písanie veľkých písmen
   2. príslovky, častice a citoslovcia sa môžu písať osobitne aj dovedna, uprednostňuje sa ale písanie dovedna
   3. zmeny nastali v pravidle o rytmickom krátení
   4. zjednodušilo sa písanie čiarky pred priraďovacími spojkami a, i, aj , ani, alebo, či
 • po roku 1993 nastala v Slovenskej republike nová jazyková situácia ⇒ odstránenie česko-slovenskej dvojjazykovosti z verejnej komunikácie
 • 1995 bol prijatý Zákon o štátnom jazyku ⇒ úprava používania spisovného jazyka vo verejnom styku
 • rok 2000 Pravidlá slovenského pravopisu
 • rok 2003 Krátky slovník slovenského jazyka
 • rok 2004 Slovenčina sa stáva rokovacím jazykom Európskej únie
 • rok 2006 Súčasný slovník slovenského jazyka a - g
 • rok 2011 Súčasný slovník slovenského jazyka h - l
 • rok 2009 Novela zákona o Štátnom jazyku
 • jazyková kultúra - cieľavedomá činnosť smerujúca k pestovaniu spisovnej podoby národného jazyka - zodpovedá Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra (SAV)


 • Literatúra

  1. Realizmus

 • jednoaktovka:
   ‣ hra s 1 dejstvom
   ‣ buď divadlo 1 herca alebo dialóg (2-3 hercov)
 • monodráma:
   ‣ hra pre 1 herca
 • Premeny Realizmu
 • veľký rozmach vedy a techniky
 • 2. polovica 19. storočia vo Francúzsku
 • reálne zachytenie skutočnosti vrátane negatív (chudoba, rasizmus, sex, násilie)
 • urbanizácia
 • industrializácia
 • anonymita
 • Rakúsko-Uhorsko ⇒ jednota uhorského národa ⇒ migrácia ,vysťahovalectvo
 • časopis Hlas
   ‣ hra Hlasisti
   ‣ konať dobro a byť dobrý
 • odpor proti monarchii
 • 1. svetová vojna 1914 - 1918
 • 1919 - Univerzita Komenského v Bratislave
 • 1926 - Slovenský rozhlas
 • svetová hospodárska kríza
 • Adolf Hitler
 • Naturalizmus
  Znaky naturalizmu
 • snaha o vedecký obraz skutočnosti
 • detailná analýza neprijemných stránok
 • prevaha postáv z nízkych vrstiev
 • nezaujatý hodnotiaci postoj autora
 • jedinečnosť postáv ⇒ typizácia
 • sociálny a biologický determinizmus ⇒ človek vymedzený životnosťou, rasou pôvodom
 • človek súčasť prírody
 • Emilie Zola - prvý predstaviteľ
 • Cesta životom - Ladislav Nádaši-Jége
 • román s autobiografickými prvkami/biografiou ⇒ autor hľadá prvky z jeho osobného života
 • vyjadrenie skeptického pohľadu na narodnú ľahostajnosť a život v spoločnosť na konci monarchie, pred vznikom ČSR
 • životopisný román ⇒ zobrazuje život známej osobnosti v chronologickom slede
 • špecifický žáner
 • zdrojom informácií boli dobové dokumenty
 • Nové podoby realizmu
 • odídenie od realistického románu ⇒ založeného na schéme balzacovského románu ⇒ experimentovanie
 • sociálny/spoločenský román - spoločenská problematika
 • historický román - hľadanie postoja k minulosti
 • rozšírenie literatúry pre dievčatá/detektívnej literatúry
 • alfabetizácia - hromadná výučba písania a čítania
 • nový prvok v slovenskej próze - výsmech a satira pri zobrazovaní neobvyklého sveta
 • román rieka - obsiahly román, ktorý zachytáva rozsiahle časové obdobie s mohutnou dejovou líniou a množstvom epizód
 • románová novela
 • Peter a Lucia - Romain Rolland
 • protivojnový román
 • románová novela
 • postvojnový román - obžaloba vojny, lebo nepraje najkrajšiemu ľudskému citu
 • 30.1.1918 - 29.3.1918
 • obsah:
   Peter 30.1.1918 cestuje metrom, keď počas bombardovania Paríža vznikne chaos a panika, Lucia ho náhodne chytí za ruku. Neskôr sa stretávaju a ich stretnutia začnú byť častejšie. Peter pochádza z meštianskej rodiny, ktorá si potrpí na postavení. Lucia pochádza z chudobnej rodiny a nedokončila školu maliarstva. Ich láska im dáva nádej, začínajú sa tešiť zo života, ale čelia bezradnosti kvôli vojne. Peter pod vplyvom Lucie mení názory na usporiadanie spoločnosti, uvedomil si korene spoločenskej nespravodlivosti. Pod vplyvom brata, ktorý sa vrátil z vojny na dovolenku, mení názor na vojnu. Lucia a Peter sa rozhodnú tajne zasnúbiť naveky v piatok. Pri opätovnom bombardovaní Paríža obaja umierajú v rujinách kostola, kedy sa snaží Lucia v poslednej chvíli uchrániť Petra objatím. ⇒ Parabola s Veľkým piatkom - Ježiš zomiera na kríži, zomierajú 2 mladí ľudia ⇒ fyzická láska zomiera (ako Ježiš na kríži), ale stáva sa večne živou.
 • Staroba - Milo Urban
 • psychologická novela
 • Demokrati - Janko Jesenský
 • spoločenský/sociálny román
 • Vraždy podľa abecedy - Agáta Christie
 • detektívny román:
   ‣ riešenie záhady vraždy, hľadanie vinníka
   ‣ ústrednou postavou je detektív, ktorý má menej inteligentného pomocníka
 • Je dôležité mať Filipa - Oscar Wilde
 • frazeologizmus ⇒ mať Filipa ⇒ byť múdry
 • konverzačná komédia ⇒ založená na slovnej komike
 • 3 dejstvá
 • satira, paradox, výsmech anglickej vyššej spoločnosti ⇒ z jej obmedzenosti, puritanstva (úzkoprso sa pridržiavajúci prísnych, mravných zásad) a spôsobu konverzácie
 • v slovenskej literatúre je podobnou konverzačnou komédiou Čaj u pána senátora od Ivana Stodolu
 • 2. Literárna Moderna

 • 2 dominantné smery:
   ‣ symbolizmus
   ‣ impresionizmus
 • začiatok 20. storočia prináša modernú dobu (civilizácia, priemysel), ale paradoxne táto civilizácia prináša zánik starého umenia
 • iracionalizmus ⇒ popretie rozumu
 • subjektivizmus:
   ‣ moje vnútorné pocity
   ‣ umelci sa nesnažia zobraziť svet taký, aký je v skutočnosti
 • dekadentnosť ⇒ úpadok
 • vo výtvarnom období toto obdobie literárneho obdobia zachytáva secesia
 • v literatúre sa stáva dominantnou lyrika ⇒ básnik sa ponára do svojho vnútra do sveta snov, ilúzií impresií (dojmov) a symbolov
 • odklon od tradičnej veršovanej poézie a vzniká nový žáner ⇒ báseň v próze
 • autori sa snažia nereagovať na spoločenské udalosti ⇒ východisko vidia v tzv. absolútnej (čistej) lyrike, kde nie je kladený dôraz na obsah, ale na formu
 • Symbolizmus
 • symbol
 • čistá lyrika
 • Znaky symbolizmu
 • nepriame pomenovanie skutočnosti
 • individualizmus
 • únik do sveta snov, predstáv, mýtov, pesimistických nálad
 • obraznosť a zmyslovosť
 • využívanie knižných slov (satan, diabol, démon)
 • uvoľňovanie viazaného verša ⇒ voľný verš (presah bez rýmu a interpunkcie)
 • jediný smer, ktorý sa začal najprv v literatúre a až potom v umení
 • Báseň Súvislosti - Charles Baudelaire
 • zo zbierky: Kvety zla
 • niektorí autori ju označili za hymnu zmyslov
 • Báseň Albatros - Charles Baudelaire
 • popisuje životný pocit básnika, ktorý k svojej tvorbe potrebuje voľnosť, nie je zväzovaný spoločenskými požiadavkami/normami
 • Zora - Jean Arthur Rimbaud
 • prirodná lyrika
 • z hľadiska žánru je básňou v próze ⇒ krátky rytmizovaný žáner neviazanej reči, ktorý využíva výrazové prostriedky typické pre verš (trópy, figúry)
 • Slepci - Maurice Maeterlinck
 • jednoaktovka
 • Slovenský symbolizmus
 • patrí do literatúry moderny
 • významní predstavitelia:
   ‣ Ivan Krasko
   ‣ Vladimir Roy
   ‣ Janko Jesenský
 • slovenská literatúra moderna na rozdiel od svetovej reaguje na ťažké obdobie rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie a vznik Československej republiky
 • motívy ako v svetovej literatúre:
   ‣ láska
   ‣ osamelosť
   ‣ samota
 • autori spracúvajú aj intímne témy, ale pre publikovanie si volia pseudonym
 • Moje piesne - Ivan Krasko
 • hlavný pocit ⇒ nostalgia
 • dominantné témy:
   ‣ domov
   ‣ matka
 • NOX ET SOLITUDO - Jehovah - Ivan Krasko
 • spoločenská lyrika
 • reakcia na zatvorenie 3 slovenských gymnázii a Matice slovenskej (1863-1875)
 • slovenské gymnázia:
   ‣ Martin
   ‣ Revúca
   ‣ Kláštor pod Znievom
 • Topole - Ivan Krasko
 • osobná/intímna lyrika - zachytáva intímne rozpoloženie a jeho vnútorný svet
 • poézia nie je chápaná ako prostriedok, ktorým môžeme prehovoriť k národu, burcovať ho, prípadne zaujať osobný postoj
 • modernisti prechádzdajú od národnostných programov k analýze vlastného vnútra
 • dominuje pocit osamelosti, opustenosti, strata životnej prespektívy
 • asociatívnosť- združovanie, radenie predstáv na základe určitej podobnosti
 • symboly:
   ‣ topoľ - symbol osamelosti
   ‣ do noci - symbol opustenosti
   ‣ havran - smrť
 • spájanie topoľov so smutnými negatívnimi pocitmi (nahé, holé, ošarpané)
 • symbolika národa - topole - nahé (na pokraji záhuby)
 • jasné vymedzenie lyrického subjektu zámenom môj
 • Pieseň - Ivan Krasko
 • zo zbierky Verše
 • ľúbostná lyrika
 • Otcova roľa - Ivan Krasko
 • 1. strofa - opis rodnej dediny
 • 2. strofa - autor sa stotožňuje s lyrickým hrdinom, ktorý prichádza z cudziny
 • 5. strofa - viera v lepšiu budúcnosť
 • symboly:
   otcova roľa ⇒ vlasť
 • téma: útlak slovenského národa
 • idea: viera v lepšiu budúcnosť
 • využívané najmä s a š ⇒ pocit vyprahnutosti a sucha
 • Baníci - Ivan Krasko
  Romantika - Janko Jesenský
 • zo zbierky Verše
 • striedavý rým
 • Impresionizmus
 • symbolisti používali v tvorbe aj umelecké prodtriedky (impresia - dojem)
 • maliari prešli k pointilizmu
 • Znaky impresionizmu
 • zachytenie okamžitých zmyslových dojmov, nálad
 • individualizmus
 • zmyslovosť (zrak,sluch...)
 • hudobnosť verša (kakofónia, eufónia)
 • synestézia (spájanie rôznych vnemov)
 • uvoľňovanie veršovej formy
 • Básnické umenie - Paul Verlaine
 • slovami vytvára asociácie spojené so zmyslovým vnímaní - prírodu, náladu aj pocity dokázal stvárniť cez prácu so zmyslami
 • Človek a more - Charles Baudelaire
 • úvahová (reflexívna) lyrika
 • Jesenná pieseň - Paul Verlaine
 • zo zbierky Saturnské básne
 • synestézia ⇒ spájanie rôznych zmyslových vnemov v básni (ostrá vôňa,slepé ticho)
 • Vesper dominicae - Ivan Krasko
 • deskriptívna lyrika
 • 3. Moderná slovenská poézia

  Neosymbolizmus
 • 20. a 30. roky 20. storočia
 • 2. vlna symbolizmu
 • uplatňujú sa typické znaky, témy, ale pribúdajú aj nové témy, kedy pribúda vystupňovaný pesimizmus (kam až svet dospel), tragický pocit zo života, skepsa (pochybovanie)
 • autori sa prikláňaju viac k viere ako k rozumu
 • v dielách sa môžeme stretnúť až s dolorizmom (bolestivosť v básni)
 • Nenávidíme? Milujeme?- Emil Boleslav Lukáč
 • ľúbostná/reflexívna lyrika
 • veršovaná schéma
 • umelecké prostriedky:
   ‣ horiace ľady (oxymoron)
   ‣ láska zrádza (metonymia)
   ‣ vrelá krv (epiteton)
 • Vitalizmus
 • latinsky vitae - život
 • myšlienkový prúd
 • senzualizmus ⇒ (vnímanie krásy života všetkými zmyslami)
 • hlavné znaky:
   ‣ radosť
   ‣ optimizmus
 • nová reakcia na mier a obnovu nových životných hodnôt na svete
 • základom je životná energia, sila, ktorá ženie človeka a spoločnosť vpred
 • spája sa so senzualizmom ⇒ vnímanie krásy života všetkými zmyslami
 • najčastejšie témy:
   ‣ mladosť
   ‣ krása
   ‣ láska
   ‣ priateľstvo
 • výrazové prostriedky:
   ‣ každodenný jazyk (hovorový)
   ‣ pokračuje sa v tendencii uvoľnovania veršovej formy v prospech voľného verša
   ‣ experimentuje sa s grafickým usporiadaním básne
   ‣ dôraz na každodennosť
 • Cválajúce dni - Ján Smrek
 • využíva civilizmy ⇒ slová spojené s duchom modernej doby
 • zdôrazňuje čechizmy
 • Ján Smrek Emil Boleslav Lukáč
 • žena má rôzne podoby (dedinčanka , mestská slečna ,tanečnica v bare, matka ...)
 • dievča je zobrazené ako krásny obraz, ktorého sa nemožno dotýkať
 • nevníma ju sociálne (chudobná/bohatá...) , dôležitá je jej príťažlivosť, krása ...
 • zobrazuje ženu aj ako vábivú ružu/exotický kvet
 • piesňové útvary, uvoľnené strofy
 • lásku chápe problémovo, vyvoláva v ňom pocit neistoty
 • objavuje sa paradox, irónia, uštipačnosť (podobne ako J.Jesenský)
 • vzťah je plný napätia a protikladov (víťazstvo/prehra, nádej/sklamanie)
 • vo veršoch vyniká kultivovanosť a talent
 • od neosymbolizmu ⇒ k vitalizmu od neosymbolizmu ⇒ k dolorizmu
 • optimizmus
 • pesimizmus
 • túžba zabudnúť na minulosť
 • neustále pripomínanie si minulosti
 • zobrazenie konkrétneho zážitku
 • zobrazenie konkrétneho zážitku
 • hravosť
 • protiklad, paradox
 • programový životný optimizmus
 • tragický pesimistický životný pocit
 • poeta natus(rodený básnik)
 • poeta doctus(básnik učený)
 • hovorový jazyk, senzualizmus, poézia všedného dňa
 • knižná intelektuálna lexika
 • odhodlanie žiť pre prítomnosť
 • mediatívny a reflexívny charakter poézie
 • 4. Avantgarda

 • predvoj (predzvesť)
 • pomenovanie pre rôzne smery a literárne prúdy v modernistickom období a zachytávanie dynamiky literárneho procesu
 • avantgardistickí umelci sa združujú do skupín/prúdov, ktoré vydávajú svoje manifesty a nimi vysvetľujú ich pohľad na svet
 • odmietajú tradičné normy v živote umením
 • podpora:
   ‣ pokroku
   ‣ revolučnej zmeny v tvorivých postupoch, prostriedkoch aj v literárnych žánroch
 • Znaky avantgardy
 • vydávanie manifestov (napr. manifest Komunistickey strany), spoločných programov
 • odmietanie umeleckej tradície (tradičného umenia)
 • deformácia reality ⇒ v snahe byť čo najoriginálnejší deformácia vrcholí až v negácii, akoby už nebolo čo povedať (napr. v hudbe ticho, v maliarstve biely papier)
 • hľadanie nových ciest v umení ⇒ experimentovanie s novými vyjadrovacími možnosťami umenia
 • Avantgardné hnutia a smery
  futurizmus konštruktivizmus surrealizmus katolícka moderna
  kubizmus expresionizmus nadrealizmus ──────────
  kubofuturizmus dadaizmus poetizmus naturalizmus
  Slovenská avantgarda
 • slovenskí autori postupne opušťajú národnu tématiku a tématiku dedinského prostredia a pod vplyvom svetovej literatúry sa včleňujú do jednotlivých avangardných smerov a hnutí
 • žánrový synkretizmus
 • polytematická báseň ⇒ (v 1 básni viacero tém)
 • do prózy preniká viac lyriky (lyrizmus) a expresivity
 • dráma je ovplyvnená vznikom Slovenského národného divadla (1920)
 • vo svete prevažoval surrealizmus, zatiaľ čo na Slovensku nadrealizmus
 • Na území Slovenska ⇒ Avantgarda 38
 • Futurizmus
 • futurus - budúci
 • vznik v Taliansku
 • zakladateľ - Filippo Marinetti
 • základ dynamika, pohyb, rýchlosť, typické znaky modernej doby
 • inšpiurácia budúcnosťou
 • odklon od tradícií
 • oslava pokroku, militarizmu
 • futuristi:
   ‣ dávali dôraz na voľné asociácie
   ‣ nepouživali interpunkciu (používali matematické znamienka)
   ‣ uvoľnili grafickú podobu básne (schodíkové verše)
 • snažili sa zachytiť reálne zvuky pomocou onomatopojí (slovné napodobenie prírodných zvukov)
 • Kubizmus
 • cubus - kocka
 • k presláveniu prispel Pablo Picasso
 • zobrazenie objektívnej realitej v geometrických tvaroch, tak ako ich umelec myslí (na predmet sa vieme pozrieť z viacerých uhlov pohľadu)
 • zjednodušené tvary, odstránila sa dekoratívnosť ⇒ vytvára sa dojem priestoru
 • vznikajú nové graficky upravené básne kaligram (optická báseň) ⇒ báseň súvisí s daným obrazcom
 • dominuje voľný verš
 • A ako Amen - Guillaume Apollinaire
  Pásmo - Guillaume Apollinaire
 • vznik báseň pásmo ⇒ literárny žáner modernej poézie modernej poézie
 • zakladateľ Guillaume Apollinaire
 • typické znaky:
   ‣ polytematickosť
   ‣ obraznosť
 • motív: náboženstvo, umenie, cestovanie, každodenná ulica
 • striedanie časových rovín (minulosť ⇐⇒ prítomnosť)
 • využitá metóda prúdu vedomia
   ‣ plynúce predstavy
   ‣ spomienky
   ‣ vizuálne vnemy ⇒ ulica
   ‣ zvukové vnemy ⇒ siréna
 • využitá metóda asociácie (predstavy)
 • Konštruktiviznus
 • znamená zostrojenie
 • spojený s technickým pokrokom a priemyslom
 • v manifeste žiadali budovať novú spoločnosť
 • poukázali na potrebu prepojiť literatúru so sociálnym a politickým rozdielom
 • vzdialili sa od idei oslobodiť umenie od akýchkoľvek spoločenských funkcií
 • Kubofuturizmus
 • vznikol v Rusku
 • využívali princíp koláže
 • Expresionizmus
 • expresionizmus - výraz
 • vznik pred 1. svetovou vojnou
 • vyjadroval nový životný pocit a nové vnímanie reality
 • hlavným cieľom bolo vtlačiť osobitný výraz umeleckému dielu, ktorý by človeka zaujal
 • výraz mal pôsobiť na city, emócie
 • ide o vyjadrenie vlastného pohľadu na objekt zobrazenie (subjektivizovaná umelecká realita)
 • do expresionizme sa do epických diel dostáva viac lyriky (lyrizuje sa)
 • autori prvotne zobrazujú to, čo sa deje vo vnútri postavy a nie historické okolnosti
 • typická prehnaná obraznosť
 • v literárnych dielach sa autori snažia zhmotniť utrpenie, škaredosť
 • autori vytvárajú kontrastné postavy a nechávajú ich konať v nekaždodenných situáciách
 • postavy sa prejavujú impulzívne
 • autori sa zameriavajú na ťaživé témy, kedy aj navonok kladne pôsobiaci hrdina koná skratovo
 • toto obdobie dalo základ pre žáner absurdná dráma
 • v slovenskej próze sa lyrizácia prózy prejavila v naturizme
 • expresionizmus ⇒ lyrizácia prózy ⇒ naturizmus
 • Znaky expresionizmu v epike
 • Subjektívny odraz vnímania, autobiografické
 • zvýrazňovanie záporných detailov skutočnosti
 • základný kompozičný prvok/princíp - kontrast/protiklad
 • asociatívne radenie motívov
 • motív revolty
 • pudové konanie, prevláda silný cit, hrôza
 • dynamickosť výrazu (krátke vety, neukončené výpovede, elipsy, pestrá modalita viet)
 • Obyvatelia miest - Alfred Wolfenstein
  Na západe nič nové - Erich Maria Remarque
 • skupinu študentov motivuje ísť do vojny fanatický učiteľ, ktorý paradoxne ostáva doma
 • všetci postupne zomierajú
 • v boji si Paul (rozprávač) uvedomuje, že nepriateľský vojak, ktorého zastrelil, by mohol byť aj jeho priateľom
 • ja rozprávanie, v závere on rozprávanie
 • "Na západe nič nové" ⇒ stále sa na západe bojuje, aj keď sa už uzatvárali zmluvy
 • Jozef Mak - Jozef Cíger Hronský
 • sociálny psychologický román
 • Jozef Mak ⇒ "človek-milión"
 • Milo Urban - Živý bič
 • "živý bič" - vojna bičuje dedinčanov
 • sociálno-psychologický román
 • obraz dediny (Ráztoky) počas 1. svetovej vojny, jej dopad na civilné obyvateľstvo
 • má 2 časti:
   ‣ Stratené ruky
   ‣ Adam Hlavaj
 • kolektívny hrdina ⇒ unanimistický román ⇒ expresnívne vyjadruje pocity (Ráztoky bojovali)
 • súc ⇒ prechodník namiesto byť
 • Gejza Vámoš - Editino očko
 • psychologická poviedka
 • vychádza zo skutočnej udalosti ⇒ sestra autora prišla vinou kamarátky o oko
 • súvis s expresionizmom - vyjadrenie pocitov autora k postihnutej sestre
 • spoločenský (nespokojnosť autora so svetom), individuálny konflikt
 • Július Bar-Ivan - Matka
 • psychologická dráma
 • hlavné postavy: matka (Anna), syn Jano, syn Paľo
 • banícke prostredie
 • matka sa obetuje, aby zmierila synov
 • roviny:
   ‣ transcendentálna
   ‣ reálna
 • hlavné postavy:
   ‣ Anna ⇒ matka
   ‣ Jano ⇒ syn
   ‣ Paľo ⇒ syn
 • Znaky expresionizmu v dráme Matka
 • sústredenie sa na psychiku jednotlivcov ⇒ interpersonálny konflikt
 • vzbura, odboj jednotlivca proti osudu alebo postaveniu
 • expresivita prejavovaných citov
 • iracionálne prvky ⇒ matka a jej vidiny
 • kontrast postáv
 • existenciálna otázka života a smrti
 • prítomnosť mystických prvkov v deji
 • expresívna lexika a syntax
 • Ivan Stodola - Bačová žena
 • tragédia
 • prvky expresionizmu:
   ‣ náznak iracionality ⇒ matka verila, že syn nezahynul
   ‣ úzka väzba človeka na prírodu ⇒ ovce, ľútosť za horou
 • Obsah:
   1. Bačo a Ondrej Muranica sa vracia z Ameriky nečakane domov, napriek vyhláseniu za mrtvého.
   2. Jeho žena Eva sa vydala po 2.krát za Miša, s ktorým má dieťa.
   3. Ondrej mal po nehode v USA stratu pamäti
   4. Ondrejovi sa pamäť opäť vracia.
   5. Ondrej sa vráti a žiada Evu, aby sa k nemu vrátila.
   6. Eva si siaha na život, lebo je v hraničnej situácii.
 • Dadaizmus
 • zakladateľom bol Tristan Tzara
 • označenie umeleckého štýlu a výstredného životného štýlu
 • dadaisti ⇒ proti vojne a obiňovali ju, že priviedla ľudstvo do stavu, v akom sa nachádza
 • Význam dada:
 • v rumunčine, v rodnom jazyku zakladateľa dadaizmu Tristana Tzaru ⇒ áno-áno
 • vo francúzkom jazyku ⇒ hojdací koník
 • v nemčine ⇒ absurdná naivita (primitivizmus)
 • veda ľudstvu nepomáha, ale škodí
 • typické znaky:
   ‣ iracionalizmus
   ‣ primitivizmus
   ‣ anarchia (chaos do systému)
 • cieľ prebrať ľudí z útlmu
 • podstatné bolo šokovať
 • báseň-koláž (náhodne poskladané slová bez zjavného obsahu)
 • tvorili nezmyselné slová ⇒ hrali sa so slovom
 • využívali namiesto slov aj grafické znaky
 • podstatná bola forma, nie obsah ⇒ išlo o vytvorenie čistej lyriky (nepoškvrnenej) ⇒ absolútna poézia
 • Christian Morgenstern - Veľké lalulá
  ⚠ Nekompletné učivo
  Christian Morgenstern - Nočný rybí spev
  Poetizmus
 • vznikol v Čechách v 20=tých rokoch 20. storočia
 • založili ho českí ľavicovo orientovaní básnici, ktorí odmietali českú proletársku tvorbu
 • snaha o čistú poéziu
 • poézia, ktorá nie je zaťažená ideológiou ani morálkou
 • poéziu významne dotvárali ilustráciami
 • zakladatelia poetizmu:
   ‣ Vítěslav Nezval
   ‣ Jaroslav Seifert
 • Vítězslav Nezval - Abeceda
  Laco Novomeský - Pri kotrmelcoch opíc
 • výrazný vplyv avantgardy hlavne konštruktivizmu (narúša klasické strofy, pracuje s predstavou geometrických tvarov, enumerácia)
 • autor vyjadruje istotu detstva s prechodom do neistoty dospelosti
 • detstvo symbulizuje kruh, koleso
 • romboid ⇒ dospelosť
 • Surrealizmus/Nadrealizmus
 • východiskový smer ⇒ dadaizmus
 • vrchol avantgardy
 • išlo o snahu absolútne sa oslobodiť v bytí aj vedomí
 • inšpirácia pre umelcov bola psychoanalýza Sigmunda Freuda
   ‣ hlavná je jeho teória o podvedomí a teória o potlačení túžob a predstáv
 • psychický automatizmus ⇒ voľný sled myšlienok bez kontroly rozumu
 • automatický text:
   obsahuje veľa opakovacích figúr, opakuje celé syntaktické konštrukcie
   text je prepojením vedomia a nevedomia
 • často používaná genitívna metafora
 • zakladateľ surealizmu André Breton
 • napísal Manifest surrealizmu
 • vo svojej tvorbe autori veľmi často využívali predstavu voľných asociácii
 • vysvetlenie voľných asociácii ⇒ všetko ľudské konanie je ovplyvnené podvedomím
 • Nadrealizmus
 • v podmienkach slovenskej literatúry v 30-tých a 40-tých rokoch 20. storočia nazývame surrealizmus nadrealizmom
 • surrealizmus vo svete bol aj životnou filozofiou, ale na Slovensku bol len istou etapou v tvorbe básnika, slovenskí nadrealisti nepopierali funkciu rozumu
 • prvé dielo ⇒ Uťaté ruky - Rudolf Fábry
 • slovenskí nadrealisti nepopierali funkciu rozumu
 • mechanický automatizmus bol nahradený psychickým automatizmom (voľný sled myšlienon bez kontroly)automatický text (vzniká spontánne bez plánu alebo zámeru ⇒ zachytenie podvedomých zážitkov)
 • mechanický autonomizmus:
   ‣ typickým znakom sú opakovacie figúry, syntaktické konštrukcie
   ‣ jeden z najpoužívanejších prostriedkov je genitívna metafora
 • rozvoj v 30. a 40. rokoch 20. storočia
 • návrat k spoločenskej funkcii umenia
 • ⚠ Nekompletné učivo
  Surrealistická/nadrealistická poézia
  povedomie,nevedomé Ja:potlačené túžby a spomienky

  sny, fantázia

  prenikanie podvedomia do umeleckého diela
   ‣ spontánnosť
   ‣ absolútna sloboda slova
   ‣ rozumom nekontrolované voľné asociácie
   ‣ porušenie psychickej rovnováhy
   ‣ automatické písanie
   ‣ zdánlivo protirečivá kombinácia slov, predmetov
   ‣ chýbajúca interpunkcia
   ‣ voľný verš
   ‣ veršové presahy
  Rozdiel svet/SR
  Svet SR
 • životná filozofia
 • úloha rozumu popieraná
 • určitá etapa v tvorbe slovných básnikov
 • úloha rozumu nebola popieraná, ako vo svetovom
 • reagujú na sociálnu situáciu
 • André Breton - Za krásneho prísvitu
 • voľné radenie predstáv, asociácií
 • absencia odrazu reálneho sveta
 • voľný verš
 • neobsahuje verše
 • Rudolf Fabry - Pokazený písací stroj
 • experimentálna báseň
 • voľné riadenie asociácií
 • kladený dôraz na formu básne a nie obsah
 • automatický text
 • Rudolf Fabry - Prvé stretnutie s Féneom
 • básnická skladba
 • motív: symbol zhasnutého (ešte nesvietiaceho) dňa svetla (slnce černejší než závoj)
 • genitívna metafora("lysiny svetla")
 • využíva vnemy - zrak a sluch
 • katolícka moderna
 • vznikla 30. rokoch 19. stor. vo Francúzsku
 • zakladateľ Henri Bremond
 • radia sa tu kňazi a mnísi, ktorí písali duchovnú poéziu, v ktorej sa odzrkadľoval hlboký a vrúcny vzťah k Bohu
 • Východiskom boli:
   ‣ poetizmus
   ‣ surrealizmus
   ‣ symbolizmus
 • prestavitelia boli nútení emigrovať do cudziny
 • s pojmom katolícka moderna sa spája ⇒ čistá poézia (vyjadruje vzťah k Bohu - zmyslové vnímanie)
 • Pavol Gašparovič Hlbina - Básnikova modlitba
 • používa litotes ⇒ dvojitý zápor („nemožno nesúhlasiť“)
 • Rudolf Dilong - Mladý svadobník
  Janko Silan - Lipa v zime spieva
  Naturizmus
 • natura ⇒ príroda
 • expresionizmus ⇒ lyrizácia prózy ⇒ naturizmus
 • v slovenskej literatúre 30. a 40. roky
 • komplikuje sa politická situácia
 • naturizmus je útek autorov pred službou ideológii
 • dôležité su živ. hodnoty spojené s pôdou, prírodou, prácou, tradíciami
 • reagoval na vojnový štát
 • práve kvôli neistým a ťažkým životným podmienkam hľadá cestu do hôr k prírode, preč od civilizácie
 • vracia sa k tradíciam a mýtom
 • oslavoval človeka v uprostred prírody
 • filozofia prírodného človeka
 • postavy zvieratá (vlkolak, vlk)
 • biologický/cyklický čas (dej sa meria vekom postavy, striedaním dňa a noci, striedaním ročných období)
 • svojská/autonónmna umelecká realita (nedozvieme sa, čo sa deje so štátom...)
 • priamy rozprávač
 • Najčastejšie témy naturizmu:
   ‣ láska
   ‣ priateľstvo
   ‣ vrúcny vzťah k prírode
   ‣ k domovu
   ‣ téma detstva
   ‣ zmysel pre česť
 • Najčastejšie útvary naturizmu:
   ‣ poviedka
   ‣ novela
 • Znaky naturizmu
 • hlavná postava dedinský človek úzko spojený s prírodov
 • príroda (panenská, nepoškvrnená) - vrchársky naturizmus
 • polarizácia (rozdelenie sveta, skupiny ľudí)
 • čas je prírodný
 • oslabená dejová línia
 • dominuje opis prírody
 • postavy majú slabé sociálne väzby
 • prvky ľudovej slovestnosti (rozprávkovosť, záhadnosť, tajuplnosť)
 • Dobroslav Chrobák - Drak sa vracia
 • novela
 • Hlavné postavy:
   ‣ Martin Lepiš (Drak)
   ‣ Šimon
   ‣ Eva
 • Margita Figuli - Tri gaštanové kone
 • románová novela
 • kôň pomstí zlo
 • symbolika (číslo 3)
 • Hlavné postavy:
   ‣ Peter
   ‣ Magdalénka
   ‣ Jano Zápotočný
 • František Švantner - Malka
 • novela
 • Hlavné postavy:
   ‣ valach
   ‣ Malka
   ‣ Šajban
 • valach nemá meno (zdôraznenie spätosti s prírodou)
 • Počiatky absurdnej literatúry
 • ⚠ Nekompletné učivo
 • Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojaka Švejka za světové války
 • český novinár
 • spisovateľ
 • zúčastnil sa aktívne 1. sv. vojny
 • žil bohemským životom
 • ide o jeden z najprekladanejších románov českej literatúry
 • román je pohľadom na vojnu očami jednoduchého človeka (nižší intelekt) ⇒ Švejk je dobrák a plní príkazy svedomito
 • dáva do popredia pseudohrdinstvo
 • vysmieva sa zo skostnatelosti armády
 • groteskné situácie a historky podčiarkujú absurditu vojny (švejkovanie)
 • Sociálne angažovaná literatúra
 • zaoberá sa objetívnou realitou
 • zaujíma ju postoj k sociálnym otázkam, pričom sa zameriavajú na sociálne slabšie vrstvy
 • vznik odštartovala októbrová revolúcia v roku 1917
 • do popredia sa dostalo zrovnoprávnenie spoločnosti, odsúdenie vykorisťovania, agitácia v prospech ľavicovej ideológie
 • proletariát ⇒ umelo vytvorená vrstva v spoločnosti na zníženie spoločenských rozdielov
 • Vladimír Vladimirovič Majakovskij - Oblak v nohaviciach
 • v básni sa nevyvyšuje (ja sa k veľkým nepočítam)
 • expresívne slová (ryba blbá, ulica reve)
 • autor očakáva zmenu
 • ľavicovo orientovaná poézia
 • obsahuje okazionalizmy (metaže, bezyjaký), civilizmy
 • Laco Novomeský - Slúžka
 • balada prešla v medzivojnovom období zmenou ⇒ nevrcholí vždy smrťou, je však smutná, pochmúrna, ťaživá
 • epická zložka sa oproti klasickej balade oslabuje, často ide o lyrizovanú báseň s náznakom deja
 • Peter Jilemnický - O dvoch bratoch, z ktorých prvý druhého vôbec nepoznal
  Literatúra prúdu vedomia
  1. Starovek 2. Stredovek 3. Renesancia 4. Barok
  hrdinský epos rytiersky epos pirakreskný román dobrodružný román
  rytiersky román cestopisný román
  5. Osvietenský klasicizmus 6. Romantizmus 7. Realizmus 8. Prvá polovica 20.stor.
  výchovný román historický román sociálny/spoločenský román román s prúdom vedomia
  gotický (hororový) román psychologický román
  román denník
 • Prúd vedomia:
   ‣ je rozprávačská metóda, v ktorej dominuje uvoľnený vnútorný monológ a tvorí vrchol experimentovania s jazykom v avantgardnej tvorbe
   ‣ narúšajú sa dovtedy klasické metódy rozprávania ⇒ znásobuje sa počet rozprávačov, prelína sa niekoľko dejových línií, výrazne sa oslabuje dej a vzniká nový typ rozprávača ⇒ nespoľahlivý rozprávač
   nekontrolovaný prúd myšlienok ⇒ často chaotický
   autori sa vyjadrujú v nezvykle dlhých vetách
   vynechávanie interpunkcie
 • nespoľahlivého rozprávača hodnotíme predovšetkým z pohľadu čitateľa (psychický narušený človek, príliž vzdelaný človek, malé dieťa)
 • William Faulkner - Bľabot a bes
 • Kompozícia diela:
   4 diely románu, ktorých názvy tvoria 4 dni zachytávajúce osud rodiny Compsenovcov
   stretávame sa s nespoľahlivým rozprávačom (duševne chorý)
   vynechávanie interpunkcie
 • ⚠ Nekompletné učivo


 • Sloh

  ⚠ Nekompletné učivo

  Text

  4. Ročník

  Slovenský jazyk

  Všeobecné poznatky o jazyku

  Semiotika, jazyk, reč, jazykový znak
 • Semiotika - náuka o znakoch, zaoberá sa systémom znakov , ktoré vznikli vedome a slúžia na dorozumievanie.
 • Jazyk - je abstraktný systém lexikálnych a gramatických znakov, ktorý určité jazykové spoločenstvo používa ako prostriedok myslenia a dorozumievania.
 • Reč - je konkrétna realizácia jazykového systému, je zvukovo alebo písomne vyjadrovaný hovor. Na rozdiel od jazyka , dorozumievacie znaky reči môžu mať aj mimojazykovú podobu.
 • Jazykový znak - je schopný zastupovať konkrétne veci z reálneho sveta. Umožňuje prenášať informáciu vďaka spojeniu zvukovej a významovej stránky znaku.
 • Vznik jazyka
 • vznikol pred 100 000 rokmi
 • existoval prajazyk
 • príbuzné jazyky – jazykové rodiny
 • predpoklady:
   ‣ rozvoj myslenia
   ‣ pracovné schopnosti
   ‣ výmena informácii
   ‣ deľba práce
 • Typy(druhy jazyka)
 • prirodzený - systém znakov a pravidiel ich spájania, slúži ako nástroj komunikácie, vyjadrovania myšlienok a poznávania, má univerzálnu platnosť
 • umelý/plánový - systém znakov, ktorý má ohraničenú platnosť, najprv existuje v písanej forme a až potom vo vzniknutej forme
   ‣ symbolický jazyk – súčasťou umelého/plánového jazyku napr. (a + b = x)
   ‣ programovací jazyk - súbor príkazov pre počítač
   ‣ esperanto - najúspešnejší jazyk
 • materinský jazyk
 • úradný štátny jazyk
 • cieľový jazyk - pre Slováka napríklad angličtina
 • mŕtvy jazyk - latinčina
 • Písmo a druhy písma
 • písmo - súbor grafických znakov(písmen, grafém, litier)
 • vetné písmo - obrázkové písmo - piktografické písmo (sumeri)
 • pojmové písmo - hieroglyfy
 • slabičné písmo - klinové písmo, prvé dielo Epos o Gilgamešovi
 • hláskové písmo - každá hláska má osobitný znak
 • grécke písmo - písalo sa zľava doprava, z gréckeho písma vzniká slovanské písmo - hlaholika (malé písmena gréckej abecedy), cyrilika(veľké písmena gréckej abecedy)
 • latinka - z aténskej abecedy
 • Vývin jazyka
  1. indoeurópske jazyky
  2. slovanské jazyky
  Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou
  Čeština Slovenčina
 • Jazyky národnostných menšín na Slovensku
  ⚠ Nekompletné učivo
 • Národný jazyk

 • úzus - skutočný stav používania jazyka
 • norma - súbor jazykových zákonitostí na určité obdobie pre celé jazykové spoločenstvo
 • kodifikácia - uzákonenie pravidiel Slovenského jazyka
 • kodifikačné príručky:
   ‣ PSV
   ‣ PSP
   ‣ KSSJ
   ‣ Morfológia slovenského jazyka
 • Znaky slovenského národného jazyka:
   ‣ celonárodná,celoštátna platnosť
   ‣ reprezentatívna funkcia
   ‣ prejav národného uvedomenia
   ‣ prestížna funkcia (sme hrdí, že SJ je národný jazyk)
   ‣ štátny, úradný, vyučovací jazyk
   ‣ jediná kodifikačná forma národného jazyka
   ‣ najdôležitejšia forma národného jazyka
   ‣ dorozumievací prostriedok vo vedeckej, administratívnej a publicistickej komunikácii
 • Zákony:
   ‣ 1918 - uzákonenie štátneho a úradného jazyka po vzniku ČSR
   ‣ 2009 - novela zákona o štátnom jazyku
 • Štandardná forma
 • celonárodná platnosť - používaná v každodennej komunikácii
 • zachováva sa gramatická forma - nepoužívajú sa nespisovné tvary
 • Subštandardná forma - nárečia
 • nespisovná forma - množstvo nárečových prvkov s rôznymi špecifikáciami
 • Znaky subštandardnej formy
 • tvary slov ovplyvnené nárečím
 • nespisovný prízvuk
 • nerešpektovanie rytmického krátenia
 • predlžovanie krátkej samohlásky
 • nárečové slová
 • absencia dĺžky hlások
 • Nárečová forma
  Územné nárečie
 • jazyk, ktorým hovorí časť spoločenstva v územne presne vymedzenej časti
 • západoslovenská skupina
 • záhorské
 • trnavské
 • považské
 • myjavsko-brezovské
 • stredonitrianske
 • juhonitrianske
 • dolnotrenčianske
 • stredoslovenská skupina
 • hornonitrianske
 • tekovské
 • turčianske
 • hontianske
 • zvolenské
 • novohradské
 • oravské
 • liptovské
 • východoslovenská skupina
 • spišské
 • šarišské
 • abovské
 • zemplínske
 • sotácke
 • užské
 • Sociálne nárečie
 • Argot:
   ‣ mafia, väzni, díleri
   ‣ nemení slová
   ‣ mení lexikálny význam
 • Slang:
   ‣ študentský slang
   ‣ profesionálny slang
   ‣ mení tvar slova
   ‣ nespisovná forma
   ‣ metafora


 • Literatúra

  Pokračovanie v tradíciách realizmu

  Znaky západného bloku
 • pluralita
 • sloboda tvorby
 • Znaky východného bloku
 • obmedzená pluralita
 • obmedzená sloboda tvorby
 • Znaky literatúry 20. storočia bloku
 • vplyv 2. sv. vojny
 • kríza v medziľudských vzťahoch
 • katastrofické vízie sveta
 • rozmach populárnej literatúry
 • experimentovanie
 • Znaky neorealizmu
 • kritický postoj k meštianskej spoločnosti
 • zobrazovanie života chudobných vrstiev
 • ľudový jazyk
 • vplyv naturalizmu, existencionalizmu
 • ich-rozprávanie
 • priamy/individuálny rozprávač
 • Predstavitelia neorealizmu
 • Frederico Fellini
 • Vittorio de Sica
 • Alberto Moravia
 • sociálny román
 • rozsiahle epické dielo, ktoré rieši sociálne problémy
 • diela:
   Alberto Moravia - Rimanka
   Franiišek Hečko - Červené víno
 • viacgeneračná sága
 • chronologicky zachytáva osudy viacerých generácií
 • diela:
   Vladimír Mináč - Generácia
 • generačný román
 • chronologicky zachytáva osudy jednej generácie
 • diela:
   Franiišek Hečko - Červené víno
 • román kronika
 • chronologicky zachytáva osudy viacerých generácií s istým sociálnym zameraním
 • rozsiahly román chronologicky zachytávajúci osudy viacerých generácii s istým sociálnym zaradením
 • zložitý spoločensko-historický vývin celej spoločnosti
 • zachytáva život až troch generácií
 • diela:
   Franiišek Hečko - Červené víno
 • Rudolf Jašík - Námestie svätej Alžbety
 • psychologicko-sociálny román
 • Dej:
   Igor, chlapec z chudobnej katolíckej rodiny, sa zaľúbi do Evy, židovského dievčaťa. Schádzajú sa vo veži kostola na Námestí sv. Alžbety. Do ich lásky osudovo vstupuje vojnová realita – nemajú peniaze na odchod z mesta a na nový krstný list, ktorý by Evu v tom čase ešte zachránil pred koncentračným táborom. Napriek tomu, že sa Eva presťahuje k Igorovi, udajú ju a odvlečú do zberného tábora. Keďže sa na stanici rodného mesta vzoprie rozkazu nemeckého veliteľa, ktorý z dlhej chvíle zabije židovské dieťa, zastrelí ju ešte pred transportom. Igor prejde premenou z chlapca na muža; za Evinu smrť sa pomstí holičovi Flórikovi.
 • literárny druh: epika
 • literárny žáner: psychologicko-sociálny román
 • literárne obdobie: realizmus po 2. sv. vojne
 • téma: židovská problematika
 • idea: láska je nesmrteľná, neumiera, ona len ide do hrobu
 • miesto a čas: 40-te roky 20. storočia, mesto Nitra
 • kompozícia:
   vonkajšia:
    1. nadpis
    2. kapitoly
    3. odseky
   vnútorná:
    1. úvod (expozícia)
    2. zápletka (kolízia)
    3. kríza (vyvrcholenie)
    4. obrat deja (peripetia)
    5. rozuzlenie (katastrofa)
 • pásmo rozprávača - autorská reč, vnútorný monológ
 • pásmo postáv - monológ, dialóg, priama reč, replika, odseky
 • mikrokompozícia - pásmo rozprávača, pásmo postáv
 • makrokompozícia - rozprávanie, opis, charakteristika, úvaha
 • Artur Miller - Smrť obchodného cestujúceho
 • expresionistická sociálna dráma
 • práca s viacerými časovými rovinami
 • využitie prúdu vedomia
 • využitie techniky filmového strihu
 • využitie metódy voľnej asociácie
 • Dej:
   1. 60-ročný otec je neúspešný
   2. sklamaný Willy sa pokúsi o samovraždu
   3. syn Willyho ⇒ Happy je sukničkár a jeho život sa zhoršuje
   4. Biff má bezcieľny život, no otec mu pomôže predstieranou autonehodou
 • Alberto Moravia - Rimanka
 • neorealizmus
 • spoločenský/sociálny román
 • Dej:
   Adriana je jediným dieťaťom chudobnej vdovy z periférie Ríma. Chce sa dobre vydať, žiť čestným životom. Podľahne však negatívnemu prostrediu. Jej poddajnosť a nerozhodnosť ju dostávajú na scestie, keď sa dozvie, že muž, s ktorým si plánovala budúcnosť, ju podvádza. Podporovaná matkou sa stane prostitútkou. Jej prvým a potom stálym zákazníkom je policajný funkcionár Astarita. Raz stretne Giacoma, bohatého študenta, a zaľúbi sa. Giacomo ju spočiatku odmieta. Vybudujú si zvláštny vzťah, Adriana tvrdí, že jej láska stačí pre oboch. Pre neho je láska niečím novým, aj ju miluje, aj sa za to nenávidí. Giacomo je politicky aktívny. Vyrába a distribuuje letáky proti fašistickej vláde. Adriana sa aj napriek láske neprestáva živiť prostitúciou. Spoznáva Sonzogna – hľadaného násilníka a vraha – a otehotnie s ním. Giacomo sa dostáva do problémov a vypočúvajú ho na polícii. Vyzradí všetko o tajnej organizácii, zradí priateľov. Za tento čin cíti vinu. Keďže pod jej ťarchou nedokáže žiť, spácha samovraždu. Predtým napíše svojej rodine list, v ktorom určuje seba za otca Adrianinho dieťaťa, a tým sa postará o Adrianu aj o dieťa. I keď to bude dieťa vraha a prostitútky, môže mať lepšiu budúcnosť.
 • František Hečko - Červené víno
 • román kronika/spoločenský/sociálny román
 • František Hečko – román Drevená dedina – schematizmus – autori pracujú podľa dopredu určenej scény(cenzúra)
 • Dej:
   V románe ožíva rázovitá zapadoslovenská vinárska dedina Vlčindol zo začiatku minulého storočia. Chudobná Kristína odmietne bohatého gazdu Silvestra Bolebrucha. Ožení sa s ňou Urban Habdža aj proti vôli svojich konzervatívnych rodičov, ktorí mladý pár vyštvú z domu. Kristína s ním s láskou znáša každodennú drinu pri obrábaní viníc a dorábaní vína a takisto pri prežívaní rodinných radostí i ťažkostí. Urban prežije front prvej svetovej vojny, úspešne hospodári, zakladá vinárske spoločnosti. Po smrti Kristíny Urban stratí životný elán a chuť vzdorovať neľahkým životným podmienkam.
 • Peter Karvaš - Antigona a tí druhí(1961)
 • sociálna dráma/modelová dráma s prvkami socialistického realizmu
 • Dej:
   ‣ podobnosť s Sofokles – Antigona
 • ⚠ Nekompletné učivo
 • znaky:
 • Nové smery a tendencie po roku 1945

  1. avantgardný smer - Rozhnevaní mladí muži
 • patrí do anglickej literatúry
 • 50-te roky 20-tého storočia
 • Znaky 1. avantgardného smeru
 • uvedomuje si vtedajšiu bezvýchodiskovosť literatúry
 • u autorov sa prejavuje hnev a ostrá kritika spoločnosti, nihilizmus
 • autori pohŕdajú všetkým, neveria v nič a revoltujú proti všetkému, čo pre nich reprezentuje vládnuci systém
 • táto revolta trvá dovtedy, kým sa protagonisti nedostanú do vyšších spoločenských kruhov, aby sa stali súčasťou toho, proti čomu bojovali

 • Najvýznamnejší predstaviteľ - John Osborn - Obzri sa v hneve
 • Francúzka literatúra – existencionalizmus
 • Najvýznamnejší predstavitelia:
   ‣ Jean-Paul Sarte
   ‣ Albert Camus
 • začal sa formovať v Nemecku
 • z latinského slova existentia - bytie
 • Znaky existencionalizmu
 • vplyv filozofického smeru existencializmu
 • pocity ohrozenosti života po 2. sv. vojne
 • desivosť ľudskej existencie
 • pocity odcudzenosti a hnusu zo života a z ľudí
 • tendencie k nihilizmu (popieranie akýchkoľvek noriem, princípov, zákonov)
 • nová postava - človek ako silná slobodná individualita
 • ponor do psychiky
 • diela s hraničnou situáciou
 • Jean-Paul Sartre - Múr
 • poviedka
 • postavy:
   ‣ Pablo Ibbieta - hlavná postava, rozprávač
   ‣ Ramon Gris - vodca republikánov
   ‣ Tom
   ‣ Belgičan
 • hraničná situácia
 • Španielska občianska vojna
 • autor zachytáva prúd vedomia
 • používa ja-rozprávanie (niekedy prechádza do on-rozprávania)
 • naturalizmus - zakladateľom je Emil Zora
 • nečakaný záver - nesie znaky novely
 • Dej:
   Počas španielskej vojny čakajú v cele na popravu odsúdenci. Pablo Ibbieta dostáva ponuku, že mu bude udelená milosť, ak prezradí úkryt vodcu republikánov Ramona Grisa. Pablo je so smrťou zmierený, preto sa rozhodne povedať najmenej pravdepodobné miesto úkrytu (cintorín, kde sa Ramon ozaj ukrýval) + Pablo je oslobodený.
 • Jean-Paul Sartre - S vylúčením verejnosti
 • divadelná hra s premietnutím najdôležitejšieho Sartrovho filozofického diela Bytie a ničota (1943) do literárnej podoby
 • vyslovenie myšlienky - Človek je tým, čo vysloví
 • existencionálna dráma
 • Ivan Bukovčan – Kým kohút nezaspieva
 • dráma s prvkami existencionalizmu
 • 2 dejstvá
 • obdobie po potlačení SNP – november 1944
 • Postavy:
   ‣ Fanka
   ‣ Ondrej
   ‣ Starec – Terezčák
   ‣ Babica - Babiaková
   ‣ zverolekár Šustek
   ‣ holič – Uhrík
   ‣ nemecký major von Lucasom
   ‣ pani lékarníková
   ‣ prostitútka Marika
 • odvolanie sa na Bibliu
   ‣ jednota miesta
   ‣ mravnosť (podobná s Antigonou)
   ‣ niekoho nechali žiť, aby to bolo ponaučenie
 • Dej:
   Dej drámy sa odohráva počas II.svetovej vojny v malom mestečku. Hlavní hrdinovia sú rukojemníci. zatknutí sú gymnazistka, študent, zverolekár, babica, holič, učiteľ, prostitútka a neznámy tulák. Zatkli ich preto, lebo niekto z nich zabil nemeckého vojaka. Pán Fischl im hovorí, že keď do rána nenájdu vinníka, tak budú všetci popravení. Pán Fischl im sľubuje že im pomôže. O jednej v noci prinesú rukojemníkom chlieb a vodu. Uhrík zbadá, že Tulák krája chlieb s nožom a obviní ho. Vyšlo najavo, že nemecký vojak bol opitý. Rozhodli sa, že popravia iba jedného, ale o tom, kto to bude, musia rozhodnúť sami. Holič Uhrík povie, že vrah je medzi nimi: je to Tulák. Fishl vysvetlí, že nôž zostal v tele vojaka, takže Tulák to nemohol byť. Situácia medzi rukojemníkom je napätá. Všetci si chránia svoj život. Uhrík a Tulák sa začnú hádať a Uhrík zabije Tuláka britvou. Fishl im dá kľúče od pivnice na stôl, aby jeden z nich vybehol a mohli ho zastreliť. Fishl sa dozvedie, že sú už len deviati. Marika mu povie, že ho zabil Uhrík. Uhrík sa presviedča, že urobil dobre, že je nevinný, ale nakoniec vybehne a zastrelia ho.
 • Nový román (antiromán)
 • francúzka literatúra
 • Znaky nového románu
 • potláčanie dejovej línie
 • pozorovanie a detailný opis
 • opis výseku zobrazovanej reality
 • absencia psychologickej postavy
 • rozprávač „oko kamery“
 • odmieta klasickú balzakovskú prózu(prostredie, forma, obsah)
 • postavy bývajú nekonkrétné, nemajú mená
 • nové žánre - nový román/antiromán
 • najvýznamnejší predstaviteľ - Alain Robbe-Grillet – detektívný román Gumy, Žiarlivosť
 • realita bez psychológie
 • Alain Robbe-Grillet – Žiarlivosť
 • Dej:
   ‣ Názov románu Žiarlivosť je dvojznačný. Francúzke slovo jalousie znamená žiarlivosť/vášeň, ale aj roletu/žalúziu, cez ktorú rozprávač pozoruje istý „výsek“/fragment okolia.
   ‣ Nepomenovaná a nezbadaná postava (nazvyme ju manžel) pozoruje cez žalúzie v presne nepomenovanom čase svoju ženu (A.) a jej možného milenca Franca niekde v trópoch, kde páli silné slnko a kde je v blízkosti plantáž. Postava manžela sa stáva „okom kamery“ – skrytým pozorujúcim
 • Absurdná dráma(deformácia realita)
 • deformácia reality
 • Znaky absurdnej drámy
 • reakcia na pozíciu človeka v období studenej vojny (pocit ohrozenia života)
 • absurdita každodenného života v odcudzenom svete 20. storočia
 • pesimizmus tvorcov hraničiaci s nihilizmom
 • dekompozícia tradičnej drámy
 • deštrukcia klasického dialógu
 • hyperbolizácia, komickosť, irónia
 • nové žánre:
   ‣ absurdná hra
   ‣ cyklická hra
 • zakladateľ - Eugéne Ionesco
 • predstaviteľ - Samuel Beckett
 • Samuel Beckett – Čakanie na Godota (1949)
 • Godot – spasiteľ/človek, smrť
 • cyklická hra – kľúčovým je opakovanie určitých slov
 • paralela s ľudským životom, kde človek nevie, čo mu život prinesie
 • dej nie je historicky zakotvený
 • bezvýchodiskovosť, beznádej
 • autor povýšil všeobecný pocit človeka z vlastnej existencie
 • Postavy:
   ‣ Godot – znamená boh, topánky
   ‣ Estragon – znamená palina dravšia(bylinka - omamná)
   ‣ Vladimír – znamená veľký vládca
   ‣ Pozzo – znamená studňa
   ‣ Lucky – znamená šťastný
 • Dej:
   1.dejstvo: Stretnú sa 2 tuláci Estragon a Vladimír. Z rozhovoru vyplíva, že čakajú na istého Godota, no nikto nevie, kedy príde, či príde, kto to vlastne je. Žijú bez zmyslu, zabíjajú čas, zažívajú existencionálnu úzkosť. Po čase príde chlapec s odkazom, že pán Godot príde až zajtra.
   2.dejstvo: To isté miesto, tie isté postavy, no Pozzo už vedie otroka - je slepý, a preto je odkázaný na pomoc otroka. Estragon sa neúspešne snaží odísť.
 • Peter Karvaš – Absolútny zákaz (1969)
 • hra s prvkami absurdnej drámy
 • ovplyvnená absurdným divadlom – potrebná definícia absurdnej drámy
 • spočíva v absurdnosti spoločensko-politických pomerov
 • postavy sa dostávajú do absurdnej, neriešiteľnej životnej situácie – nie sú ohrození fyzicky(ohrozenie života), ale sú obeťami režimu
 • v absurdnej situácii sa odhaľujú charaktery ľudí
 • hra sa končí pozitívnym posolstvom (nezomierajú) – ľudia sa začínajú brániť tak, že robia presný opak toho, čo im vyhlášky prikazujú
 • po premiére tejto hry v roku 1969 nasledoval absolútny zákaz pre samotného autora
 • POSTMODERNA

 • už od 50. rokov 20. storočia
 • vznikol na americkom kontinente, kde blahobyt a rozklad životných hodnôt mali vplyv na myslenie jednotlivcov
 • okolnosti vzniku - situácia v poslednej tretine 20. storočia (rozvoj počítačových technológií, zmena životného štýlu, migrácia obyvateľstva, zameranie spoločnosti na konzum, devastácia prírody)
 • autorské divadlo - vzniklo tým, že dovtedy oddelené tvorivé aktivity autora, režiséra, herca sa spojili - zdôraznuje sa osobná autentickosť výpovede, nielen autora, ale aj celej hry, lebo text ostáva otvorený
 • performancia - druh akčného umenia v polovici 20 storočia, umelecké aktivity pred publikom, zahŕňajúce prvky tanca, hudby a poézie s využitím videa a svetelných efektov
 • Znaky postmodernistickej literatúry
 • pochybnosť o možnosti zobraziť realitu slovom
 • vytváranie osobitnej umeleckej reality
 • popieranie a spochybňovanie tradičných hodnôt a právd
 • "umenie kópie a neoriginálov"
 • napodobňovanie diel alebo výrokov iných autorov (persifláž, pastiš, palimpsestová technika)
 • Nové žánre postmodernistickej literatúry
 • básneň koláž
 • báseň asambláž
 • divadelná hra paródia
 • kabaretné predstavenie
 • román (zložený z viacerých žánrov)
 • Základné pojmy
 • pretext - vychodiskový text/ pôvodný text
 • postext - cieľový text
 • palimpset - palimpsestová technika - text na pergamene napisaný na mieste zoškrabaného staršieho texte, označuje intertextualitu (medzitextovú nadviazanosť)
 • pastiš - umelecké dielo, v ktorom sa umelec snaží nadobudnúť štýl, výraz alebo umelecké postupy slávneho autora
 • persifláž - pastiš s úmyslom parodovať originál
 • intertextualita - použitie časti iného textu iného autora a následne nadviazanie naňho
 • intratextualita - použitie časti iného textu a následne nadviazanie naňho (vlastného)
 • alúzia - odkazy na intertextuálny/intratextuálny text
 • Pojmy spojené s postmodernou
 • gag - improvizácia, humorná vložka, slovná hračka, prostriedok komiky (nemá groteska, sitcom)
 • groteska - je umelecký žáner, kde v literárnom, divadelnom a filmovom zobrazení človeka a situácií zo života ľudí sa v neúmernej, zveličenej podobe, maximálne zosmiešňujúcej a prehnane strašidelnej forme prepletá skutočné s fantastickým
 • irónia - kladné hodnotenie, ktoré má opačný význam
 • satira - ostrý výsmech, ktorý autor kritizuje ľudské alebo spoločenské nedostatky, výsmešným spôsobom
 • nonsens - nezmysel
 • Michal Habaj - Letný deň:nostalgia
 • Žáner - báseň
 • Téma - túžba po domove
 • Básnické vyrazové prostriedky:
   ‣ epizeuxa
   ‣ eufonia
   ‣ gradácia
 • Umberto Eco - Meno ruže
 • román je zložitou syntézou, možnosť ho čítať na viacerých úrovniach: ako román historický, detektívny, psychologický, filozofický
 • Žáner - detektívny historický román
 • Téma - odhaľovanie vrážd v benediktínskom kláštore na pozadí sporov medzi predstaviteľmi pápežského štátu a františkánmi. Nezhody medzi starým a novým svetom
 • Kompozičný postup - retrospektívny kompozičný postup
 • rozprávač - ústredný príbeh rozpráva Adsa na konci svojho života
 • Lirerárny kontext:
   ‣ Hľadanie príčin záhadných úmrtí v talianskom opátstve je aj hľadaním podstaty a zmyslu stredovekej kultúry. Hlavná postava Viliam z Baskervilu mal predstavovať filozofa Villama z Occamu - františkánskeho stredovekého teológa, jeho meno je zároveň alúziou na detektívny román Pes baskerviliský (A. C. Doyle) a upozorňuje na detektívnu zápletku románu. Viliam z Baskervillu učí svojho žiaka Adsa i čitateľov dešifrovať svet a porozurmieť mu prostredníctvom indícií a znakov. Záhady v opátstve sa snaží objasniť v labyrinte - v knižnici opátstva s množstvom v stredoveku zakázaných kníh. Cesta do labyrintu je zároveň cestou vzdelanosti, dialógom čitateľa s citovanými knihami. Dôležitejšia než rozuzlenie prípadu je premena čitateľa počas čítania románu, ktorý predstavuje poznávanie ako hru a hru ako poznanie. Labyrint knižnice odkazuje aj na labyrint sveta a na jeho poznávanie, ktoré je nekonečné. Otvorenosť poznania má umožňovať aj moderná kniha.
 • Hlavné postavy:
   Viliam z Baskervillu - františkánsky mních, má okolo 50 rokov, miluje knihy a vzdelanie, bol inkvizítorom
   Adso z Melku - mladý novic, Viliamov žiak a pisár
   Jorge - starý benediktínsky mních, slepý, odporca smiechu, čaká na príchod Antikrista (v každom mŕtvom vidí znaky apokalypsy)
   benediktínski mnísi - knihovník Malachiáš, pomocný knihovník Berengár, Salvátor
   Bernardo Gui - avignonský inkvizítor
 • Z diela:
   ‣ Dej románu je zasadený do 14. storočia, do obdobia prudkých teologických sporov. Odohráva sa v bohatom opátstve, kam prichádza dvojica mnichov (Viliam z Baskervillu a jeho benediktínsky novic Adso) riešiť teologický spor. Adso zaznamenáva čudné, búrlivé udalosti jedného týždňa, ktorý prežili v opátstve. Sám zažije nielen ľúbostné dobrodružstvo, ale stáva sa aj svedkom inkvizičného súdu, v ktorom hlavný inkvizítor odsúdi za čarodejníctvo práve to dedinské dievča, ktoré sa mu zapáčilo. Viliarn z Baskervillu má odhaliť tajomstvo série úmrtí mníchov, ku ktorým prichádza v opátstve. Vyšetrovanie ho privedie do knižnice v podobe labyrintu, kde nájde rozuzlenie pripadu a odhalí tajomstvo. Práve tu je ukrývaný zväzok vzácnej antickej Aristotelovej Poetiky. Všetky vraždy má na svedomí slepý knihovník, starec ctihodný Jorge, ktorý rozpútal zlo v očakávaní príchodu Antikrista. Jedorn napustil stránky Aristorn telovho rukopisu, aby pred zvedavými mníchmi zatajil jeho obsah pojednávajúci o smiechu. Požiar, ktorý zachváti knižnicu, sa rozšíri na celé opátstvo. Viliam s Adsom sa však zachránia.
 • Dušan Dušek - Kufor na sny
 • poviedky všetkého druhu (Rýchlik; Pes; Opis dňa; Zlodeji...) na rôzne situácie v živote
 • spojenie slov „kufor“ a „sen“ môže taktiež evokovať nostalgiu za niečím, čo sa už stalo minulosťou
 • poviedky sú krátke, nenadväzujú na seba
 • autor nachádza zázračnosť a niečo výnimočné v každodenných situáciách
 • použitie slangu a humoru
 • kompozičný postup - uvoľnená kompozícia, chronologický
 • forma rozprávača - ja-rozprávanie
 • jazyk - opisuje každodennosť ako jedinečnosť, stáva sa hlavnou postavou
 • Prvky absurdity:
   ‣ vyhýbanie sa susedovi so psom
   ‣ každodennosť je vykreslená jedinečne
 • Prvky prúdu vedomia:
   ‣ vnútorný monológ
 • Dej poviedky Pes:
   ‣ V úvode predstavuje suseda a jeho psa. Minizápletkou poviedky sa stáva cieľ rozprávača vyhnúť sa svojmu susedovi s jeho psom. Vyvrcholenie nastáva v momente, kedy sa rozprávač a sused stretnú. Rozprávač na túto situáciu zareaguje chladne a suseda s jeho psom odignoruje. Záver a zároveň aj pointa poviedky nastáva po tom, čo rozprávača oňuchá pes a vzápätí na to, utečie.
 • Milan Lasica a Július Satinský - Soirée
 • predstavenie bolo dôvodom zákazu ich vystupovania
 • kabaretné predstavenie s moderátorom, poetickým textom, hudbou (nie je to typická divadelná hra)
 • z francúzkeho soirée - spoločenský večierok
 • žáner - hra (dramatický dialóg), ktorá nemá podobu celovečernej hry
 • nonsens, paradox, slovné hračky
 • Z diela:
   ‣ krátke skeče, dialógy, humorné scénky
   ‣ program hrala dvojica na pódiu Divadla na korze v BA
   ‣ Lasica = intelektuálny klaun; Satinský = impulzívny „jednoduchší“ klaun
   ‣ v druhej časti hlúpy člen Verejnej bezpečnosti (Satinský) vyšetruje okoloidúceho (Lasica)
 • Kompozícia:
   1. časť
   2. časť
   3. časť Hamlet
 • Dej:
   ‣ Zameriavajú sa na ľudské vnútro, na vzťahy, ktoré si človek vytvára a zároveň je ich obeťou. Zosmiešňujú socializmus, ale téma je zároveň stále aktuálna. Rozoberajú banálne životné situácie, ktoré sa posunú až do absurdna. Nepremieňajú sa na dramatické postavy, hrajú civilne, vystupujú sami za seba. Princíp ich dialógov spočíva na gagoch, (slovných hračkách), ktoré sa objavujú v ináč detinskom (jednoduchom) texte hry. Diváci na tieto miesta v texte čakajú, reagujú na ne smiechom, ostatný text vypúšťajú ako slovnú vatu. Gagy vznikajú na mieste dvoch replík, menej často vnútri jednej repliky. Pred začatím každého dejstva, no aj počas rozhovoru vyjde na scénu Zora Kolínska (bývalá manželka Lasicu, teraz Magda Vašáryová), zarecituje Báseň od Tomáša Janovica alebo zaspieva.
 • Znaky postmoderny:
   ‣ hyperbolizovanie
   ‣ odhalenie nezmyselnosti nariadení, príkazov vo východnom bloku moc spoloč. systému, intertextualita
   Absurdita - odhaľovanie absurdít v realite (nie popieranie reality)
   ‣ zaťaženie existencie je spôsobené fungovaním totalitnej spoločnosti (nie vojna, Stalin)
   ‣ intertextovosť, groteska, paródia, gagy, obmieňanie textu, dekompozícia
 • Stanislav Štepka - Jááánošííík
 • montážou rôznych scénok, ktoré pozostávajú z vtipných replík, z rôznych slovných hračiek, paródií a parafráz
 • Žáner - hra s prvkami postmoderny
 • hra s prvkami satiry
 • autorské divadlo - vzniklo tým, že dovtedy oddelené tvorivé aktivity autora, režiséra, herca sa spojili - zdôraznuje sa osobná autentickosť výpovede, nielen autora, ale aj celej hry, lebo text ostáva otvorený
 • Znaky postmoderny:
   ‣ fraška, epizodickosť, textové koláže, paradox
   ‣ palimpsestová technika a pastiš
   ‣ paródia:
    1. mýtu v spojení s Jánošíkom
    2. erotických vzťahov medzi poddanými, grófom
    ‣ kabaretnú schému vypĺňajú vážne časti
   ‣ slovný humor:
    1. prechodom z ľudovej reči/nárečia do intelektuálnej roviny
    2. administratívny štýl hovorovej reči
    3. ustálené slovné spojenia sa chápu doslovne
 • Kompozícia:
   ‣ voľná pásmovitá 1. narodenie Jánošíka (zrodenie legendy)
 • Slovenská literatúra dnes

 • (koniec 20.st. – začiatok 21.st.)
 • nové politické podmienky - umelci z východného bloku nadväzovali na prerušené vzťahy s európskym a svetovým kultúrnym dianím
 • zánik cenzúry a autocenzúry
 • sloboda a pluralita tvorby
 • združovanie sa autorov okolo literárnych časopisov ( RAK, Romboid, Vlna, Fragment, Aspekt) vydavateľstiev (Modrý Peter, Drewo a srd, Slovart, Slovenský spisovateľ)
 • Literárne súťaže – Anasoft Litera, Lit. súťaž POVIEDKA, Lit. súbeh ROMÁN, Literárny Zvolen
 • 90. roky – prevláda tvorba poviedok
 • súčasnosť – prevláda román
 • Národné lit. - oficiálna, exilová a disidentská
 • Témy
 • Priečinková lit.
 • Národná minulosť (M.Ferko – téma Veľkej Moravy)
 • Ženská lit. - rodina, manželstvo, postavenie ženy v spoločnosti (J. Bodnárová, T.K.-Vasilková)
 • Znaky literatúry dnes
 • absencia básnických skupín
 • príklon k tradičným témam v poézii
 • druhá vlna intimizácie prózy
 • rozvoj autorského divadla
 • Nové žánre
 • videopoviedka
 • absurdná postmodernistická dráma
 • báseň reklama

 • Barbarská generácia
 • posledná skupina s vlastným manifestom v slov. lit.
 • dnes patria do strednej gen. – posun k tradičnejším básnickým formám strednému prúdu
 • K. Zbruž, J. Litvák, A. Turan (+ sympatizanti J. Kolenič, R. Bielik)
 • Postmodernistická generácia
 • pokračuje v tvorbe
 • P. Macsovszky, M. Habaj, Balla
 • Trendy autori
 • sentimentálny alebo akčný príbeh , postava je ,,in‘‘
 • témy : láska, sex, erotika, závislosti
 • M. Hvorecký, E. Urbaníková, M.E. Matkin
 • Spontánna próza
 • smiešno-smutné rozprávania Ľ. Dobrovodu
 • Fantastická lit.
 • J. Červenák, A. Pavelková, J. Rumpli
 • Detektívna lit.
 • Dominik Dán
 • Intimizácia prózy
 • témy: komunikácia pomocou internetu, útek pred pragmatizmom každodenného života do virtuálnej reality
 • návrat kratších žánrov
 • citlivosť lit. postáv ukrývajúcich sa do súkromia
 • upúšťanie od experimentovania s textom
 • návrat ku klasickým témam a žánrom (rebélia mladých – M. Kompaníková, J. Šebesta, Z. Kepplová; autobiografické písanie – A. Vášová)
 • Dráma po roku 1989
 • veľké kamenné divadlá stagnovali (kritika od zástancov neformálneho divadla)
 • menšie divadlá sa transformovali na komerčné (Astorka)
 • neformálne združenia – Stoka , GUnaGU (Bratislava)
 • dominuje absurdná postmodernistická hra (V. Klimáček, L. Kerata)
 • dramatizácia prozaických diel
 • Divadelné premeny:
   ‣ zánik profesie dramaturga -> vznik autorského divadla (autor, herec, režisér v jednom)
   ‣ Na tvorbe textov spolupracuje aj režisér
   ‣ Nové témy: znechutenie zo života, strata ilúzií, prázdnota -> hľadanie vlastnej identity
   ‣ nové priestory (výrobná hala, pivnica, stanica)
   ‣ v scenári sa vytvára priestor pre režijné, herecké nápady (improvizácia)
   ‣ alternatívne divadlo (nové dráma, postdramatické divadlo, postmoderné divadlo, paradivadlo, experimentálne divadlo) -> odklon od klasických foriem (dej, kompozícia..)
   ‣ vulgarizmy, tabuizované slová, nárečie, slang
 • Ivan Kolenič - Jazda do pekiel 1900
 • lyrická básnická skladba
 • Ján Litvák - Sýkorka
 • meditatívna báseň
 • Eva Luka - Kjóto
 • báseň žánrový obrázok
 • Jana Bodnárová - Kufre
 • videopoviedka
 • Monika Kompaníková - Biele miesta
 • novela
 • Juraj Šebesta - Ked sa pes smeje
 • román
 • Juraj Štubner - Habúchov lusk
 • poviedka
 • Laco Kerata - Gebuliak
 • postmodernistický absurdný výstup


 • Sloh

  Príležitostné žánre

 • spojené s konkrétnou spoločenskou príležitosťou, ceremoniálom, rodinným stretnutím...
 • v školskom prostredí sa stretávame s rámcovými rečníckymi prejavmi
 • na slávnostných akadémiách s kultúrnym programom, pri stužkovej slávnosti sa stretávame s uvítacím, moderatorským prejavom a záverečným prejavom
 • kratšie rámcové prejavy sú zaradené pod hlavný prejav alebo záver stretnutia a je dôležité, aby autor rámcového prejavu konzultoval obsah svojho prejavu s hlavným rečníkom (nedôjde k opakovaniu sa)
 • Príležitostné a ceremoniálne prejavy:
   verejné:
    ‣ rámcové
    ‣ informačné
    ‣ slávnostné
   súkromné:
 • Autorský zámer:
   ‣ sprevádzať publikum v rôznych fázach programu akcie (otvárací, uvítací, záverečný)
   ‣ vzbudzovať emócie (smútočný prejav)
   ‣ vytvárať dôstojnú, smútočnú alebo slávnostnú atmosféru (rozlúčkový prejav)
 • Kompozícia príhovoru:
   Oslovenie
   úvod - privítanie prípadne nepresná citácia, vychodiskom pre úvahu, naznačuje príležitosť, situačné zakončenie (o chvíľu budeme počuť posledné zvonenie)
   jadro - vyjadrenie pocitu a priania, od spomienok k budúcnosti, rozvýja myšlienku citátu, minulosť, budúcnosť, využíva kontrast
   záver - zopakovanie oslovenie, poďakovanie a výzva
 • Informačný prejav
 • Kratšie informačné prejavy:
   ‣ výzva
   ‣ výstraha
   ‣ upozorenie
   ‣ rozkaz
   ‣ hovorený reklamný spot
   ‣ sprievodný prejav moderátora/konferencia
 • kratšie prejavy prínášajú informácie veľmi civilným spôsobom
 • výnimkou je prejav konferencera alebo moderátora - ich úlohou je jazykovým prejavom elegantne a inteligentne spojiť jednotlivé časti kultúrneho programu, predstaviť účinkujúcich ...
 • prejav moderátora ma veľmi často podobu virtuálneho dialógu s publikom - divákov vťahuje do diania, oslovuje ich
 • sprievodný prejav sa nečíta - rečník môže mať elegantný hárok papiera s klúčovými slovami alebo postupovým diagramom
 • osobitným druhom informačného prejavu je rozhlasové alebo televízne vystúpenie v debate v rámci spravodajstva, v ktorom sa informuje o situácii v škole, na pracovisku...
 • Žánre rečníckeho štýlu

  Agitačné/ Administratívne žánre (monologické)
 • funkcia - agitovať, argumentovať, presviedčať
 • komunikačná situácia - schôdza, zhromažďovanie, súdny proces
 • autorský zámer - ovplyvniť, presvedčiť, získať publikum
 • Žánre:
   Súdna reč:
    ‣ reč obhajoby/ obžaloby
    ‣ založená na presviedčaní a argumentácií
    ‣ celé bloky textu, vytvára sa klišé
    ‣ prevláda menné vyjadrovanie
    ‣ autori sa odvolávajú na zákon, interpretujú, citujú, predkladajú dôkazový materiál, ...
   Politická reč :
    ‣ parlamentný/ volebný prejav
    ‣ dominuje zámer presviedčať o správnosti tvrdení rečníka
    ‣ chce získať ľudí na svoju stranu
    ‣ obsahuje kritiku, iróniu, výsmech, citáciu, ...
    ‣ slabý rečník presvedčí menej ľudí
 • Náučné žánre
 • funkcia - naučiť, vzdelávať, informovať, prezentovať
 • komunikačná situácia - školenie, vedecká konferencia, bohoslužby
 • autorský zámer - podať informácie, objasniť nové poznatky
 • Žánre(monogické):
   Prednáška:
    funkcie - vysvetliť a naučiť (vedecká prednáška); rozšíriť nový poznatok, popularizovať (popularizačná, osvetová prednáška)
    ‣ využíva výkladový a informačný SP
    ‣ priestor na vyslovenie názorov, hypotéz (v týchto prípadoch môže autor využiť úvahu)
    ‣ prednášky s technickým zameraním – môžeme sa stretnúť s odborným opisom
    Trojčlenné delenie:
     úvod (oslovenie, nadviazanie kontaktu, predstavenie obsahu, cieľa a postupu výkladu, kľúčové pojmy)
     jadro (vysvetlenie myšlienkových celkov, odôvodnenie tvrdení, argumentácia; môže obsahovať názory vedcov, vlastný názor, príklady)
     záver (zhrnutie hlavných myšlienok; využitie vysvetlených pojmov v praxi; tipy na podrobnejšie štúdium)
   Prezentácia:
    ‣ hybridný jazykový prejav
    ‣ prináša nové poznatky a zistenia; sprievodný text
    ‣ autor informuje, opisuje (čo prijímatelia vidia), využíva presviedčanie
   Posterová prezentácia:
    ‣ spojením hovoreného slova, písaného slova, ilustrácie a dizajnu
    úlohou je priblížiť podstatné myšlienky, získať a udržať pozornosť, uľahčiť zapamätanie kľúčových myšlienok
    Grafické usporiadanie:
     záhlavie - úvodný nadpis, názov práce, meno autora, inštitúcie – pracoviska
     textová časť - má podobné členenie ako kompozícia odborného článku; na rozdiel od odborného článku prezentuje len najdôležitejšie informácie
     obrazová časť - kvalitné ilustrácie, iné vizuálne prvky (zavážia viac ako text)
   Náboženský prejav:
    ‣ jedinečný rečnícky prejav – dokáže naraz využívať všetky druhy komunikačných prostriedkov, vrátane mimojazykových neverbálnych
   Kázeň/homília:
    ‣ hybridný žáner
    ‣ patrí do náboženskej komunikácie
    ‣ kazateľ pracuje s náboženským textom, cituje Bibliu
   Referát:
    ‣ písomný text, v rámci ktorého žiak či študent referuje krátko a jasne o vybranom probléme
    ‣ stručná a jasná správa o konkrétnej téme
    Druhy:
     ‣ administratívny
     ‣ odborný
     ‣ školský
 • Žánre (dialogické):
   Diskusný príspevok:
    ‣ realizuje sa v malej skupine ľudí, ktorá si vymieňa názory
    ‣ strieda sa viac hovoriacich
    ‣ autor udržuje očný kontakt, prijímatelia reagujú mimikou a gestami
    Druhy:
     ‣ vedecká
     ‣ rozhodovacia
     ‣ riadená
     ‣ voľná/neriadená
     ‣ panelová
   Polemika:
    ‣ spor vzdelaných ľudí
    ‣ rečníci sú presvedčení o svojej pravde a snažia sa vyvrátiť názor druhých
   Debata:
    ‣ pokojné, neriadené vymieňanie názorov na viacero tém
    ‣ nie je organizovaná, účasť dobrovoľná
 • Príležitostné žánre
 • funkcia - vytvárať atmosféru, vzbudzovať emócie, sprevádzať počas akcie
 • komunikačná situácia - oslava, vernisáž, televízna súťaž, svadba, pohreb
 • autorský zámer - sprevádzať publikum (otvárací, uvítací, záverečný prejav); vzbudzovanie emócií (smútočný prejav); vytvárať dôstojnú, smútočnú alebo slávnostnú atmosféru (rozlúčkový prejav)
 • Žánre (verejné):
   Rámcový prejav/ príhovor:
    ‣ človek sprevádza publikum
    uvítací – človek privíta hostí
    moderátorský – človek sprevádza kultúrnym programom
    záverečný – niekto z publika ukončí finálnu časť slávnosti a poďakuje za pozvanie
   Informačný prejav:
    Kratšie informačné prejavy (výzva, výstraha, upozornenie, rozkaz, hovorový reklamný spot) :
     ‣ prinášajú informácie veľmi citlivým spôsobom
     ‣ sú vecné a stručné
    Prejav konferenciera/ moderátora:
     úlohou je jazykovým prejavom elegantne a inteligentne spojiť jednotlivé časti programu
     konferencier - človek uvádzajúci napr. slávnostný program
     moderátor – človek sprevádzajúci napr. televíznym programom, firemnou akciou
    Rozhlasové/ televízne vystúpenie :
     ‣ informuje sa o situácii v škole, na pracovisku, o aktivitách, ktoré sa zrealizovali
   Slávnostný prejav:
    ‣ hovorená hodnotiaca úvaha; prevládajú úvahové znaky
    Kompozícia:
     Úvod:
      oslovenie; pomenovanie príležitostí (po oslovení musíme objasniť príležitosť, pri ktorej sa slávnosť koná)
     Jadro:
      klasifikácia – objasnenie pojmov; analýza; porovnanie, zovšeobecnenie; predpoklad
     Záver:
      záverečné pokyny – zhrnutie, návody, príkazy, výsvy, želanie príjemného večera
 • autorský zámer (súkromné) - vytvoriť slávnostnú atmosféru; prejaviť, vyvolať emócie
 • Žánre (súkromné):
   :
    ‣ súkromný príhovor/ prejav
    :
     ‣ príhovor – stolový prípitok, blahoželanie/gratulácia, sobášny prejav, prejav pri krste/slávnostnom zápise, smútočný prejav
 • Maturitné okruhy

  Zoznam maturitných okruhov 1 - 10
 • 1. Maturitný okruh
 • 2. Maturitný okruh
 • 3. Maturitný okruh
 • 4. Maturitný okruh
 • 5. Maturitný okruh
 • 6. Maturitný okruh
 • 7. Maturitný okruh
 • 8. Maturitný okruh
 • 9. Maturitný okruh
 • 10. Maturitný okruh
 • Zoznam maturitných okruhov 11 - 20
 • 11. Maturitný okruh
 • 12. Maturitný okruh
 • 13. Maturitný okruh
 • 14. Maturitný okruh
 • 15. Maturitný okruh
 • 16. Maturitný okruh
 • 17. Maturitný okruh
 • 18. Maturitný okruh
 • 19. Maturitný okruh
 • 20. Maturitný okruh
 • Zoznam maturitných okruhov 21 - 30
 • 21. Maturitný okruh
 • 22. Maturitný okruh
 • 23. Maturitný okruh
 • 24. Maturitný okruh
 • 25. Maturitný okruh
 • 26. Maturitný okruh
 • 27. Maturitný okruh
 • 28. Maturitný okruh
 • 29. Maturitný okruh
 • 30. Maturitný okruh
 • 1. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  Jazyk, Jazykoveda
 • Jazyk - usporiadaný abstraktný systém, ktorý má svoje podsystémy a každým podsystémom sa zaoberá jazykovedná disciplína
 • Jazykoveda - náuka o jazyku, jeho štruktúre, vzťahu jazyka k mysleniu a k spoločnosti z hľadiska súčasného stavu i z hľadiska historického vývinu
 • Jazyková rovina, Jazykovedná disciplína, Jazykové jednotky
  Jazyková rovina Jazykovedná disciplína Jazyková jednotka
  zvuková fonetika, fonológia
 • hláska - najmenšia nedeliteľná jednotka zvukovej stránky jazyka, ktorá sa vyslovuje ustáleným spôsobom
 • fonéma - realizovaná hláska v reči, jej písaná podoba sa nazýva graféma
 • morfologická morfológia
 • morféma - najmenšia časť slova, ktorá má význam alebo funkciu
 • syntaktická/skladobná syntax
 • veta - základná syntaktická jednotka s uceleným významom
 • lexikálna/významová lexikológia
 • slovo/lexéma - ustálený sled hlások, ktoré majú svoj lexikálny a gramatický význam, (kôš - nie škô, ôšk ...)
 • štylistická štylistika
 • štyléma - základná jednotka štylistiky, pomocou nej sa tvorí istý štýl textu
 • Fonetika, fonológia
 • fonetika - tvorba zvukov reči rečovými orgánmi
 • fonológia - vzájomné vzťahy medzi fonémami a ich zvukovými vlastnosťami
 • Rozdelenie hlások
  Samohlásky
  krátke dlhé dvojhlásky
 • a, ä, e, i, o, u
 • á, é, í, ó, ú
 • ia, ie, iu, ô
 • Využitie kvantity hlások:
   a) pri ohýbaní a tvorení slov (vrana - vrán)
   b) pri rozlišovaní významu slov (plavky -plávky)
 • Spoluhlásky
  tvrdé mäkké obojaké slabikotvorné
 • d, t, n ,l , h, ch, k, g
 • ď, ť, ň, ľ, dž, č, ž, š, c, dz, j
 • b, m, p ,r ,s , v, z, f
 • r, ŕ, l, ĺ
 • Využitie druhu spoluhlásky:
   a) pri ohýbaní a tvorení slov (krása - krášliť, plť, sŕdc)
   b) pri rozlišovaní významu slov: (lavica - ľavica)
 • Spodobovanie ( znelostná asimilácia)
 • výslovnosť jednej spoluhlásky sa prispôsobuje druhej spoluhláske
 • Miesto znelostnej asimilácie:
   ‣ začiatok slova (kde [gde], včera [fčera])
   ‣ morfematický švík (predpona alebo prípona + slovotvorný základ: pred-potopný [pretpotopní], kos-ba [kozba])
   ‣ hranica slov pri splývavej výslovnosti (hrať na husliach [hraď na husľiax]
   ‣ koniec slova pred prestávkou (Je to mosadz. [Je to mosac//])
 • Výslovnosť samohláskových a spoluhláskových skupín
 • zdvojené spoluhlásky dd, kk, nn, rr, šš, tt, zz - vyslovujeme ako jednu dlhšiu spoluhlásku: poďte, mäkko, senný, denne, brutto, vyššie, bezzubá
 • spoluhláskové skupiny ts, ds, tc, dc, tč, dč, čš vyslovujeme ako zdvojené spoluhlásky c, č: napr. Bytča, tridsať, všetci, päťčíselný, väčšmi
 • výslovnosť spoluhláskových skupín stn, stň, zdn, zdň, šdn, žtn, stl, stk, tkn sa nemení: prázdny, prázdniny, zvláštny, vlastne
 • ak po spoluhláskovej skupine ds, ts, zs - nasleduje spoluhláska , vyslovujeme jednoduché [c], [s], napr. kamarátsky [kamarácki], ľudský [ľuckí]
 • skupiny zsk, zšt vyslovujeme tak, že vypustíme spoluhlásku -z- pred príponu: -ský, -sko, ština, napr. Perzský [perskí]
 • ak sa pred spoluhláskovou skupinou tsk, dsk nachádza spoluhláska n, skupinu ts spodobujeme na [c], napr. študenstký [študenckí]
 • Pravidlo o rytmickom krátení
 • v slovenčine nesmú nasledovať bezprostredne po sebe dve dlhé slabiky
 • dlhé slabiky sú tie slabiky, v ktorých sa nachádza dlhá samohláska (á, é, í, ó, ú), dlhá slabikotvorná spoluhláska (ŕ, ĺ) alebo dvojhláska (ia, ie, iu, ô). S týmto pravidlom sa často stretávame pri adjektívach (prídavné mená)
 • Výnimky z pravidla o rytmickom krátení
 • Pri substantívach:
   ‣ vzor vysvedčenie, napr.: lístie, prútie, skálie
   ‣ substantíva ženského rodu (genitív plurálu), napr.: básní, tlačiarní, piesní
   ‣ vzory žena, ulica, mesto (genitív plurálu), napr.: výhier/výher, hospodárstiev
   ‣ zakončené na -iar, -iareň, napr.: múčiar, bieliareň
   ‣ s predponami ná-, zá-, sú-, napr.: nátierka, zásielka, súčiastka
 • Pri adjektívach:
   ‣ vzor páví, napr.: líščí, kohútí
 • Pri zámenách:
   ‣ neurčité zámená, napr.: niekým, niečím, bárským, bohviečie, čertviečím, ktoviekým, neviemčiu
 • Pri slovesách:
   ‣ opakovacie slovesá, napr.: chválievať, strážievať
   ‣ vzor rozumieť, napr.: zmúdrieť
   ‣ prechodník, napr.: chváliac, súdiac
   ‣ činné príčastie prítomné, napr.: chváliaci, súdiaci
   ‣ činné príčastie minulé (arch.), napr.: vyliavší, zakliavší
 • Pri rôznych zložených slovách:
   ‣ napr.: prvýkrát, tisícnásobne, viacmiestny
 • Literárna zložka
  Staroveká literatúra(3500 – 500 p.n.l.)
 • Delenie:
   Orientálna:
    Sumerská
    Hebrejská
    ‣ Akkadská
    ‣ Staroegyptská
    ‣ Indická
   Antická:
    ‣ Grécka
    ‣ Rímska
 • Situácia
 • zrod súčasných náboženstiev
 • prvé právne normy
 • rozvoj mestských štátov
 • antické ideály
 • kalokagatia (je ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka)
 • Témy
 • vznik sveta, človeka
 • božstvá a človek
 • pôvod rastlín
 • človek a diktát boha alebo panovníka
 • Postavy
 • boh
 • poloboh
 • človek
 • panovník
 • Literárne druhy a žánre
  Lyrika
  Óda
 • óda je oslavná pieseň alebo rozsiahla lyrická báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom
 • Elégia
 • je lyrický žáner, žalospev, má pochmúrny charakter, je smutná, melancholická
 • Epigram
 • je dnes lyrický žáner, ktorý stručne a duchaplne vystihuje nejakú životnú pravdu.
 • ide o satirickú báseň s prekvapujúcou pointou, v antike to bol druh nápisu
 • Epitaf
 • náhrobný nápis
 • Ľúbostná báseň
 • báseň odrážajúca city, lásku, náklonnosť muža a ženy
 • Epika
  Báj
 • epický útvar, v ktorom sa podáva ľudový výklad o jave či veci (zrod sveta, hviezd, pohorí ...), ktorý/-á človeka nabáda k premýšľaniu a nie je samozrejmý/-á
 • Epos
 • alebo epopeja je rozsiahla epická veršovaná skladba so širokým záberom deja a udalostí o hrdinských činoch legendárnych hrdinov prípadne bohov
 • Podobenstvo
 • alebo parabola je rozvinuté prirovnanie (príbeh), ktoré sa blíži k alegórii a máva mravoučnú pointu
 • Anekdota
 • krátky a vtipný príbeh epického žánru o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, má neočakávaný záver s humorným vyznením - vtipnou pointou, na rozdiel od aforizmu z nej neplynie ponaučenie
 • Bájka
 • epický žáner, v ktorom zvieratá, rastliny alebo neživé predmety konajú alebo hovoria ako ľudia, vždy z nej vyplýva nejaké ponaučenie

 • Znaky a rozdiely sumerskej a hebrejskej literatúry
  Hebrejská Sumerská
 • najmladšia z literatúr Blízkeho východu
 • monoteizmus – viera v 1 Boha
 • ľudia majú slobodnú vôľu
 • ľudia, proroci, Mesiáš, vyvolený národa
 • túžba dosiahnuť nebo
 • symbolika kríž-obeta, chlieb – Kristovo telo
 • kult duše(nebo, peklo, očistec)
 • podobenstvá
 • naopak najstaršia
 • polyteizmus - mnohobožstvo
 • podriadenosť bohom
 • ľudia, polobohovia
 • túžba po sláve
 • symbolika (rastlina nesmrteľnosť u Gilgameša)
 • kult tela ( túžba po nesmrteľnosti, sláve)
 • báje

 • Epos o Gilgamešovi - epos a žalospev
 • Téma - hľadanie nesmrteľnosti
 • Idea - Gilgameš nedosiahne v epose večný život, ale jeho meno stane večnou pamiatkou, ktorá pretrvá oveľa dlhšie ako on sám (hradby mesta, ktoré dal postaviť a slávne činy, ktoré vykonal, toto dielo a jeho povesť pretrvajú a prekonajú hranice, ktoré má ľudský život)
 • najstarší epos písaný klinovým písmom
 • je rozdelený na dve časti (prvá o priateľstve s Enkiduom, druhá o snahe dosiahnuť večný život)
 • Dej:
   Obyvatelia Uruku podnietia bohov k stvoreniu polodivého Enkidua, ktorý má Gilgameša premôcť; podarí sa mu to, ale nie tak, ako si obyvatelia priali, pretože sa Gilgameš zmení a kvôli Enkiduovi je ochotný prekonávať strasti. Nakoniec získa nesmrteľnosť, no nie formou večného života, ale zmenou charakteru zo zlého na dobrého. V tomto diele máme prvý základný motív - boj dobra proti zlu a víťazstvo dobra.
 • Biblia - báj, podobenstvo a aj ľúbostná báseň
 • najcennejšia pamiatka hebrejskej literatúry, skladá sa zo Starého zákona a Nového zákona
 • Starý zákon (46 kníh)
 • starší súbor po hebrejsky a grécky písaných kníh, základ židovského náboženstva
 • Obsahuje:
   5 kníh Mojžišových (Grécky Pentateuch, hebrejsky tóra) - v knihách Genezis a Exodus je opísanie stvorenie sveta a človeka
   Knihy Prorokov - Kniha Jozue, Kniha sudcov, Samuelove knihy ...
   Spisy - Žalmy, Jób, Príslovia, Pieseň Šalamúnova....
   Nový zákon (27 kníh) -
   4 evanjeliá - Matúšovo, Markovo, Lukášovo a Jánovo
   Skutky apoštolov - o pôsobení Kristových žiakov
   Listy - 21 epištol (epištola - apoštolský list určený kresťanom)
   Zjavenie Jánovo - apokalypsa (z gréc. Apokaluptein – odhalenie, zjavenie ) - ktorého cieľom je ukázať skrytý zmysel udalostí, zvestovať o jedinečnej sile a sláve Ježiša Krista
 • Ezopove Bájky - (Grécka lit.)
 • hrdinami jeho bájok sú predovšetkým zvieratá, a to všeobecne známe
 • Horatius
 • rímska lit.
 • Ovídius
 • rímska lit. - ľúbostná báseň Metamorfózy
 • Sapfo (prvá známa poétka)
 • grécka lit. - óda k Afrodite
 • zriadila dom Múz na ostrove Lesbos
 • 2. Maturitný okruh

  3. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  Tvorenie slov
 • odvodzovaním:
   ‣ základ slova ⇒ odvodené slovo
   ‣ predponou
   ‣ príponou
   ‣ predpona + prípona
   ‣ prechod do iného slovného druhu - výlet ⇒ vyletieť
 • skladaním:
   ‣ 2 slovotvorné základy
   ‣ pomocou morfém e, i, o, u
   ‣ pomocou spojovníka
 • Pretváranie slov
 • univerbizácia:
   minerálna voda ⇒ minerálka
   ‣ použitie v bežnej reči
 • multiverbizácia:
   vyoral ⇒ vykonal hlbokú orbu
   ‣ použitie v administratíve, publicistickom štýle
 • skracovanie:
   ‣ zostručnovanie textu
   skratka - nesklonné:
    ‣ textová
    ‣ iniciálová
    ‣ akademický titul
   značka - nesklonné:
    ‣ chemická
    ‣ menová jednotka
    ‣ meracia jednotka
   skratkové slovo - sklonné:
    ‣ Sľuk, Slovnaft
 • Preberanie slov
 • obohacovanie slovnej zásoby o slová cudzieho pôvodu
 • etymológia - veda zaoberajúca sa pôvodom slov
 • dôvody:
   ‣ chýbajúci domáci výraz
   ‣ domáci výraz je dlhší
   ‣ potreba internacionálneho názvu
   ‣ prestížnosť cudzieho názvu
 • Tvorenie viacslovných pomenovaní
 • združené pomenovania - základný význam
 • frazeologizmy - prenesený význam
 • Tvorenie obrazných pomenovaní
 • metafora
 • metonýmia
 • personifikácia
 • Literárna zložka
  Stredoveká literatúra(5.- 15. storočie)
 • 5. - 15. storočie
 • silná pozícia šlachty
 • zrod novodobých štátov
 • krížiacke výpravy
 • Témy stredovekej literatúry
 • činy kráľa
 • činy rytiera
 • život svätca
 • Znaky stredovekej literatúry
 • synkretizmus
 • heslo „modli sa a pracuj“
 • typizovanie a idealizovanie postáv
 • diela v latinčine
 • anonymný autor
 • alegória, symbolika
 • Stredoveká literatúra na území SR
 • obdobia:
   ‣ staroslovienske obdobie - 9. - 10. stor.
   ‣ obdobie latinskej literatúry - 11. - 15. stor.
 • 1. jazyk - staroslovienčina - 1. liturgický jazyk
 • 1. písmo - hlaholika - písmo zostavené z malých písmen gréckej abecedy
 • neskôr z hlaholiky vznikla cyrilika - písmo zostavené z veľkých písmen gréckej abecedy
 • v súčasnej dobe používame - latinku
 • Konštantín a Metód
 • Rastislav ich pozval do Veľkomoravskej ríše v roku 863
 • do staroslovienčiny preložili:
   ‣ misál
   ‣ evanjeliá
   ‣ breviár
   ‣ žaltár
   ‣ súdny denník
 • Literárne žánre
 • Epika:
   Legenda:
    ‣ náboženská tematika
    ‣ život svätcov
    ‣ reálny základ + zázračné prvky
    ‣ časté biografické literárne prvky
   Exemplum:
    ‣ krátka epická próza
   Kronika:
    ‣ chronologický sled udalostí
    Anonymova kronika
   Hrdinský/rytiersky epos:
    ‣ bohatý dej
    ‣ hlavný hrdina rytier s význačnými vlastnosťami
   Alegorický epos:
    Dante Alighieri - Božská komédia
 • Lyrika:
   Hymnus:
    ‣ druh ódy
   Vagantská pieseň:
    ‣ autori sú potulní študenti
    ‣ milostné, posmešné a oslavné básne
   Modlidba
    ‣ slovný prejav nadľudskej bytosti
    Otče náš
 • Konštantín - Proglas
 • hymnus
 • predspev k Evanieliu
 • 1. stredoveká báseň
 • oslavuje preklad písma
 • vyzdvihuje domáci jazyk a vzdelanosť
 • Moravsko-panónske legendy ⇒ Kliment - Život sv. Konštantína
 • 18. kapitol opisujúcich život Konštantína
 • vznešené rétorické písmo
 • veľa citátov z Biblie
 • opisuje narodenie, detstvom, štúdium, misionárske cesty
 • Moravsko-panónske legendy ⇒ Gorazd - Život sv. Metoda
 • realistickejší
 • zameriava sa na Metóda
 • bohatší na životopisné fakty
 • biskup Maurus - Legenda o sv. Svoraldovi a Benediktovi
 • dokumentuje proces christinizácie Uhorského kráľovstva
 • podáva svedectvo o živote plnom askézy
 • smrť je vykúpením
 • Legenda o Cidovi
 • španielsky hrdinský epos
 • 4000 veršov
 • rozpráva niekoľko príbehov zo života Cida
 • dielo je písané jednoduchým a slávnostným štýlom
 • Dej:
   1. Cid je vyhnaný z mesta
   2. Výprava proti Maurom
   3. Cid dobyl Valenciu - očistil si meno
   4. Cidove dcéry si po súboji vezmú španielského panovníka
 • 4. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  Slovné druhy:
 • ohybné:
   ‣ Podstatné mená (1)
   ‣ Prídavné mená (2)
   ‣ Zámená (3)
   ‣ Číslovky (4)
   ‣ Slovesá (5)
 • neohybné:
   ‣ Príslovky (6)
   ‣ Predložky (7)
   ‣ Spojky (8)
   ‣ Častice (9)
   ‣ Citoslovcia (10)
 • plnovýznamové:
   ‣ 1 - 6
 • neplnovýznamové:
   ‣ 7 - 10
 • Vetnočlenská platnosť:
   ‣ majú (1-6)
   ‣ nemajú (7-10)
 • Príslovky
 • plnovýznamové
 • neohybné
 • majú vetnočlenskú platnosť
 • delenie:
   ‣ miesta
   ‣ času
   ‣ spôsobu
   ‣ príčiny
 • stupňovanie:
   2.stupeň - prípona šie/ešie
   3.stupeň - predpona naj + 2. stupeň
 • dodávajú subjektívnosť, hodnotia
 • Predložky
 • stoja pred podstat. menami, prídav. menami
 • vyjadrujú vzťah
 • neplnovýznamové
 • neohybné
 • nemajú vetnočlenskú platnosť
 • delenie:
   ‣ prvotné - nemôžu byť iným slovným druhom
   ‣ druhotné - môžu byť iným slovným druhom (okolo - predložka, častica, príslovka miesta)
   ‣ jednoduché - jedna predložka
   ‣ zložené - viac predložiek spojených do jednej predložky (popod)
 • vokalizácia - kvôli plynulej výslovnosti pridávame o/u
 • používame na presné vyjadrenie
 • Spojky
 • vyjadrujú vzťahy medzi slovami
 • neplnovýznamové
 • neohybné
 • nemajú vetnočlenskú platnosť
 • delenie:
   jednoduché - a, i, aj, ani
   zložené:
    ‣ jednoslovné - čiže, takže
    ‣ viacslovné - a čo, a preto
   priraďovacie:
    ‣ zlučovacie - a, i, aj, ani
    ‣ vylučovacie - buď, alebo, či
    ‣ odporovacie - ale, no, lež, jednako
    ‣ stupňovacie - ba, ba aj, ba ani, ba i
   podraďovacie - že, aby, žeby, keď, preto
 • používame na spájanie slov a viet
 • Častice
 • používame na:
   ‣ zdôrazňovanie výrazov alebo osobného postoja
   ‣ vyjadrenie istoty/neistoty
 • dávajú vetám odtiene
 • neplnovýznamové
 • neohybné
 • nemajú vetnočlenskú platnosť
 • Citoslovcia
 • vyjadrujú city a prírodné zvuky(onomatopoje)
 • neplnovýznamové
 • neohybné
 • nemajú vetnočlenskú platnosť
 • delenie:
   ‣ zvukomalebné - buch, bac, tik-tak
   ‣ vlastné - hijó, ach, juj
 • dávame čiarky alebo výkričník
 • používame v citovo zafarbených textoch
 • Literárna zložka
  Humanizmus, Renesancia(14.-16. storočie)
 • 14.-16. storočie
 • návrat k antike, znovuzrodenie pravého umenia
 • humanizmus - ľudský (viera v schopnosť človeka pochopiť a ovládnuť svet)
 • hlavné centrum Florencia (Taliansko)
 • Znaky humanistickej a renesančnej literatúry
 • diela v národnom jazyku
 • návrat k antike
 • v popredí zmysly a rozum
 • individualizmus
 • Situácia humanistickej a renesančnej literatúry
 • oslabenie vplyvu cirkvi
 • objavenie kníhtlače
 • zrod meštianstva
 • zámorské a vedecké objavy
 • Témy humanistickej a renesančnej literatúry
 • láska
 • šťastný život jednotlivca
 • antické témy
 • Literárne žánre
 • Epika:
   Epos:
    ‣ dlhý epický žáner
    ‣ predchodca románu
    ‣ vystupujú nadprirodzené bytosti
   druhy:
    ‣ bohatiersky
    ‣ historický
    ‣ idylický
    ‣ zvierací
    ‣ moderný
   Novela:
    ‣ Boccaccio - Dekameron
     ‣ 10 mladých ľudí za 10 dní vyrozpráva 100 noviel
     ‣ sedem žien a traja muži si na florentskom vidieku, kam ušli zo strachu pred vyčíňaním moru, krátia čas spevom, tancom a rozprávaním ľúbostných príhod
     téma: kritika pokrytectva, hlúposti, túžby po majetku a do popredia sa dostáva láska a priateľstvo
    ‣ stredný epický žaner
    ‣ prekvapivý záver
   Román:
    ‣ najrozsiahlejšia epická skladba
    ‣ viac dejových línií
    ‣ Miguel De Cervantes Saavedra - dômyslený rytier Don Quijote de la Mancha (prvý moderný román)
   Historická pieseň
 • Lyrika:
   Osobná lyrika
   Sonet:
    ‣ 14 veršov
    ‣ Francesco Petrarca - Sonety pre Lauru
    Časti sonetu:
     1. téza
     2. antitéza
     3. syntéza
 • Dráma:
   Tragédia:
    ‣ Hamlet
     Dej:
      Syn dánskeho kráľa chce pomstiť smrť otca, ktorého zavraždil vlastný brat Claudius, aby sa zmocnil trónu a oženil sa s kráľovnou, vdovou Gertrúdou. Hamlet vykoná pomstu až po dlhom váhaní, pretože verí vo veľké, vznešené myšlienky, pritom zomierajú aj nevinní ľudia ako Ofélia, ktorá sa pomätie a utopí. Jej brat Laertes vyzve Hamleta na súboj, má ho zraniť otráveným kordom. Laertes Hamleta poraní, no i sám je smrteľne zranený vymeneným kordom. Kráľovná pripíja na Hamletov počiatočný úspech otráveným vínom. Laertes ešte pred smrťou prezradí pravdu. Hamlet bodne kráľa otráveným kordom. Horátio odovzdáva trón Nórovi Fortinbrasovi ml.
   Komédia:
    ‣ Skrotenie zlej ženy
   Znaky:
    ‣ neobmedzený čas
    ‣ obraz pozemského života
    ‣ hrdinovia sú jednotlivci
 • Humanizmu a Renesančná Literatúra na území SR
 • ťažké obdobie - turecké vpády
 • náboženské nepokoje
 • zakladanie škôl - 1. vysoká škola - Academia Istropolitana
 • úradný jazyk - latinčina + slovakizovaná čeština
 • Autori a ich diela
 • Shakespeare:
 • Hamlet, Rómeo a Júlia, Skrotenie zlej ženy
 • G. Boccaccio
 • Dekameron
 • Petrarca
 • Sonety pre Lauru - 1. sonet
 • Saavedra
 • Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha - paródia na rytiersky román

  5. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
 • Morfológia (tvaroslovie) - jazykovedná disciplína, kt. sa zaoberá gramatickými tvarmi slov a ohýbaním slov. druhov (zákl. jednotka = slovo)
 • Gramatický tvar slova - formálny prostriedok na vyjadrenie gramatického významu (sedím – 1.os, sg., prít. čas)
 • Gramatický tvar slova:
   ‣ Jednoduchý gramatický tvar (sedím, sedel)
   ‣ Zložený gramatický tvar (budem sedieť, sedel by som)
 • Podstatné mená(Substantíva)
 • pomenúvajú osoby, zvieratá a veci
 • plnovýznamové
 • ohybné
 • majú vetnočlenskú platnosť
 • delenie:
   ‣ všeobecné
   ‣ konkrétne
   ‣ vlastné
   ‣ abstraktné
   ‣ pomnožné
 • Vzory mužského rodu podstaných mien
 • chlap
 • hrdina
 • dub
 • stroj
 • kuli
 • Vzory ženského rodu podstaných mien
 • žena
 • ulica
 • dlaň
 • kosť
 • gazdiná
 • pani
 • mať
 • Vzory stredného rodu podstaných mien
 • mesto
 • srdce
 • vysvedčenie
 • dievča
 • Prídavné mená (Adjektíva)
 • pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat a vecí
 • plnovýznamové
 • ohybné
 • stupňujeme ich
 • Stupňovanie:
   pravidelné (škaredý – škaredší – najškaredší)
   nepravidelné (pekný – krajší – najkrajší)
   ‣ pomocou viac, najviac
 • majú vetnočlenskú platnosť
 • Rozdelenie podľa významu

  Skloňovacie vzory

  vlastnostné

  akostné (drahý)

  pekný (tvrdé zakončenie)

  cudzí (mäkké zakončenie)

  vzťahové (mliečny)

  privlastňovacie

  individuálne (sestrine)

  otcov

  matkin

  druhové (líščí)

  páví

  Zámená(Pronominá)
 • zastupujú iný slovný druh
 • plnovýznamové
 • ohybné
 • majú vetnočlenskú platnosť
 • Určité

  Neurčité

  osobné

  ukazovacie

  zvratné

  vymedzovacie

  opytovacie

  niekto

  základné

  privlastňovacie

  ten

  základné

  privlastňovacie

  iný

  kto, čo

  ja

  môj

  sa

  svoj

   

  muž

  žena

  dieťa

  Iba jeden/a/o

  sám

  sama

  samo

  Všade len M/Ž/D

  samý

  samá

  samé

   

  Muži

  Ženy

  Deti

  Všade len M/Ž/D

  samí

  samé

  samé

  Sú osamelí

  sami

  samy

  samy

  Číslovky (Numeráliá)
 • Označujú počet osôb, zvierat a vecí, ich poradie a členenie
 • plnovýznamové
 • ohybné
 • majú vetnočlenskú platnosť
 • zloženú číslovku, kt. píšeme osobitne považujeme za jedno slovo
 • Podľa významu

  Podľa vyjadrenia

  základné

  skupinové

  radové

  násobné

  druhové

  zlomkové

  určité

  neurčité

  tri

  dvoje

  tretí

  prvýkrát

  dvojaký

  štvrtina

  tri

  pár

  Literárna zložka
  BAROKOVÁ LITERATÚRA (16. - 18.stor)
  ˚~
  Témy barokovej literatúry
 • viera
 • strach zo smrti
 • putovanie
 • radosť z prežitia
 • Situácia barokovej literatúry
 • rekatolizácia
 • náboženské vojny
 • protiturecké vojny
 • umenie pre šľachtu
 • meštianstvo
 • Znaky literatúry
 • utiekanie k bohu
 • zmyslovosť a zmyselnosť
 • využívanie alegórie, symbolov
 • márnosť nad márnosť
 • víťazenie nad rozumom
 • dekoratívnosť, pompéznosť, patetickosť
 • farebnosť, kontrast svetla a tieňa
 • hyperbola

 • Barok na Slovensku
 • náboženské boje, stavovské povstania
 • Turci – 2 centrá vzdelania: – katolíci: univerzita v Trnave, tlačiareň a evanjelici: lýceum v Bratislave, kolégium v Prešove
 • symbol - symbol je znak, ktorý splynul so svojím významom do vnútornej jednoty
 • alegória - inotaj, obrazné vyjadrenie myšlienky alebo predstavy
 • protiklad - stavajú proti sebe slová, ktoré sú protikladom iba v kontexte danej básne
 • epické žánre:
   filozofický spis - Komenský = Labyrint sveta raj srdce
   encyklopedické dielo - stručne mapuje aktuálny stav a úroveň poznatkov spoločnosti (Matej Bel = Historickozemepisná vedomosť o súvekom Uhorsku)
   cestovný denník - cestopis, ktorý oboznamuje čitateľov s dobrodružnými zážitkami z ciest po cudzine ( Ján Simonides, Beňovský = Osudy a cesty Beňovského)
 • lyrické žánre:
   mravoučná ( didakticko-reflexívna) báseň - rozsiahla veršovaná skladba, ktorá obsahuje životnú múdrosť a skúsenosť spísanú pastiermi ( Gavlovič = Valašská škola mravúv stodola)
   duchovná pieseň - slúžila na uvoľnenie, útechu a pokoj zachovala sa v spevníkoch: evanjelický spevník = Cithara Sanctorum, katolický spevník (Tranovský = Cithara Sanctorum)
 • Valašská škola mravúv stodola
 • 1289 básní, 12 veršové básne, bohemizovaná slovenčina
 • každá báseň sa skladá z 3 častí:
   ‣ 1. prológ ⇒ nápadok, hl. myšlienka básne
   ‣ 2. samotná báseň ⇒ jadro
   ‣ 3. epilóg ⇒ 2-veršie, duchaplná pointa
 • autor používa ľudový hovorový jazyk
 • každý verš rovnaký počet slabík a voľný verš
 • 6. Maturitný okruh

  Slovesá
 • pomenúvajú činnosť,stav,dej
 • plnovýznamové
 • ohybné
 • majú vetnočlenskú platnosť
 • delenie:
   plnovýznamové
   neplnovýznamové - byť, chcieť, smieť
   zvratné - sa, si
   nezvratné
 • tvar:
   jednoduchý
   zložený - 2 slovesá
 • gramatické kategórie:
   osoba - prvá (ja, my), druhá (ty, vy), tretia (on, ona, ono, oni, ony)
   číslo - singulár/plurál
   čas - minulý/prítomný/budúci
   spôsob - oznamovací/rozkazovací/podmieňovací
   vid - dokonavý/nedokonavý(buďem pracovať)
   rod - činný(Mama varí obed.)/trpný(Obed sa varí)
 • 7. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  Syntax
 • jazykovedná disciplína, ktorá skúma, ako sa zo slov skladajú vety a z viet text
 • Druhy:
   syntagmatická - skúma vzťahy medzi plnovýznamovými slovami vo vete (v syntagmách)
   vetná - skúma vzťahy medzi vetami
   polovetná syntax - skúma polovetné konštrukcie (doplnok, prístavok, príslovkové určenie, predmet)
   nadvetná (textová) syntax - skúma výstavbu celého textu
 • Syntagmatická syntax
  Klasifikácia vetných členov

  Podľa funkcie

  Základné (hlavné)

  podmet

  vyjadrený

  Jana sa stratila.

  nevyjadrený

  Stratila sa. (ona)

  prísudok

  slovesný

  Prezident sa vyjadril...

  neslovesný

  Sklad. Včera bolo hmlisto.

  vetný základ

  Prší. Zabilo ho.

  Vedľajšie (rozvíjacie)

  prívlastok

  zhodný

  Našiel som stratený mobil.

  nezhodný

  Mám mobil od brata.

  predmet

  priamy

  Stratila mobil.

  nepriamy

  Kúpila otcovi mobil.

  príslovkové určenie

  miesta

  Mobil stratila v triede.

  času

  Stratila ho včera.

  spôsobu

  Stratila ho nevedomky.

  príčiny

  Možno ho stratila z nepozornosti.

  doplnok

  Jana sa vrátila uplakaná.

  prístavok

  Jana, jej priateľka, plakala.

  Podľa výstavby

  Jednoduché

  kúpil

  Zložené

  môže písať

  Viacnásobné

  otec a matka

 • Formálne vyjadrenie vzťahov medzi vetnými členmi:
   zhoda:
    1. v prisudzovacom sklade (rod, číslo, osoba):
     ‣ napr. Jana sa stratila. – Jana: ž.r., sg., 3. os.; stratila: ž.r., sg., 3. os.
    2. v určovacom sklade (rod, číslo, pád):
     ‣ napr. nový mobil (m.r., sg., N)
   väzba:
    ‣ nastáva len v učovacom sklade
    ‣ sloveso (prísudok) sa viaže s podstatným menom, prídavným menom, zámenom, číslovkou v určitom páde (okrem N): Dohovárala neposlušnému. Sľúbil otcovi.
   Primkýnanie:
    ‣ nachádza sa v určovacom a priraďovacom sklade
    ‣ miestom vo vete (slovosledom) sa k sebe primknú dva vetné členy: stratila v triede (prísudok + príslovkové určenie miesta), vchod do školy (nadradené pod. m. + nezhodný prívlastok), otec a mama (viacnásobný vetný člen = podmet)
 • Vetné sklady:
   prisudzovací - gramatické jadro dvojčlennej vety (otec pracuje)
   určovací - jeden vetný člen je nadradený (pracuje na poli)
   priraďovací - dva rovnaké vetné členy (matka a dcéra)
 • Vetná syntax Klasifikácia viet

  Podľa zloženia

  Jednoduchá

  holá (nerozvitá)

  Gramatické jadro dvojčlennej vety/základné vetné členy.

  Vetný základ v jednočlennej vete.

  rozvitá

  Základné aj rozvíjacie vetné členy.

  rozvitá s viacnásobným vetným členom

  Zložená (súvetie)

  jednoduché

  priraďovacie

  H1 H2

  zlučovacie

  stupňovacie

  odporovacie

  vylučovacie

  podraďovacie

  vedľajšie veta:

    H

   

    V

  podmetová

  prísudková

  predmetová

  prívlastková

  príslovková

  doplnková

  zložené

  H1 H2 H3

  H1 H2

    V1

  Podľa obsahu (modálnosti)

  Oznamovacia

  Opytovacia

  Rozkazovacia

  Želacia

  Zvolacia

  Podľa členitosti

  Jednočlenná

  slovesná

  neslovesná

  Dvojčlenná

  úplná (má vyjadrený podmet)

  neúplná (nemá vyjadrený podmet)

  Polovetná syntax
  Predmet nadvetnej syntaxe
  Veta
 • gramaticky usporiadané spojenie slov, ktoré vyjadruje ucelenú myšlienku
 • Delenie:
   ‣ podľa obsahu:
    oznamovacia - vyjadruje oznámenie, píšeme za ňou bodku (Táto kniha je veľmi poučná.)
    opytovacia - vyjadruje otázku, píšeme za ňou otáznik (Páči sa táto pieseň?)
    rozkazovacia - vyjadruje rozkaz (sloveso v rozkazovacom spôsobe), píšeme za ňou výkričník (Napíš si domáce úlohy!)
    želacia - vyjadruje želanie, píšme za ňou výkričník alebo bodku (Nech je tak!)
   ‣ podľa členitosti:
    dvojčlenná - gramatické jadro tvorí prísudok a podmet (vyjadrený alebo nevyjadrený), veta sa dá rozčleniť na prísudkovú a podmetovú časť ⇒ (Moja mama / varí obed. (on) Píše domácu úlohu.)
    jednočlenná - gramatické jadro tvorí vetný základ, veta sa nedá rozčleniť na prísudkovú a podmetovú časť ⇒ (Včera husto snežilo. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.)
   ‣ podľa zloženia:
    1. jednoduchá veta - vyjadruje jednu myšlienku; obsahuje jeden prisudzovací sklad:
     holá - obsahuje len prísudok a podmet (vyjadrený alebo nevyjadrený)
     rozvitá - okrem prísudku a podmetu obsahuje aj ďalšie vetné členy
    2. súvetie - vyjadruje dve a viac myšlienok; obsahuje dva a viac prisudzovacích skladov:
     jednoduché - obsahuje dva prisudzovacie sklady
     zložené - obsahuje tri a viac prisudzovacích skladov
 • Slovosled
  Sudružnosť textu
  Modifikácia vetnej skladby
 • nepravidelnosti v stavbe vety
 • veta nemá klasickú stavbu, dávajú osobitnú pečať textu, vytváranie indiv. štýlu
 • Typy:
   1. vytýčený vetný člen
   2. pripojený vetný člen
   3. osamostatnený vetný člen
   4. výpustka – elipsa
   5. neukončená výpoveď – apoziopéza
   6. vsuvka - parentéza
 • 1. vytýčený vetný člen
 • na začiatku vety, zachytávajú atmosféru, situáciu, nedočkavosť, vzťah k osobe...
 • oddelený čiarkou alebo pomlčkou
 • Príklady:
   "Ružová, tá sa mi páči!"
   "Jednotka – tá ešte neznamená úspech v živote."
   "Kradnúť nekradne."
 • 2. pripojený vetný člen
 • k vete sa dopĺňa dodatočne, po jej zdanlivom ukončení
 • doplní informáciu vo vete, ak autor nevedomky alebo zámerne na niečo zabudne
 • 3. osamostatnený vetný člen
 • ak pripojený vetný člen formálne upravíme ako vetu
 • Príklad:
   "Na pohovke niečo ležalo. Okaté a strakaté."
 • 4. výpustka – elipsa
 • Neúplná výpoveď /vypustím niektorú časť, zvyčajne menej dôležitú, ktorá je známa z kontextu
 • Dosahuje sa úspora
 • Často nachádza v ustálených slovných spojeniach
 • Píšeme cez pomlčky alebo čiarky
 • Príklady:
   "Mladosť - pochabosť."
   "Aká matka, taká Katka"
   "Bol si? /Bol si u zubára?"
 • 5. neukončená výpoveď – apoziopéza
 • Typická pre hovorovú reč, spája sa s gestom alebo mimikou
 • Signalizujú, že sú postavy rozrušené, nepokojné, nevyrovnané...
 • Príklad:
   Žofa: Čoby ste i nedali kúštik, aby sa odrátalo...
   Beta: Aspoň lúčku pod Žiarom...
 • 6. vsuvka - parentéza
 • môže byť slovo alebo veta vložená do inej vety
 • vo všetkých štýloch
 • má voľný slovosled (na rozdiel od prístavku)
 • Príklady:
   "Začneme, a teraz celkom vážne, s rozborom vašich prác."
   "Na obed – v horúčave i mraze – chodil domov."
 • Slovosled
  vetosled
 • Literárna zložka
  PREROMATICKÁ LITERATÚTA ( 1. polovica 19. stor.)
 • vplyv napoleonských vojen na Európu
 • formovanie moderných európskych národov
 • boj za slobodu národov
 • žiadosti slovenského národa
 • uzákonenie spisovnej slovenčiny
 • Témy preromantickej literatúry
 • nešťastná láska
 • sloboda vlasti
 • sloboda jednotlivca
 • hororová téma
 • historická téma z národných dejín
 • Znaky preromantickej literatúry
 • sentimentalizmus
 • uprednostňovanie citu pred rozumom
 • občan a rodina ako základ spoločnosti
 • obdiv k antickej literatúre
 • prvky ľudovej kultúry
 • prechod od klasicizmu k romantizmu
 • rozpad prísnych noriem klasicizmu
 • filozofia idealizmu
 • autobiografické spracovanie reálneho citu
 • vznik hybridných žánrov (synkretizmus)
 • národné témy: Kollár
 • časomerný veršový systém - veršový systém založený na striedaní dlhých a krátkych slabík, obyčajne bez rýmov ( v tvorbe J. Hollého a J. Kollára)
 • žánre:
   básnická skladba - je postavená na protikladoch ( J. Kollár- Slávy dcéra)
   žalospev (elégia) - lyrická básnická skladba smútočného obsahu (J. Kollár- Predspev k Slávy dcéra)
   román v denníkovej podobe - rozsiahle epické dielo v ktorom autor spisuje svoje zážitky, udalosti každého dňa(J.W.Goethe- Utrpenie mladého Werthera)
   tragická dráma - vznikla na základe ľudovej povesti, autor sa vyjadruje k ľudskej existencii, filozofuje, venuje sa morálke (J.W.Goethe- Faust)
 • básnická skladba - rozsiahla báseň s jedným motívom
 • básnická zbierka - súbor básni s rôznymi motívmi
 • Ján Kollár - Slávy dcéra
 • zložená z predspevu ( lyrika, elégia) a 5 spevov (lyrickoepické časti)
 • Spevy:
   ‣ Sála
   ‣ Labe-Rén-Vltava
   ‣ Dunaj
   ‣ Léthe
   ‣ Acherón
 • prvá slovenská básnická skladba napísaná z nešťastnej lásky k Míne
 • v básni sa venuje Slovanom a Slovákom
 • v predspeve, žiali nad slovanskou minulosťou, pretože zvíťazilo násilie nad spravodlivosťou
 • preferuje humanitu a dobre vzťahy medzi národmi
 • uvedomuje si koľko nenávisti prežili Slováci ale neprejavuje nenávisť nad ostatnými národmi
 • ostatné spevy obsahujú ľúbostné, vlastenecké a náučné znelky (sonet)
 • PREDSPEV - napísaný časomerným veršovým systémom, verš sa skladá z 11 stôp (5+6)
 • hl. myšlienka - láska k Míne a láska k vlasti
 • J.W.Goethe - Utrpenie mladého Werthera
 • idealizovaný typ postavy
 • román je písaný denníkovou-listovou formou, ktoré píše Wilhelmovi
 • v diele sú autobiografické prvky
 • Werther sa zamiluje do Lotty, ktorá je zadaná a odmieta ho
 • dochádza k rozporu medzi jeho cieľmi a svetom okolo neho
 • Wertherove nešťastie v láske i v práci zväčšuje jeho pesimizmus
 • Werther uteká z mestečka Wetzlar, po čase sa vráti späť
 • Lotta je vydatá, odmieta ho , poháda sa s ním a Werther uskutoční samovraždu
 • J.W.Goethe - Faust
 • idealizovaný typ postavy
 • hl. postava Faust je príkladom ľudskej existencie, ktorá na konci prospieva spoločnosti
 • niekedy sa v diele strieda poézia s prózou
 • cit sa strieda s rozumom
 • Faust je doktor, ktorý túži po poznaní preto predal svoju dušu Mefistofelovi, popritom získava lásku k Margarétke ( mestské dievča)
 • majú spolu dieťa, ktoré zomiera vďaka Margarétke ( pretože Margarétku Faust opustil)
 • ona je odsúdená a príjme svoj trest
 • Faust odchádza na cisársky dvor, ožení sa s Helenou
 • za pomoc cisárovi, získava územie pri mori, ktoré zúrodní a budú tam žiť slobodní ľudia
 • Faust zomiera, vďaka tomu, že pomáhal ľudom Mefistofeles nad ním stratil moc a jeho duša našla pokoj
 • Mefistofeles prehral stávku s Bohom, že získa ďalšiu dušu
 • 8. Maturitný okruh

  9. Maturitný okruh

  10. Maturitný okruh

  11. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
 • Slohový postup - obsahové usporiadanie zložiek jazykového prejavu vzhľadom na jeho funkciu a na autorský zámer (IVOR)
 • Slohový útvar - uzavretý jazykový celok, v ktorom sú jednotlivé prvky usporiadané podľa požiadaviek uplatňovaného slohového postupu (úvaha, glosa)
 • Slohový žáner - formálne a obsahovo uzavretý jazykový celok, ktorý je vymedzený rozsahom, vnútorným členením, využívaním slohových postupov
 • Rozprávací slohový postup
 • zachytáva dejovú líniu, jednotlivé komponenty textu sa nemôžu ľubovoľne radiť za sebou
 • rozprávanie v jednotlivých jazykových štýloch:
   ‣ hovorový štýl (jednoduché rozprávanie)
   ‣ umelecký štýl (rozprávka, povesť)
   ‣ publicistický štýl (fejtón)
 • kompozičné postupy umeleckého rozprávania:
   ‣ retrospektívny (podáva v prítomnosti obraz minulého)
   ‣ chronologický (buduje dejové pásmo po časovej osi)
   ‣ reťazový (každý nový príbeh nadväzuje na predchádzajúci)
   ‣ in medias res (rozpráva príbeh uprostred deja bez fázy pred udalosťou)
 • vnútorná kompozícia:
   umelecké rozprávanie :
    ‣ úvod / expozícia
    ‣ zápletka / kolízia
    ‣ vyvrcholenie / kríza
    ‣ dejový obrat / peripetia
    ‣ rozuzlenie / katastrofa
   jednoduché rozprávanie :
    ‣ úvod
    ‣ jadro
    ‣ záver
 • Literárna zložka
  Realizmus v svetovej literatúre (2. polovica 19.st.)
 • 2. polovica 19.st.
 • situácia - modernizácia, pozitivizmus, zlá sociálna situácia ľudových vrstiev, nové štáty (Grécko,Taliansko, Nemecko)
 • témy - každodenný život ľudí z rôznych vrstiev spoločnosti, historická téma
 • postavy - typické (bankár, obchodník, zbohatlík, sluha), prototyp postavy
 • Znaky realizmu v svetovej literatúre
 • dej zakotvený v skutočnosti
 • negatívny charakter postáv
 • využívanie skúseností z vlastného života
 • objektívne zobrazenie skutočnosti
 • reakcia na nespravodlivú sociálnu skutočnosť
 • všetky spoločenské vrstvy
 • komplexné zobrazenie

 • Román
 • rozsiahly epický žáner
 • hlavná a vedľajšia dejová línia
 • veľa postáv, hlavná postava sa vyvíja
 • do deja vstupujú nevyformované
 • 3 druhy:
   spoločenský/sociálny:
    ‣ autor rieši problémy v spoločnosti a zároveň poukazuje na život obyčajných ľudí, vystupujú ľudia s mravnou prevahou nad nadriadenými
    ‣ Honore de Balzac - Otec Goriot , L.N. Tolstoj- Anna Kareninová
   psychologický:
    ‣ autor zobrazuje psychickú stránku postáv, ich vnútorný stav, prežívanie pocitov, oslabený dej, úvahovosť
    ‣ Dostojevskij - Zločin a trest
   balzacovský:
    ‣ autor sa zaoberá spoločenskými vrstvami a rieši vzťahy medzi nimi, prípadne sa venuje 1.spol. vrstve a rieši jej problémy
    ‣ Honore de Balzac - Otec Goriot
 • Rozprávač
 • autorský/vševediaci:
   ‣ príbeh rozpráva v 3. osobe minulého času z pozície nezainteresovaného pozorovateľa, vidí svoje postavy zvonka i zvnútra, vie všetko o nich
   ‣ Otec Goriot, Anna Kareninová
 • priamy/individuálny:
   ‣ príbeh rozpráva v 1. osobe jednotného čísla, zvyčajne je to hlavná postava diela, zobrazuje svoje vnútorné pocity, ostatné postavy charakterizuje iba navonok
   ‣ Zločin a trest
 • Vnútorný monológ
 • len myslený, ale nahlas nevyslovený prehovor postavy
 • charakterizuje spontánny tok myšlienok, ktorý umožňuje čitateľovi pochopiť vnútorné pohnútky postavy pred nejakým činom alebo po ňom
 • môže sa vyjadriť polopriamou rečou, nevlastnou priamou rečou, niekedy aj priamou rečou (Zločin a trest)
 • Sociálny typ postavy
 • postava je nositeľom takých vlastností, ktoré sú typické pre sociálnu vrstvu, do ktorej postava patrí
 • Kompozičné postupy
 • kronikársky/chronologický:
   ‣ zobrazovanie príbehu po časovej osi
   ‣ Otec Goriot, Anna Kareninová, Zločin a trest
 • retrospektívny:
   ‣ najprv výsledok deja, potom udalosti, ktoré tomu predchádzali
   ‣ Otec Goriot
 • reťazový:
   ‣ jedno dejové pásmo, v ktorom každý nový príbeh účinkuje ako spojovací článok
   ‣ Zločin a trest
 • paralelný:
   ‣ spracovanie príbehu v časovej postupnosti paralelne vedľa seba idúcich dejov
   ‣ Anna Kareninová
 • Balzac – Otec Goriot
 • sociálny román/balzacovský román
 • sociálny typ postavy
 • autorský/vševediaci rozprávač
 • chronologický a retrospektívny kompozičný postup
 • téma - ľudské trápenie a rozdiely medzi spoločenskými vrsvtami
 • Dej:
   1. otec Goriot, cestovinár, bohatý obchodník po smrti svojej manželky a prenesie svoju lásku na dcéry, Anastasiu a Delphine
   2. vydá ich za bohatých mužov, aby sa dostali do tej najvyššej spoločnosti
   3. otec Goriot sa utiahne do chudobného penziónu, aby bol čo najbližšie k svojim dcéram
   4. ony ním však opovrhujú a chodia za ním iba po peniaze aby zaplatili dlhy
   5. v penzióne sa Goriot spriatelí s mladým študentom Rastignacom, ktorý sa vďaka svojej sesternici dostane do vyšších spoločenských kruhov
   6. tam sa zoznámi s Goriotovou dcérou Delphine, do ktorej sa zaľúbi
   7. Goriot zomiera opustený vedľa Rastignaca
   8. je prekvapený postojom dcér voči otcovi, začína chápať, že majetnosť a preniknutie do vyššej spoločnosti nemusí byť práve najlepší cieľ života
 • Tolstoj – Anna Kareninová
 • sociálny román
 • autorský/vševediaci rozprávač
 • paralelný a chronologický kompozičný postup
 • kompozícia:
   ‣ 2 zväzky
   ‣ 8 častí (každá časť 19-35 kapitol)
 • idea - postavenie rodiny v ruskej konzervatívnej spoločnosti
 • téma - milenecký vzťah vydatej ženy z aristokratickej spoločnosti
 • Dej:
   1. Anna odchádza udobriť brata so ženou z Petrohradu do Moskvy
   2. Počas cesty im skočí žena pod vlak
   3. Vo vlaku sa Anna stretáva s matkou Vronského
   4. Zamilovala sa do Vronského
   5. Odmieta opustiť svojho muža a syna, ale odíde s Vronskym do Talianska
   6. Vrátia sa, pretože jej veľmi chýba syn, ktorého jej muž nechce dať v prípade rozvodu
   7. Cítila, že už to ďalej nezvládne, rozhodla sa opustiť Vronského
   8. Úplne neprítomná sa rozhodla skočiť pod vlak
   9. Týmto činom chcela potrestať Vronského
   10. Jej bývalý muž si berie Annie k sebe a Vronský odchádza bojovať na vojnu
 • Dostojevskij – Zločin a trest
 • psychologický román
 • priamy/individuálny rozprávač
 • vnútorný monológ
 • chronologický a reťazový kompozičný postup
 • téma - bieda, neistota, zúfalstvo vedú do záhuby
 • Dej:
   1. Raskoľnikov sa z finančných dôvodov neudržal na univerzite
   2. Matka mu poslala list, kde písala že jeho sestra, Duňa, sa vydá za advokáta Lužina, nie z lásky
   3. Rozhodol sa získať peniaze lúpežnou vraždou starej úžerníčky, Aľony Ivanovny, ktorú zabije sekerou v jej byte a náhodou zabije aj jej sestru, Lizavetu Ivanovnu
   4. Zažalovala ho jeho domáca, že jej dlhuje peniaze
   5. Začali ho podozrievať. Štyri dni ležal v horúčke a blúznil
   6. Z vraždy obviňujú maliarov, ktorí maľovali byt na prvom poschodí
   7. Bol si pozrieť Ivanovnej byt a na návrate uvidel na zemi ležať mŕtveho Marmeladova
   8. Raskoľnikov zaplatil za Marmeladovov pohreb.V jeho dome sa zoznámil so Soňou, jeho dcérou
   9. Jej sa nakoniec priznal, že to on zabil starenu a Lízu
   10. Lenže ich rozhovor vypočul muž, ktorý sa chcel oženiť s Duňou, povedal jej o tom
   11. Jej muž sa neskôr s revolverom zastrelil
   12. Raskoľnikov odišiel na políciu a priznal sa
   13. Raskoľnikova odsúdili na osem rokov prác na Sibíri, kam za ním šla aj Soňa
   14. Jeho matka od žiaľu prišla o rozum a nakoniec umrela
 • 12. Maturitný okruh

  Prídavné mená
 • pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat a vecí
 • plnovýznamové
 • ohybné
 • majú vetnočlenskú platnosť
 • delenie:
   akostné
   vsťahové - nedajú sa stupňovať
   privlastňovacie
 • Číslovky
 • vyjadrujú počet/poradie
 • plnovýznamové
 • ohybné
 • majú vetnočlenskú platnosť
 • delenie:
   radové - 1., 2., 3.
   základné - 1, 2, 3
   skupinové - dvoje
   druhové - jednaké, jednako, dvojaké
   násobné - dvakrát, veľakrát, mnohokrát
   určité - vyjadrujú presné číslo (tri, päťkrát, trojitý)
   neurčité - vyjadrujú počet iba približne (veľa, mnohonásobne, viac ráz)
 • Správny zápis čísloviek
  1 754 1 26
  milión sedemstopäťdesiatštyritisíc sto dvadsaťšesť

  13. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
 • slovná zásoba(lexika) - súhrn všetkých slov, ktoré v jazyku existujú
 • lexikológia - jazykovedná disciplína zaoberajúca sa náukou o slove a slovnej zásobe
 • Štruktúra slovnej zásoby:
   jadro slovnej zásoby - frekventované, najstaršie prevažne domáce slová, základové slová
   okraj slovnej zásoby - príznakové slová a pohyblivá časť slovnej zásoby
 • Druhy slovnej zásoby:
 • Význam slova:
   lexikálny - pomenúva predmety a javy, ktoré nás obklopujú
   gramatický - pomocou menných a slovesných gramatických kategórií vytvára vzťahy medzi s inými slovami vo vete
 • Systém slovnej zásoby
 • Slová podľa lexikálneho významu:
   ‣ jednovýznamové
   ‣ viacvýznamové
 • Slová podľa vzťahu medzi lexikálnymi významami:
   ‣ homonymá
   ‣ synonymá
   ‣ antonymá
 • Slová podľa zaradenosti do jazykovedných štýlov:
   hovorový:
    hovorové slová - maturita
    profesionalizmy - očiar
   náučný:
    odborné názvy - laser
   umelecký:
    knižné slová - bázlivý
    básnické slová - luna
    biblizmy - farizej
   administratívny:
    kancelarizmy - platca
   publicistický:
    publicizmy - progres
    príležitostné slová - špatnokrásny
   všetky jazykové štýly
    neutrálne slová - otec
 • Slová podľa spisovnosti:
   Spisovné - zemiaky
   Nespisovné:
    dialektizmy - krumple
    argotové slová - fízel
    slangové slová - klasák
 • Slová podľa pôvodu:
   Domáce - dvere
   Cudzie - bit,voleybal
 • Slová podľa dobového výskytu:
   Archaizmy - černidlo, zomrelý
   Historizmy - groš
   Neologizmi - server
 • Slová podľa citového príznaku:
   Expresívne(citovo zafarbené)
    s kladným citovým zafarbením - zdrobneniny, rodinné slová, detské slová, eufemizmy
    so záporným citovým zafarbením - hanlivé, nadávky,vulgarizmy
   Neutrálne - voda, jesť
 • Literárna zložka
 • Dráma:
   literárny druh, ktorý má dej
   určená na javiskové predstavnie
 • Kompozícia drámy:
   Vonkajšia:
    ‣ dejstvá
    ‣ scény
    ‣ výstupy
   Vnútorná:
    ‣ expozícia
    ‣ kolízia
    ‣ kríza
    ‣ peripetia
    ‣ katastrofa
 • Dráma (literárny žáner) - pochmúrny dej, ale nekončí sa tragicky
 • Dramatické žánre:
   ‣ Tragédia - vážny obsah, hrdina má výnimočné vlastnosti, no umiera
   ‣ Komédia - postavy a konanie postáv v karikatúrnej forme
   ‣ Veselohra - novodobá komédia, postavy si robia žarty aj zo seba
   ‣ Činohra - pretína sa tragédia a komédia, zobrazuje charakter hrdinov, hovorové prvky, nastoluje aktuálne otázky zo spoločenského života
   ‣ Fraška - súvisí s náboženskou a morálnou tematikou, zmysel pre grotesknosť, použitie vtipov a nadávok, problémy vyvolávajúce smiech u diváka
   ‣ Opera - dramatický text je spojený s hudbou
   ‣ Opereta - striedanie hovoreného a spievaného textu
 • Znaky drámy
 • verš alebo próza
 • dejovosť
 • prítomný čas
 • dialogickosť
 • dianie, akčnosť
 • nekončí sa tragicky
 • Antická dráma:
   vznikla ako súčasť náboženských osláv Dionýza (boha vína a zábavy)
   na hrách sa zúčastňovali:
    1. herci – najprv 2–3, neskôr až 5, iba muži
    2. chór
    3. zbor
   pozostávali z hovoreného slova, spevu a tanca
   boli použité jednoduché masky (radosť, smútok atď.)
 • Znaky antickej drámy
 • jednota času, miesta a deja
 • chór, ktorý funguje ako rozprávač
 • vyšší štýl jazyka
 • búrlivé konfrontačné dialógy
 • dlhé monológy
 • viazaná reč
 • postavy nemenia pozíciu
 • hlavná postava sa nevyvíja
 • Postromantizmus:
   ‣ upúšťa od lyrických žánrov, do popredia epika a dráma
   ‣ dominuje humor a nadsádzka
   ‣ 1861 - Memorandum slovenského národa v Martine(opätovne spísané požiadavky Slovákov)
   ‣ 1867 - rakúsko-maďarské vyrovnanie = Uhorsko definitívne zamietlo požiadavky Slovákov - vytváranie revolty kvôli pomaďarčovaniu
 • Komédia:
   ‣ kritický výsmech osobných i spoločenských chýb a nedostatkov
   ‣ vysmieva sa z vážnych chýb v ľudskom charaktere a spoločenských vzťahoch
   ‣ jej smiech je očisťujúci; v závere dochádza ku katarzii - pocitu uvoľnenia
   ‣ predstaviteľ: Ján Palárik = Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch (postromantizmus)
 • Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch - Ján Palárik
 • Hlavná myšlienka: Vlastenectvo je nemysliteľné bez lásky k ľudu. Kritika slovenskej šľachty, ktorá sa odnárodňuje a pohŕda ľudom.
 • Postavy:
   Eliza Hrabovská - grófka, je sirota, otec jej zomrel, keď bola ešte malá: "Toto je môj najdrahší poklad, ktorý na tomto svete opustiť musím". Je veľmi milá a priateľská, váži si ľudí, hlási sa k slovenskému pôvodu a je naň hrdá. Jej prefíkanosť a vynaliezavosť nepozná hraníc.
   Miluša - dcéra učiteľa, najlepšia priateľka Elizy Hrabovskej, je vychovávaná v národnom duchu a k tolerancii voči Uhorsku. Je krásna, vzdelaná a bystrá, pozná cudzie jazyky, ale uprednostňuje slovenčinu. Má veľmi dobré srdce, Palárik aj pomocou nej vyjadril svoje predstavy o tom, aký vzťah majú mať slovenskí inteligenti k slovenskému ľudu - majú pomáhať svojmu ľudu, z ktorého vyšli, dostať sa na vyššiu hmotnú a kultúrnu úroveň.
   Ľudovít Kostrovický - barón, je snúbenec grófky Hrabovskej. Má slovenský pôvod, ale hlási sa k Maďarom. Má dobré srdce a láska mu je prednejšia pred vôľou otca.
   Rohon - inžinier, verný priateľ Ľudovíta Kostrovického, pôvodom Slovák, ale prostredím pomaďarčený. Avšak z lásky k Miluške sa vráti k Slovákom. Je milý a prefíkaný ako Eliza.
 • Dej:
   Prvé dejstvo: Miluša je spoločnica grófky, v kaštieli sa stretáva s otcom, ktorý prišiel poprosiť grófku o príspevok na opravu školy. Grófka má ale teraz iné starosti. Čaká návštevu, svojho budúce ženícha, mladého baróna, ktorý má prísť ešte v ten deň. Eržika je však nespokojná, že si vezme muža, ktorého ani nepozná. A tak s Milušou dohodnú skúšku na ženícha. Svoj plán uskutočnia v deň slávnosti obžiniek. Vymenia si úlohy, Miluša bude grófka a Eržika obyčajná žnica.
   Druhé dejstvo: Do kaštieľa prišiel barón s priateľom Rohonom. Tiež sa tajne dohodnú, že si vymenia úlohy. Miluša privíta hostí a pustí sa s nimi do rozhovoru. Rozpráva sa s nimi iba po slovensky a z toho je barón zhrozený. Nazve ju – Panslávka. Nahnevaný sa rozhodne odísť, ale neskôr stretne krásne dievča (Eržiku) a na prvý pohľad sa mu zapáči. Kvôli nej sa rozhodne zostať aj na večernú slávnosť. No Rohonovi sa zapáči Miluša a prezradí jej, kto vlastne je. Plný lásky vyjadrí všetky svoje city a Miluša sa tiež prizná k svojmu pôvodu. Ale grófka však ešte nechá baróna v omyle, aby zistila jeho charakter.
   Tretie dejstvo: Ľudovítovi sa chudobné dievča natoľko zapáči, že je ochotný sa s ňou oženiť. Najskôr váha a chce dievča vyučovať, aby bolo múdre, ale láska nad ním zvíťazí a je rozhodnutý, že s ňou chce žiť. Keď je Eržika presvedčená, že nerobí rozdiely medzi ľudom a šlachtou, Maďarmi a Slovákmi, s radosťou sa za neho vydá. Teraz už môže barónovi prezradiť, že ona je skutočná grófka. Všetko sa vyjasní a môžu sa chystať dve svadby.
 • Statky-zmätky - Jozef Gregor Tajovský (2. vlna slovenského literárneho realizmu)
 • Hlavná myšlienka: Šťastie sa neskrýva v majetku, ale v láske.
 • Kompozícia: 4 dejstvá rozdelené na výstupy
   1.dejstvo – u Ľavkov
   2.dejstvo – u Palčíkov
   3.dejstvo – u Palčíkov
   4.dejstvo – u Kamenských
 • Dej:
   Ľavkovci sa snažia oženiť syna Ďura a vyberajú mu nevestu. Chcú mu nájsť nejakú z bohatej rodiny, aby netrel biedu. Preto sa im zapáči návrh Palčíkovcov, aby oženili Ďura so Zuzkou Kamenskou. Tí sa podľa plánov Palčíkovcov mali o nich postarať v starobe a po ich smrti dostanú ich majetok. Slovo dalo slovo a konala sa svadba Ďurka a Zuzky. Presťahovali sa k Palčíkovcom, no po pol roku Ďurko známy svojím temperamentom a záľubou posedieť si v krčme začal zahýbať Zuzke s Betou. S Betou chodil pred svadbou a teraz sa k nej znova vrátil. Keď to Zuzka zistila, chcela od Ďura odísť, no Kata aj Žofa ju prehovárali, aby ostala, že časom sa všetko na dobré obráti. Palčíkovci neboli spokojní s Ďurovou ani Zuzkinou robotou, a preto im nechceli nič odkázať. Ďuro neprestal chodiť za Betou, preto ho Zuzka, i keď bola tehotná, opustila a vrátila sa do rodičovského domu. Ďuro sa znovu oženil, tento raz s Betou. Tá prišla do domu Palčíkovcov za vidinou veľkého bohatstva, no tá sa jej rozplynula pred očami, keď im Palčík odmietol odkázať majetok. Preto rozhorčená opustila Ďura a toho zase Palčík vyhodil zo svojho domu. Zuzke sa narodil syn, ktorého nazvala Ondrej. Na Vianoce sa všetci chceli udobriť s Kamenskými a chodili k nim, aby sa ospravedlnili. Ľavkovci sa ospravedlňovali za Ďura, Palčíkovci zase hovorili, že nemohli tušiť, ako to skončí a vynahradiť citovú ujmu chceli tým, že jej synovi odkážu po smrti svoj majetok. Nakoniec prišiel Ďuro, aby si pozrel svojho syna. Prosil Zuzku, aby sa k nemu vrátila aspoň kvôli ich dieťaťu, no Zuzka, poučená predchádzajúcimi skúsenosťami, odmietla.
 • Postavy:
   Ľavkovci:
    Jano - pracovitý, ale chudobný, chce, aby bol jeho syn dobre zaopatrený, plánuje, že keď jeho syn dostane peniaze aj jemu sa z nich niečo ujde
    Žofa - Janova žena, vypočítavá, má záujem o peniaze Palčíkovcov
    Ďuro - syn Žofy a Jana, nemá záujem o Zuzku, ale o peniaze, ktoré svadbou získa, rád si v krčme vypije a zatancuje, „driečny ľahtikár“ - sukničkár, rád chodí za dievčatami, využíval svoju šikovnosť, mladosť a silu
   Kamenskí:
    Tomáš - nesúhlasí so svadbou, lebo nie je z lásky, záleží mu na šťastí jeho dcéry, nie na peniazoch
    Kata - žena Tomáša, stotožňuje sa s myšlienkou Palčíkovcov, lebo chce, aby už Zuzka nemusela slúžiť
    Zuzka - dcéra Tomáša a Katy, nemá na vec vlastný názor, chce len potešiť rodičov, hlavne matku, spočiatku je tichá a všetko urobí presne tak, ako jej prikážu, ale neskôr sa z nej, stáva sebavedomá žena. „… je súce, dobré dievča; nás, ako rodinu, len si bude vedieť lepšie uctiť, opatriť.“ „To ani vravieť, ani sa zabaviť, len sa tmolí zahúlená, človeku do očú nepozrie, chodí ako zabitá, nikomu ani slova nepovie …“„… je vždy zarmútená, slova neprehovorí …“
   Palčíkovci:
    Ondrej - chce mať lacných robotníkov, takže presvedčí rodičov Ďurka a Zuzky o tom, že by sa mali zosobášiť. Sľúbi im majetok, ale v skutočnosti sa im ho nechystá nikdy dať. Nechce požičať Ľavkovi peniaze, takže ho Ľavko kritizuje.
    Mara - Ondrejova žena, ktorá ho verne podporuje
    ‣ bezdetní manželia, o ktorých sa nemá kto v starobe postarať,
 • 14. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  Opisný slohový postup
 • Základom je vymenovanie vlastností a znakov osôb, zvierat a vecí
 • Kompozícia slohového postupu:
   ‣ Úvod
   ‣ Jadro
   ‣ Záver
 • Druhy opisu
 • Podľa výberu jazykových prostriedkov:
   Statický opis:
    ‣ uplatňuje sa pri praktickom opise a odbornom opise
    ‣ prevažujú podstatné a prídavné mená
    ‣ opisuje statické predmety, neživé veci ale aj osoby
   Dynamický opis:
    ‣ uplatňuje sa ako opis pracovného postupu, činnosti
    ‣ nositeľ dynamiky sú slovesá
    ‣ opisuje dynamický predmet alebo jav
 • Podľa postoja autora:
   Objektívny opis:
    ‣ autor čo najvernejšie zachytáva znaky a vlastnosti opisovaného predmetu
    ‣ autor nevyslovuje vlastné hodnotiace stanovisko
   Subjektívny opis:
    ‣ autor opisuje predmet zo svojho hľadiska
    ‣ autor prináša hodnotenie
 • Podľa využitia v komunikačnej sfére:
   Jednoduchý opis:
    ‣ podobá sa informácii a najčastejšie sa vyskytuje v hovorovom štýle
   Umelecký opis:
    ‣ často súčasťou rozprávania
    ‣ výraznym znakom je subjektívnosť
   Odborný opis:
    ‣ vyskytuje sa v náučnom štýle a publicistickom štýle
    ‣ systematicky vymenúvava a hierarchizuje znaky a vlastnosti predmetu
    ‣ je objektívny
    ‣ často doplnený tabuľkami, grafmi a schémami
 • Životopis
 • stručný opis akademického alebo profesionálneho života
 • úradný životopis využíva opisný slohový postup
 • administratívny štýl
 • písaný jazykový oficiálny prejav A4
 • Delenie podľa obsahu:
   Profesíjný:
    ‣ informačný slohový postup
    ‣ chronologicky zachytenie výseku života
    ‣ uvádzanie prehľadu zamestnania a škôl
    ‣ heslovitý
   Komplexný:
    ‣ zachytenie priebehy celého života
    ‣ informačný a opisný slohový postup
    ‣ opis rodiny, vzdelania, zamestnania, schopností
 • Delenie podľa formy:
   Štrukturovaný:
    ‣ životopis v heslách
    ‣ podoba jednočlenných menných viet
   Kontextový:
    ‣ životopis v ucelených vetách
 • Kompozícia štrukturovaného životopisu
 • úvodná rámcová časť - nadpis Životopis
 • osobné údaje
 • vzdelanie
 • pracovné skúsenosti
 • profesionálny cieľ
 • osobitné znalosti a schopnosti
 • záujmy
 • referencie
 • záverečná rámcová časť - dátum a vlastnoručný podpis
 • Charakteristika
 • výstižný opis vonkajších znakov a vlastností osôb, vecí a javov
 • Druhy charakteristiky
 • Podľa výberu jazykových prostriedkov:
   Priama:
    ‣ vymenovanie charakterových vlastností človeka priamo
    ‣ presné zhrnutie komplexného pozorovania a objektívneho hodnotenia osoby
   Nepriama:
    ‣ vystihuje vlastnosti človeka z jeho konania (autor nepovie, že je lenivá ale iba naznačí skrz činnosť - polihuje)
 • Podľa počtu charakterizovaných predmetov:
   Skupinová:
    ‣ charakteristika skupiny (trieda, generácia...)
   Individuálna:
    ‣ charakteristika jednej osoby
   Porovnávacia:
    ‣ charakteristika najmenej dvoch postáv tak, že vlastnosti jednej osoby porovnávame s vlastnosťami tej druhej
   Administratívna (posudok):
    ‣ autor bez zaujatia, objektívne opisuje kladné a záporné vlastnosti
    ‣ odborná/umelecká
    ‣ forma úradného dokumentu
 • Posudok
 • útvar oficiálnej komunikácie
 • administratívna charakterisktika(objektívny, vecný, komplexný)
 • forma úradného listu
 • Štruktúra posudku:
   adresa odosielateľa - v hlavičke
   adresa príjemcu – pod hlavičkou
   miesto a dátum – na pravej strane
   posudok – v strede
    1. meno osoby, ktorú hodnotíme a obdobie za ktoré hodnotíme
    2. doterajšia pozícia
    3. vzťah k práci, záujem o rast
    4. hodnotenie pracovných schopností
    5. predpoklady na post, o ktorý sa uchádza
   podpis a pracovné zaradenie – vpravo dole
 • Literárna zložka
  2. vlna slovenského literárneho realizmu (1900 - 1918)
 • 1900 - 1918
 • kritický realizmus
 • Predstavitelia:
   ‣ Jozef Gregor Tajovský
   ‣ Božena Slančíková-Timrava
 • Témy 2. vlny slovenského literárneho realizmu
 • sociálna téma
 • vnútorný svet(dedinkého/vidliackeho človeka)
 • Charakteristika tvorby 2. vlny slovenského literárneho realizmu
 • orientácia na súčastnosť
 • kritický pohľad na slovenskú dedinu
 • tendencia prekonať náročnú koncepciu literatúry
 • zameranie na sociálnu situáciu a psychiku hrdinov
 • dominantné postavenie poviedky
 • romány a divadelné hry
 • využitie karikatúry a satiry
 • uvoľnenie strofy a rýmu
 • popri reči rozprávača a priamej reči používa aj vnútorný monológ

 • Poviedka
 • epický žáner krátkeho rozsahu
 • jednoduchý dej
 • nemennosť charakteru hlavnej postavy
 • hlavné postavy sa nevyvíjajú
 • zakladateľ - Edgar Allan Poe
 • Novela
 • epický literárny žáner kratšieho až stredného rozsahu
 • od poviedky a románu sa odlišuje tým, že obsahuje pútavý príbeh osoby, ktorý podáva dramaticky
 • postavy sa nevyvíjajú
 • vznikla v Taliansku
 • končí sa neočakávane
 • Zobrazenie postáv dedinského prostredia
 • Kukučín – dedina je stvárnena s totálnou znalosťou a má pre nich hlboké porozumenie, vyvoláva súcit a autor má voči nemu zhovievavý postoj
 • Božena Slančíková-Timrava – nemá zľutovanie takmer pre nikoho, v živote jej postáv je veľa rozporov viac zla a nenávisti, väčšinu svojich postáv zobrazuje s triezvou skepsou, dôverne ich poznajúc, no bez zhovievosti k ich chybám a charakterovým nedostatkom.
 • Jozef Gregor Tajovský - znalec dedinskej povahy, autor súcití s dedinčanmi a nepriamo vyzýva čítateľa
 • Jozef Gregor Tajovský a Božena Slančíková-Timrava - opúštajú od meštianskej problematiky
 • Jozef Gregor Tajovský - Apoliena
 • vykresľuje obraz slúžky, ktorá stratila sluch od bitky od otca, ktorý ju bil denne doma v opitosti
 • Jozef Gregor Tajovský - Mamka Pôstková
 • manžel prepil jej peniaze, ktoré ona zarobila
 • banke splácala malú pôžičku
 • Jozef Gregor Tajovský - Maco mlieč
 • jedna z jeho najkrajších predstáv
 • Mliečove vlastnosti v kontraste so zovňajškom
 • Maco Mlieč zanedbaný v tuhej robote za trochu jedla a pár kusov odevu je ráno nájdený mŕtvy v maštali
 • autor je rozprávačom
 • Martin Kukučín - Keď báčik z Chochoľova umrie (humoristická poviedka)
 • Téma - úpadok zemianstva
 • hlavná myšlienka - vrstva zemanov nie je schopná stáť na čele národa
 • kompozícia - 6 kapitol
 • Postavy:
   Ondrej Tráva - vynaliezavý, spravodlivý a trpezlivý gazda, ktorý sa dal na kupčenie
   Aduš Domanický - pyšný, ľahkovážny zeman, je sebavedomý, chvastá sa majetkom, ktorý nemá a požičiava si peniaze
 • Dej:
   Ondrej Tráva, gazda v Kameňanoch kupčil po jarmokoch. V krčme sa zoznámi s Adušom Domanickým - pánom z Domaníc. Ten, pod vplyvom alkoholu, rozpráva o svojom strýcovi - dekanovi z Chochoľova, o jačmeni a ovse a o výhodnej cene. Ziskuchtivý Tráva, zlákaný nízkou cenou, hneď zloží zálohu na daný tovar a dohodnú sa na ďalší deň k dovozu jačmeňa. Ondrej si mal po ne prísť na druhý deň. Tráva však na druhý deň do Domaníc ísť nemôže. Na jarmoku vo Svätom Tomáši videl aj Aduša s manželkou, no nedostal sa k nemu. Aduš mu povedal, ako musel jačmeň predať. Adušov sluha mu poradil, aby ako náhradu žiadal jasene, čo stoja za statkom. Keď Ondrej predniesol svoju žiadosť pred Adušom, ten mu vyrozprával, že pod jaseňmi je rodinná hrobka a teda jasene nie sú jeho. Ondrej mu vyhodil na oči jeho život a Aduš sľúbil, že vráti všetky zlatky do týždňa. Ondrej Tráva to pochopí a rozhodne sa počkať na svoj závdavok do ďalšieho jarmoku. A naozaj sa dočkal. Na najbližšom jarmoku Aduš všetky peniaze vrátil. O nejaký čas dekan z Chochoľova umiera a je pochovaný pod jasene v Domaniciach, no Aduš nedostal to, čo si navymýšľal. Od tých čias už nikto nepočul slova: „Keď báčik z Chochoľova umrie...... .“
 • Božena Slančiková-Timrava – Ťapákovci (novela)
 • satirické dielo opisujúce vzťahy v rodine Ťapákovcov
 • kritizuje neschopnosť ľudí žijúcich v zošliapaných koľajách
 • hlavný konflikt diela Ťapákovci predstavuje snaha zmeniť staré názory a spôsoby žitia za nové pokrokovejšie
 • Postavy:
   Iľa - kráľovná - Paľova žena, ktorej sa nepáči lenivosť a domov Ťapákovcov. Prívlastok kráľovná dokonale vystihuje jej charakter a inteligenciu. Neskôr presvedčí Paľa, aby sa odsťahovali.
   Paľo Ťapák - flegmatik, lenivý, nemá rád novoty
   Anča-zmyja - mrzáčka, v rannom veku ju postihla lámka, preto nechodí len sedí, sestra Paľa, len vyšíva čepce, nikto ju nechce
 • 15. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  Výkladový slohový postup
 • rozoberá a vysvetľuje vývinové, funkčné a príčinné vzťahy medzi predmetmi (javmi) alebo v ich vnútri
 • základné slohové útvary:
   ‣ výklad
   ‣ úvaha
 • Výklad
 • objektívny slohový útvar
 • základ je analýza javov, predmetov, vzťahov
 • programový výklad(výklad v algoritmoch) - osobitná forma výkladu v elektronickej podobe
 • výklad v jazykových štýloch:
   náučný - prednáška, projekt, vedecký článok
   publicistický - komentár, úvodník
   administratívny - komentár k zneniu zákona
   hovorový - stručné vysvetlenie príčin (napr. neskorého príchodu)
   umelecký - sci-fi alebo fantasy román
 • kompozícia:
   ‣ úvod
   ‣ jadro
   ‣ záver
 • podľa myšlienkového postupu rozlišujeme:
   ‣ induktívny výklad
   ‣ deduktívny výklad
 • autor výkladu:
   ‣ vedec (dizertácia, odborný posudok, vedecký/odborný článok, diskusný príspevok...)
   ‣ žiak/študent (referát, výklad, diskusný príspevok, projekt, SOČ...)
   ‣ novinár, spisovateľ (recenzia, odborný posudok, esej, diskusný príspevok...)
 • Postupy a formy logického myslenia:
   ‣ indukcia (konkrétne → všeobecné)
   ‣ dedukcia (všeobecné → konkrétne)
   ‣ komparácia (porovnanie)
   ‣ konkretizácia (uvedenie príkladov)
   ‣ kategorizácia (triedenie)
   ‣ analógia (obdoba, podobnosť)
   ‣ argumentácia (proces uvažovanie, presviedčanie prijímateľa)
   ‣ exemplifikácia (objasňovanie)
   ‣ analýza (rozbor, objektívne skúma text)
   ‣ syntéza (skúmanie celku- odvodenie častí)
   ‣ interpretácia (objasňovanie, subjektívne)
 • myšlienkový postup pri argumentácii:
   ‣ vyslovenie tézy (tvrdenia)
   ‣ argumentácia (odôvodnenie s využitím argumentov)
 • argument:
   ‣ priamy (časový/číselný údaj, historická udalosť...)
   ‣ nepriamy (hypotéza)
 • Literárna zložka
  Literárna moderna (koniec 19. st. – začiatok 20. st.)
 • Situácia: koniec veľkých umeleckých slohov, vznik mnohých umeleckých prúdov a smerov
 • Symbolizmus
  Znaky symbolizmu
 • nepriame pomenovanie skutočnosti
 • individualizmus
 • únik do sveta snov, predstáv, mýtov, pesimistických nálad
 • obraznosť a zmyslovosť
 • využívanie knižných slov (satan, diabol, démon)
 • uvoľňovanie viazaného verša ⇒ voľný verš(presah bez rýmu a interpunkcie)
 • zachytenie pesimistických nálad
 • využívanie knižných slov

 • Senzualizmus
 • Senzualizmus ⇒ zmyslovosť
 • Impresionizmus
  Znaky impresionizmu
 • zachytenie okamžitých zmyslových dojmov nálad
 • individualizmus
 • zmyslovosť(zrak,sluch...)
 • hudobnosť verša(kakofónia, eufónia)
 • synestézia(spájanie rôznych vnemov)
 • uvoľňovanie veršovej formy

 • Dekadencia
 • slovo fracúzkeho pôvodu - znamená úpadok
 • smer stvárňujúci nálady smútku, pesimizmu, skepsy, nudy, márnosti
 • časté sú pocity rozkladu a smrti
 • predstavitelia unikajú z reálneho sveta
 • Druhy lyriky
 • čistá:
   ‣ poézia ducha a zmyslov
   ‣ autori riešia problémy svojho ducha/duše, nie spoločenské problémy
 • spoločenská:
   ‣ autori reagujú na závažné spoločenské problémy
 • osobná (intímna/ľúbostná):
   ‣ zachytáva citové rozpoloženie lyrického hrdinu (jeho vnútorný svet)
 • úvahová (reflexívna):
   ‣ autor uvažuje o svojom živote, vyjadruje a zaoberá sa svojím vnútrom, osudom, perspektívou
 • deskriptívna:
   ‣ autor opisuje javy, predmety, udalosti zo svojho pohľadu
   ‣ prvky prózy
 • Pojmy
 • protiklad - kontrast, paradox, opozitum, antonymum
 • symbol:
   ‣ základný umelecký prostriedok umeleckého štýlu
   ‣ nepriamo pomenúva skutočnosť
   ‣ abstraktné veci (pocity, nálady) básnik vyjadruje pomocou konkrétnych predmetov
 • asociácia - združovanie, radenie predstáv na zákl. určitej podobnosti, kontrastu, predchádzajúcej skúsenosti
 • zvukomaľba - napodobňovanie zvukov
 • eufónia - ľúbozvučnosť, hudobnosť verša
 • Prekliati básnici:
   ‣ pohŕdali spoločnosťou a spoločnosť s nimi
   ‣ žili bohemský život
   ‣ nerešpektovali tradičný spôsob písania poézie(rým, storfy,veršový systém)
 • Charles Baudelaire – Človek a more
 • symbolizmus
 • dekadencia (úpadok)
 • prekliaty básnik
 • z básnickej zbierky Kvety zla
 • idea - človek a more sú si veľmi podobní – sú to silné živle, ktoré bojujú o moc
 • Charles Baudelaire – Mrcina
 • dekadentná báseň/úpadková báseň
 • spoločenská lyrika
 • Paul Verlaine – Básnické umenie
 • Tvorba:
   ‣ zbierka Saturnské básne
   ‣ životopisné dielo Moje väzenia
   ‣ esej Prekliati básnici
 • symbolizmus
 • lyrická báseň (vyjadruje pocity, myšlienky a nálady autora)
 • autor vysvetľuje princípy symbolizmu
 • prirovnáva báseň k hudbe
 • Ivan Krasko – Nox et solitudo
 • slovenský symbolizmus
 • básnické zbierky:
   Nox et solitudo (Noc a samota):
    ‣ chce porozumieť prítomnosti (skutočnosť = vzťah reality a osobnej situácie človeka)
    ‣ obrazy prírody = stav duše (čierna noc, šedá hmla)
    ‣ pocit smútku, samoty, beznádeje, sklamania
    témy:
     ‣ ľúbostný cit
     ‣ spomienky na matku a domov
     ‣ príroda
     ‣ úvaha nad vlastným životom
   Verše:
    ‣ inšpirácia:
     prekonanie osobnej krízy – pľúcnej choroby
     obava z návratu choroby
     túžba po návrate domov
    ‣ váhal medzi samotou a životom s drahou osobou (v popredí ľúbostný zážitok)
    ‣ autor hľadá „cestu ku svetlu“
    ‣ zamyslenie nad miestom vo svete
    ‣ žiaľ celonárodnej a sociálnej povahy
 • Ivan Krasko – Jehovah
 • spoločenská lyrika
 • Jahve ⇒ jediný pravý Boh
 • kritika slovenskej politiky (pasívny národ, odovzdaný svojmu osudu)
 • v závere poplašný zvon ⇒ prebudí národ a ten nezanikne
 • Ivan Krasko – Topole
 • osobná/intímna lyrika
 • asociácia
 • idea: Samota
 • kompozícia:
   ‣ makrokompozícia – opis, úvaha
   ‣ mikrokompozícia – nepriama reč
   ‣ vonkajšia - nadpis, strofy (4), verše (5), refrén, voľný verš
 • topole ⇒ symbol samoty
 • divá ruža ⇒ autor
 • Ivan Krasko – Vesper dominicae (Nedeľný večer)
 • deskriptívna lyrika
 • kontrast ⇒ čierna – biela
 • impresionizmus
 • motív rodného kraja, spomienka na matku, ticho a pokoj prírody
 • spomienky autora na konci básne matnejú, dedinku zahaľuje súmrak a v jeho duši nastáva pokoj
 • voľný verš
 • nepravidelný rým
 • 16. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  Výkladový slohový postup
 • rozoberá a vysvetľuje vývinové, funkčné a príčinné vzťahy medzi predmetmi (javmi) alebo v ich vnútri
 • základné slohové útvary:
   ‣ výklad
   ‣ úvaha
 • Úvaha
 • autor subjektívne interpretuje známe fakty, vyvodzuje svoje úsudky a závery
 • pôsobí na city adresáta a presviedča ho
 • predmetom interpretovania: poznatky, fakty, vedecké objavy, ale aj životné skúsenosti, bezprostredné zážitky
 • vo všetkých JŠ okrem administratívneho
 • Kompozícia úvahy
 • voľnejšia, hranice medzi jadrom a úvodom alebo záverom sú nezreteľné, v závere sa často autor vráti k nadpisu alebo k úvodu
 • odseky autor vytvára podľa myšlienkových častí
 • úvod - autor chce vzbudiť záujem u čitateľa o riešenú otázku, preto používa sugestívne výraz. prostriedky RŠ a UŠ, citát, voľnú citáciu, parafrázu, reč. otázku,…
 • jadro - rozoberá a osvetľuje problém z rozličných strán, prináša novosť pohľadu
 • záver - autor vyjadruje svoje stanovisko, zopakuje myšlienky z úvodu, položí opäť otázku
 • Úvaha v jazykových štýloch:
 • náučný - recenzia, diskusný príspevok, odborný článok, populárno-náučný článok
 • publicistický - úvodník, komentár, editoriál, glosa, stĺpček
 • rečnícky - slávnostný prejav, gratulačný príhovor
 • hovorový - krátke zamyslenie, príslovia
 • umelecký - monologické časti v reči postáv v epických dielach, reflexívna lyrika
 • Postupy a formy logického myslenia:
 • indukcia (konkrline → všeobecné)
 • dedukcia (všeobliné → konkrétne)
 • komparácia (porlinanie)
 • konkretizácia (uvedenie príkladov)
 • kategorizácia (triedenie)
 • analógia (obdoba, podobnosť)
 • argumentácia (proces uvažovanielipresviedčanie prijímateľa) - myšlienkový postup pri argumentácii:
   1. vyslovenie tézy (tvrdenia)
   2. argumentácia (odôvodnenie s využitím argumentov)
 • exemplifikácia (objasňovanie)
 • analýza (rozbor, objektívne skúma text)
 • syntéza (skúmanie celku- odvodenie častí)
 • interpretácia (objasňovanie, subjektívne)
 • Literárna zložka
  Slovenská medzivojnová poézia (1.polovica 20. stor.)
 • 1.polovica 20. stor.
 • Neosymbolizmus
 • literárny prúd vychádzajúci zo symbolizmu
 • Znaky neosymbolizmu
 • témy sú hlavne smútok a samota
 • prevládajú pocity zúfalstva, tragédie, pesimizmu, skepsa
 • autori hľadajú cestu vo viere nie v rozume
 • dolorizmus (bolestívnosť)
 • subjektivizácia
 • symboly
 • náročné jazykové prostriedky,
 • využívanie kontrastov s paradoxov
 • Emil Boleslav Lukáč – zbierky:
   ‣ Spoveď
   ‣ Dunaj a Seina
   ‣ Moloch
   ‣ Križovatky
   ‣ O láske neláskavej
 • Emil Boleslav Lukáč - O láske neláskavej
 • monotématická básnická zbierka
 • názov oxymoron
 • tematika lásky, láska ironická, uštipačná
 • nechce sa pútať k jednej osobe, pretože sloboda je pre neho dôležitejšia
 • Vitalizmus
 • je to literárny prúd, ktorý vznikol tesne po 2. sv. vojne ako reakcia na prežitú vojnu
 • cieľom vitalizmu bolo objavovať krásu v prostých veciach, vitalizmus sa zakladá na zmyslovom poznaní skutočnosti, všíma si znaky, ktoré vzbudzujú citové zruchy
 • Znaky vitalizmu
 • radostné a optimistické nazeranie na svet
 • hybnou silou sveta je schopnosť žiť a tvoriť
 • krásu života vníma všetkými zmyslami = senzualizmus
 • využíva hovorový jazyk, nárečové slová, dialektizmy
 • voľný verš
 • Témy vitalizmu
 • mier
 • mladosť
 • krása
 • láska
 • priateľstvo
 • žena

 • Ján Smrek - Cválajúce dni
 • polytematická zbierka
 • témy:
   ‣ očarenie životom
   ‣ príroda
   ‣ dedina
   ‣ mesto
   ‣ žena
   ‣ láska
   ‣ cudzie kraje
 • dominuje v nej radosť zo života, spontánnosť, optimizmus, citová úprimnosť a sviežosť
 • Ján Smrek - Básnik a žena
 • poéma so znakmi veršovanej poviedky
 • forma dialógu medzi básnikom a neznámou ženou, ktorú básnik stretol a oslovil jedného zimného dňa
 • rozprávajú sa o význame lásky v živote človeka a o poslaní poézia
 • 5 kapitol:
   ‣ prvé 4 opisujú stretnutie básnika a ženy, ich ľúbostný vzťah, rozchod
   ‣ rámcom týchto kapitol sú jednotlivé ročné obdobia
   ‣ 5. kapitola opisuje ich stretnutie po 10 rokoch, autor v nej vysvetľuje svoj názor na funkciu poézie, ktorá ma šíriť šťastie a radosť
 • Porovnanie tvorby :
  Emil Boleslav Lukáč Ján Smrek
 • dolorizmus
 • vitalizmus
 • poeta doctus – básnik učený
 • poeta natus – básnik rodený
 • riadil sa heslom „neutečieš “
 • „utekaj “
 • pesimizmus
 • optimizmus
 • subjektívna lyrika
 • objektívna lyrika
 • domov – nikdy nepretrhne puto s domovom, mimo neho pociťuje smútok, domov = priestor
 • domov – spomína naň s radosťou, opisuje jeho krásy, domov = ľudia
 • svet – nevie sa zžiť s cudzím prostredím
 • svet – má rád exotické kraje, ktoré spája s exotickými motívmi
 • dedina predstavuje istotu, mesto je cudzie
 • dedina a mesto cíti sa všade dobre
 • láska – odopiera si šťastie, pretože sa bojí sklamania a vyjadruje sa v paradoxoch
 • láska – spája ju s erotikou, nebojí sa rozchodu, pretože ho pokladá za súčasť života
 • sylabotonický veršový systém
 • voľný verš
 • AVANTGARDA V POÉZII
  Poetizmus (20-te roky)
 • 20-te roky
 • nespútaná obrazotvornosť, radostná hra so slovom
 • detská radosť zo sveta a „vecičiek“ sveta
 • poézia nezaťažená ideológiou (čistá poézia)
 • neočakávané asociácie
 • krása jazyka
 • Laco Novomeský – Pri kotrmelcoch opíc...
 • Nadrealizmus
 • obraz sveta obráteného naruby
 • sloboda človeka v bytí a vo vedomí
 • apokalyptické témy a katastrofické obrazy
 • voľný verš, absencia interpunkcie
 • monotónne opakovanie tých istých slov alebo syntaktických konštrukcií
 • „kŕčovitá krása“ (netradičné metafory, genitívne metafory)
 • automatizovaný text
 • koláž viacerých tém
 • Rudolf Fábry – zakladateľ nadrealizmu v slovenskej literatúry, zbierky: Uťaté ruky, Vodné hodiny hodiny piesočné, Ja je niekto iný
 • Rudolf Fábry – Ja je niekto iný
 • zbierka obsahuje básnická skladby Prvé stretnutie s Féneom, Druhé stretnutie s Féneom:
   ‣ básnik v skladbách vykresľuje tragické vízie, obraz zániku kontinentov, masovej smrti
   ‣ svetom hrôzy a skazy ho sprevádza imaginárna bytosť Féneo (je časť básnikovho ja, časť jeho rozdvojeného vedomia)
   ‣ v závere skladby autor vyjadruje svoju vieru v ľudskejšiu spoločnosť
 • Katolícka moderna (30-te roky)
 • 30-te roky
 • rovnaká náboženská viera, ale rôzne modernistické umelecké postupy
 • poézia ako duchovné posolstvo ( báseň modlitba)
 • vplyv slovenskej duchovnej poézie
 • vplyv teórie H.Bremonda a čistej poézie
 • prevládajúce témy:
   ‣ duchovná
   ‣ národná (poézia napísaná v exile)
 • Rudolf Dilong – Mladý svadobník (pásmo)
 • ovplyvnená surrealizmom a poetizmom
 • Čistá lyrika
 • poézia ducha a zmyslov
 • autori nechcú riešiť problémy spoločnosti, chcú riešiť problémy svojho ducha či svojej duše
 • Automatizovaný text
 • text, ktorý vzniká spontánne, bez predbežného plánu alebo zámeru
 • podvedomý záznam zážitkov, dojmov, predstáv, citov a myšlienok básnického vedomia
 • voľný, nepretržitý záznam fantázie pri najväčšom potlačení kontroly vedomím
 • 17. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  ADMINISTRATÍVNY ŠTÝL
 • štýl verejnej úradnej oficiálnej komunikácie, ktorá nastáva medzi súkromnou osobou a inštitúciou alebo inou právnou osobou alebo medzu inštitúciami
 • objektívny štýl
 • funkcia - sprostredkovať príjemcovi presné údaje, fakty bez doplňujúcich a vysvetľujúcich detailov
 • znaky:
   ‣ adresnosť
   ‣ verejnosť
   ‣ vecnosť
   ‣ neutrálnosť
   ‣ objektívnosť
   ‣ knižnosť
   ‣ písomnosť
   ‣ stručnosť
   ‣ schematickosť
 • Žánre administratívneho štýlu
  Podľa určenia Dokumentárne Záväzne sa archivujú. zápisnica, potvrdenka, maturitný protokol, triedny katalóg, zmenka, akcia...
  Oznamovacie Dokumenty majú krátkodobú alebo dlhšiu aktuálnosť. vyhláška, zákon, oznámenie, životopis, prihláška, reklamácia, upomienka, splnomocnenie, objednávka...
  Heslové Sú časovo limitované, často majú predpísanú predlohu, všetky sa nearchivujú. súpis, zoznam, prehľad, rozvrh hodín, poštový peňažný poukaz, školské vysvedčenie, faktúra, dotazník...
  Podľa formátu A4 zákon, vyhláška, životopis, úradný list – žiadosť, sťažnosť, petícia...
  A6 a iné objednávka, oznámenie, poštový peňažný poukaz, úradné tlačivá...
 • Slohové postupy:
   ‣ informačný
   ‣ výkladový
   ‣ opisný
 • Kompozícia úradného listu:
   Úvodná rámcová časť (meno, adresa autora, adresa príjemcu, miesto, dátum, vec)
   ‣ Vlastný text listu
   Záverečná rámcová časť (zdvorilostné formulky, poďakovanie, pozdrav, vlastnoručný podpis, prílohy)
 • Žiadosť (druh úradného listu) - oznamovací útvar administratívneho štýlu
 • Objednávka:
   súvislý text – forma úradného listu formátu A4
   nesúvislý text - forma s predtlačou (kupón, karta...)
 • Motivačný list (sprievodný)
 • píše ho súkromná osoba inštitúcii
 • posiela sa spolu so žiadosťou o zamestnanie a životopisom
 • kompozícia:
   Úvodná rámcová časť (meno, adresa, kontaktné údaje autora, adresa príjemcu)
   Vlastný text listu (oslovenie, informácia, odkiaľ vieme o voľnom mieste, príp. názor na firmu, znalosti, plány, ambície, zdôvodnenie, prečo ste vhodným kandidátom, vyslovenie presvedčenia, že budete medzi vybratými)
   Záverečná rámcová časť (zdvorilostné formulky, poďakovanie, žiadosť o skorú odpoveď, vlastnoručný podpis)
 • Literárna zložka
  SVETOVÁ AVANTGARDA (1918 – 1945, Medzivojnová lit.)
 • z francúzkeho slova - predvoj
 • pomenovanie pre rôzne umelecké smery 1. pol. 20. st.
 • umelci odmietali tradičné normy v živote i v umení, podporovali pokrok a revolučnú zmenu v tvorivých postupoch i umeleckých prúdoch a žánroch
 • Znaky avantgardnej literatúry
 • združovanie umelcov do skupiny
 • vydávanie manifestov, spoločných programov
 • odmietanie umeleckej tradície (tradičného umenia)
 • deformácia reality
 • hľadanie nových ciest v umení
 • Avantgardné hnutia a smery
  futurizmus konštruktivizmus surrealizmus katolícka moderna
  kubizmus expresionizmus nadrealizmus ──────────
  kubofuturizmus dadaizmus poetizmus ──────────

  Futurizmus
 • dynamizmus
 • obracia sa k prítomnosti a budúcnosti
 • oslavuje technický pokrok + militarizmus
 • popiera akúkoľvek duchovnú alebo literárnu tradíciu
 • upozorňuje na sociálne aspekty spoločnosti
 • poézia revolty (vzbura)
 • odmietanie starého sveta
 • asociácia, zvukomaľba
 • Predstavitelia:
   ‣ Tommaso Marinneti
   ‣ Bruno Aschieri
 • Kubizmus (1. polovica 20. st.)
 • odmieta dekoratívnosť impresionizmu
 • svet zobrazovaný v geometrických tvaroch
 • na zobrazované predmety (ľudí) sa díva z pod viacerých uhlov
 • realitu zredukovali na zjednodušené geometrické pratvary
 • asociácia (združovanie), voľný verš
 • Predstavitelia:
   ‣ Guillaume Apollinaire
   ‣ Pablo Picasso
 • Kubofuturizmus:
 • spojenie dynamiky futurizmu a techniky kubizmu
 • založený na princípe koláže
 • mnoho tematické básne (polytematické)
 • nové žánre:
   ‣ básnické pásmo
   ‣ kaligram (optická báseň)
 • Hlavný predstaviteľ:
   ‣ Guillaume Apollinaire
   ‣ Alexander Majakovskij (Rusko)
 • Dadaizmus
 • nespokojnosť so stavom spoločnosti
 • iracionalita, anarchia, primitivizmus namiesto neefektívnej vedy, vzdelania, zákonov
 • spontánnosť a novosť namiesto uhladenosti a klišé
 • umelecké dielo = dielo náhody (báseň ako zhluk náhodne usporiadaných slov)
 • zvuky, detské slová namiesto hlbokomyseľných myšlienok starej poézie
 • nové žánre: báseň koláž, grafické (vizuálne) básne
 • Predstavitelia:
   ‣ Tristan Tzara
   ‣ Christian Morgenstern
 • Surrealizmus
 • obraz sveta obráteného naruby
 • sloboda človeka v bytí aj vo vedomí
 • apokalyptické témy a katastrofické obrazy
 • „kŕčovitá krása“ (netradičné, genitívne metafory...)
 • voľný verš, absencia interpunkcie
 • automatizovaný text (text momentálneho nápadu, voľný prúd asociácií)
 • monotónne opakovanie tých istých slov alebo syntaktických konštrukcií
 • koláž viacerých tém (polytématickosť)
 • vytváranie skupín umelcov a manifestov
 • nové žánre: pásmo, experimentálna báseň
 • Predstavitelia:
   ‣ André Breton
   ‣ Paul Éluard
   ‣ Rufolf Fabry
 • Konštruktivizmus
 • názor vyjadrujúci tvorivý vzťah k životu
 • politická teória medzinárodných vzťahov
 • predstaviteľ:
   ‣ Vladimir Majakovskij - ruská avantgarda
 • Poetizmus
 • nespútaná obrazotvornosť, radostná hra so slovom
 • detská radosť zo sveta a „vecičiek“ sveta
 • poézia nezaťažená ideológiou (čistá poézia)
 • neočakávané asociácie
 • krása jazyka
 • nové žánre:
   ‣ experimentálne básne
   ‣ pásmo
 • Predstavitelia:
   ‣ Vítězslav Nezval
   ‣ Laco Novomeský
 • Kaligram
 • optická báseň, ktorá svojím tvarom priamo alebo náznakom vyjadruje obsah básne
 • Synestézia
 • napríklad farebný text - vnímame aj farbu nielen text
 • Asociácia
 • združovanie, radenie predstáv na zákl. určitej podobnosti, kontrastu, predchádzajúcej skúsenosti
 • Pásmo
 • literárny žáner modernej poézie stredného – väčšieho rozsahu
 • autor: Guillaume Apollinaire
 • obraznosť, polytematickosť a voľné asociatívne radenie predstáv, vnemov a reflexii v rýchlom tempe
 • Voľný verš
 • odmietanie tradičného verša
 • upustil od rovnakého počtu stôp vo verši
 • intonácia je nositeľom rytmu voľného verša
 • veršový alebo vetný paralelizmus
 • vynechanie interpunkcie
 • Guillaume Apollinaire – Pásmo
 • žáner: pásmo, kubizmus
 • z básnickej zbierky Alkoholy
 • lyrický cestopis, v ktorom zachytil osobité videnie sveta
 • použil reťazenie najrôznejších dojmov, objavov, zážitkov a spomienok
 • využil obraznosť farieb
 • prelínajú sa rôzne citové polohy, minulosť/prítomnosť, civilizačné/prírodné motívy
 • absencia interpunkcie = zdôrazňuje, že medzi jednotlivými voľne pospájanými obrazmi nie sú hranice
 • voľný verš (nepracuje so žiadnymi zaužívanými prvkami prozódie - rytmické pravidlá)
 • André Breton – Za krásneho prísvitu
 • lyrická báseň, surrealizmus (1934)
 • manifest surrealizmu
 • voľný verš, absencia interpunkcie, synestézia (epiteton, v ktorom sa miešajú zmyslové oblasti), nepravidelné slohy, netradičné metafory
 • Vítězslav Nezval – Abeceda
 • experimentálna báseň, poetizmus, ČR
 • z básnickej zbierky Pantomima
 • optimizmus
 • hudobnosť verša, fantázia, asociácia, voľný verš
 • 18. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  Hovorový štýl
 • subjektívny jazykový štýl bežnej komunikácie
 • funkcia - bežná komunikácia v neoficiálnom alebo polooficiálnom styku na pracovisku, v záujmovej oblasti, súkromná komunikácia s priateľmi, rodinnými príslušníkmi, susedmi
 • Žánre:
   Klasické:
    ústne
     monologické: rozprávanie, blahoželanie, kondolencia
     dialogické: telefonický rozhovor, hádka, debata
    písané: súkromný list, oznámenia, blahoželania, kondolencia
   Moderné:
    ústné: videorozhovor
    písané: četovanie, email, SMS, vizitka, inzerát, reklamný spot
 • znaky - ústnosť, súkromnosť, situačnosť, stručnosť, expresívnosť
 • jazykové prejavy:
   rozprávanie: rozprávanie príbehu ( má vlastnosti jednoduchého rozprávania)
   ľudový vtip: krátke rozprávanie s pointou
   dialóg: jazykový prejav, na ktorom sa zúčastňujú 2 a viacerí komunikanti
   telefonický rozhovor: priama komunikácia s rýchlou spätnou väzbou
   súkromný list: klasický písaný jazykový prejav ( delenie na 1. úvodnú rámcovú časť, 2. jadro, 3. záverečná rámcová časť)
   oznámenie: krátky jazykový prejav, používa výrazové prostriedky hovorového/administratívneho štýlu (informácia o konaní podujatia, výstavy, promócia, narodenie dieťaťa)
 • Komunikácia
  Komunikačný reťazec
 • ( z lat. slova comunicare) dorozumievať sa alebo oznamovať, je to prenos informácie medzi účastníkmi komunikácie v istej komunikačnej situacií
 • informácia: - myšlienkový obsah, ktorý odosielateľ oznamuje prijímateľovi, má istý obsah a rôznu podobu
 • Druhy:
   verbálna( monológ, dialóg, replika)/ neverbálna ( gestikulácia, mimika, posturika, kinetika)
   priama ( obaja účastníci v priamom kontakte( obaja účastníci v priamom kontakte, nevyžaduje sa prísne dodržanie spisovnej formy)/ nepriama ( účastníci komunikácie nie sú na tom istom mieste)
   bežná (účastníci využívajú nespisovné slová, slangové výrazy, nedokončené vety)/ oficiálna ( vo verejnej sfére, štátna správa, armáda, prísne sa vyžaduje využívanie spisovného jazyka)
   monologická ( hovorí iba jeden človek, chýba verbálna spätná väzba)/ dialogická (komunikujú najmenej dvaja, komunikačné role si vymieňajú)
   agresívna / asertívna / devalvujúca
 • princípy:
   kooperácia - musíme sa priblížiť úrovni toho, s kým hovoríme
   zdvorilosť - musíme sa vedieť spoločensky správať
   princíp irónie - veľmi citlivo zvážiť výber slov, môže to konverzáciu oživiť ale zároveň toho druhého človeka uraziť
 • Literárna zložka
  EXPRESIONIZMUS (prvá štvrtina 20. stor. v Nemecku)
  Znaky literatúry
 • subjektívny odraz vnímania
 • autobiografické prvky
 • zvýrazňovanie záporných detailov skutočnosti
 • základný kompozičný prvok/ princíp-kontrast/protiklad
 • asociatívne radenie motívov
 • motív revolty
 • pudové konanie, prevláda silný cit, hrôza
 • dynamickosť výrazu (krátke vety, neukončené výpovede, elipsy, pestrá modalita viet)
 • chronologický kompozičný postup - zachytávanie udalostí v časovej postupnosti
 • reťazový kompozičný postup - zosnuje jedno dejové pásmo, v ktorom každý nový príbeh účinkuje ako spojovací článok
 • typy rozprávača:
   autorský/vševediaci - 3. os. sg. min. čas, pozná vnútorný svet postáv, vie všetko, je na ňom koľko toho prezradí
   priamy/individuálny - ja rozprávanie, charakterizuje svoje vnútorné stavy, pocity, nálady, ostatné postavy len vonkajšie znaky, sústreďuje sa na seba
   subjektívny/personálny - 3. os. ale pohľad jednej z postáv sústreďuje sa na 1 osobu, ktorá sa vyvíja v priebehu deja, do detailu ju pozná, ostatné postavy tak dobre nepozná
 • Román
 • rozsiahlý epický žáner
 • má dej
 • hlavná a vedľajšia dejová línia
 • vystupuje tu veľa postáv, ktoré do deja vstupujú nevyformované
 • druhy:
   vojnový - zobrazenie generácie mladých ľudí, odchádzajúcich rovno zo školských lavíc na vojnu
   sociálno-psychologický - zobrazenie najchudobnejšej spoločenskej vrstvy spravidla na dedine a ich prežívanie
   unanimistický - nachádzame masové scény, kolektív vystupuje ako jeden celok, duša
   historický - autor sa vracia do minulosti, zobrazuje určitú historickú udalosť a postavy
   detektívny - založený na hľadaní pravdy, nosný pilier je objasňovanie nejakého zločinu
   dievčenský - venuje sa témam a postavám blízkym najmä ženskému čitateľovi
   biografický - životopisný román, kde autor zobrazuje život niekoho iného
   autobiografický - autor zobrazuje svoj vlastný životopis
   dobrodružný - založený najmä na zaujímavých udalostiach, napätí, nevšedných príhodách
   sci-fi - opisuje obraz budúcnosti, vystupujú tam vymyslené postavy, veci, javy
   cestopisný - opis života a kultúry iných krajín a cesty po nich
   sociálny - autor v ňom rieši problémy spoločnosti a zároveň poukazuje na život obyčajných ľudí
   psychologický - autor v ňom zobrazuje psychickú stránku postáv, ich vnútorný stav, prežívanie pocitov
 • psychologická poviedka
 • Vámos - Editino očko
 • zaoberá sa prežívaním a správaním ľudí ( Martin Kukučín- Neprebudený)
 • Novela
 • prozaický epický literárny žáner stredného rozsahu
 • obsahuje pútavý príbeh osoby či skupiny osôb
 • prekvapivý záver (Vámos - Editino očko)
 • dráma
  Žánre drámy
 • tragédia - pochmúrny dej, končí tragicky, smrťou aspoň jednej postavy
 • komédia - úlohou je pobaviť, vyvolať smiech
 • dráma/činohra - pochmúrny dej ale nekončí sa tragicky
 • Jozef Cíger-Hronský - Jozef Mak
 • sociálno-psychologický román
 • Téma - život jednoduchého dedinského človeka
 • Idea - autor chcel poukázať na to, že v každej dobe má šancu prežiť len jednoduchý dedinský húževnatý človek s dobrými mravmi, ktorý trpezlivo, bez sťažností nesie svoj osud, po každom životnom otrase vstane a ide ďalej, často aj napriek bezpráviu, s ktorým sa stretáva, tiež poukazuje na zložitosť ľudských citov, ktoré často bolestne rania človeka
 • on (er) rozprávanie
 • autorský-vševediaci + subjektívny rozprávač
 • chronologický postup
 • Dej:
   ‣ Jozef Mak bol nechcené dieťa, ktorého nemal kto pokrstiť, po troch dňoch ho pokrstila suseda Hana Melušová
   ‣ Jeho starší brat ho celý život šikanoval a bil, Jozef ho mal aj napriek tomu rád
   ‣ Jano si našiel prácu v hore ako drevorubač, jeden deň šiel opitý z hory, keď došiel domov, povedal Jožovi, že pod jeho strechou viac žiť nebude
   ‣ Jožo z domu odišiel k bačovi Kubandovi pomáhať okolo oviec
   ‣ V dedine vypukol požiar, zhorelo veľa domov, medzi nimi aj dom Makovcov (matku si vzala na starosti Jožova krstná)
   ‣ Jožo skončil ako pastier, šiel do lesa stromy stínať, neskôr sa zaľúbil do Maruše, chcel sa s ňou oženiť
   ‣ Postavil dom na Janovom pozemku, prišla vojna a on musel odísť na front
   ‣ Keď došiel domov, zistil, že jeho mama zomrela, Maruša sa vydala za Jana a bývajú v jeho dome
   ‣ Dohodli sa a rozdelili si dom na polovicu, Jožo si vzal za ženu Julu, ktorú nemiloval
   ‣ Maruša bola sklamaná zo života a zo svojej beznádejnej lásky, a tak sa utopila
   ‣ Všetko sa zmenilo, keď sa im narodilo druhé dieťa, ale bolo neskoro, nakoľko Jula pri pôrode zomrela
 • Milo Urban - Živý bič
 • unanimisticky román
 • on rozprávanie
 • vševediaci rozprávač
 • chronologický postup
 • reťazový kompozičný postup
 • Stratené ruky - chýbajú ruky na poliach, ale aj fyzickú stratu
 • Adam Hlavaj - vzbura
 • Dej:
   ‣ Obyvatelia dediny Ráztoky vnímajú vojnu ako niečo ďaleké, neskutočné
   ‣ Realitu si uvedomia až vtedy, keď sa z frontu vráti do dediny zmrzačený Ondrej Koreň, ktorý je nemý, na tvári má veľkú jazvu a chýba mu jedna ruka
   ‣ Počas príbehu Evu Hlavajovú zneužije notár Okolický, keď chce vykúpiť svojho muža Adama
   ‣ Eva neznesie pohľad ľudí v dedine, a tak sa utopí
   ‣ Adam Hlavaj sa vracia späť a zisťuje, že Eva zomrela
   ‣ Stavia sa na čelo odporu dediny spolu s Ilčíčkou
   ‣ Podpália krčmu a celá dedina dovedie notára k tomu, že sa utopí
   ‣ Ráztočania sa v závere menia na symbolický živelný živý bič (unanimuzmus)
 • Gejza Vámos - Editino očko
 • psychologická novela
 • ja rozprávanie
 • priamy/individuálny
 • chronologický postup
 • Téma - Aj malá náhoda môže spôsobit velké zmeny v živote cloveka
 • Idea - Láska brata k malej sestre
 • Spoločenský konflikt - Vánoš bol židovského pôvodu
 • Dej:
   ‣ Edita je malou sestričkou rozprávača, ktorý sa o ňu nezaujímal
   ‣ Potom si ju všimne a začne si k nej budovať vzťah, učí ju nové veci, pomáha jej
   ‣ Raz si robila Editka úlohu - počty a zavolala aj kamarátku, ktorá je počas písania vrazila pero do oka nešťastnou náhodou
   ‣ Editkin brat sa nemôže zmieriť s tým, čo sa stalo Editke, a tak rúha sa bohu
   ‣ Editka však všetko znáša, je láskavá ku všetkým naokolo
 • Július Barč - Ivan - Matka
 • psychologická dráma
 • 3 dejstvá
 • 2 roviny
 • znaky expresionizmu:
   ‣ nadreálna rovina
   ‣ keď láska matky bezhraničná a nenávisť Jána k Paľovi nezmieriteľná
 • reálny znak - život Anny Pavlíčky a jej dvoch synov
 • naturalistický znak - matkina povaha sa opakuje v Paľovi, otcova v Janovi
 • Dej:
   ‣ Matka cíti návrat syna Paľa z Ameriky presne tak, ako aj cítila nešťastie, pri ktorom jej zomrel muž
   ‣ Jano nemá rád Paľa, a preto sa neteší na jeho príchod
   ‣ Jano ho považuje za príživníka a hrozbu, Jano chodí s Katou, to je dievča, s ktorým chodil predtým Paľo
   ‣ Kata stále ľúbi Paľa aj napriek sľubu, ktorý dala Janovi, jemu sa to nepáči chce sa pomstiť
   ‣ Matka vie, že Jano spraví niečo zle, a tak prosí Paľa aby odišiel, lenže on tak neurobí a požiada Katu o ruku
   ‣ Matka ma vidinu, že Jano zabije Paľa, a tak sa všetci stretnú doma
   ‣ Jano chce bodnúť Paľa, matka zhasne svetlo a zakričí, že Paľo je v kúte
   ‣ Jano pribehne a bodne, no bodne matku, ktorá mu vletí do rany, aby zachránila syna
 • Ivan Stodola- Bačova žena
 • tragédia
 • 3 dejstvá
 • znaky expresionizmu v dráme
 • hraničná situácia
 • Dej:
   ‣ Eva Muranicová bola ženou Ondreja Muranicu, ktorý šiel do Ameriky, aby pre svoju ženu a syna zabezpečil lepší život
   ‣ Ondrej zomrel a Eva sa vydala za Miška, ktorý je bačom
   ‣ Eva má s nim dieťa Miška, Evina svokra nezniesla, že sa vydala, pretože ona neverí, že jej syn zomrel
   ‣ Ondrej sa z Ameriky vrátil, v bani bol výbuch, ale on to prežil, mal zranenú hlavu a trpel stratou pamäti
   ‣ Ondrej žiada Evu, aby sa vrátila, lebo ich manželstvo nebolo zrušené
   ‣ Pohrozí, že ak sa nevráti, tak jej vezme syna, Miškovi navrhuje, aby šiel do Ameriky
   ‣ Miško odchádza a berie si syna Miška, Eva sa za ním ponáhľa na salaš, kde za nimi príde Ondrej, aby si vzal Ondrejka, Eva vie, že príde o obe deti a aj o oboch mužov
   ‣ Vyrieši to tak, že nebude mať nikoho, nakoniec sa prekole nožom
 • 19. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  UČENIE SA , PROJEKT
 • spôsob využitia získaných informácií
 • nadobúdanie schopností štúdiom al. praxou (zaúčanie sa do niečoho)
 • môže pri ňom prevládať menej efektívna vonkajšia al. najefektív.vnútorná motivácia
 • UČEBNÉ TYPY
 • ‣ sluchový (auditívny) - zapamätá si učivo pomocou výkladu, učenia nahlas , hudby
 • ‣ zrakový (vizuálny) - zapamätá si všetko vyznačené farebne (obrázky, mapy, schémy, farby)
 • ‣ pocitový (kinestetický) - musí veci ohmatať a učí sa rozprávaním o svojich pocitoch a používaním pomôcok
 • ‣ pohybový (motorický) - vytvára si pohybové predstavy, pamätá si to, čo si zapísal , nakreslil
 • PODMIENKY UČENIA
 • vonkajšie podmienky ( kyslík, voda, teplota, odpočinok, svetlo...)
 • vnútorná motivácia ( precítená potreba učiť sa , bez nútenia rodičov, učiteľov)
 • trvalé vedomosti – pomáha zabezpečiť plánovanie činností
 • POSTUP PRI PLÁNOVANÍ PROJEKTU
  1. Pomenovanie problému, vymedzenie cieľa, definovanie čiastkových výstupov a finálneho výstupu (kto čo bude riešiť ... )
  2. Samostatná práca jednotlivcov al. jednotlivých tímov = zhromaždenie informácií, predmetov (mapy,knihy,modely ...)
  3. Vytvorenie stratégie ( ako a v akých čas. Intervaloch postupovať individuálne; stanoviť termíny a pod.)
  4. Štúdium pripravených materiálov, spracovanie dát
  5. Spracovanie témy; tvorba jazyk. prejavov; písanie, posudzovanie v tíme; recenzia projektu, príp. korektúra; tlač ...
  6. Príprava prezentácie výsledku; príprava rečníckeho prejavu a nácvik prednesu
  7. Prezentácia priebehu a výsledku projektu
  8. Propagácia výsledkov projektu pred verejnosťou
  POSTUPY A FORMY LOGICKÉHO MYSLENIA
 • indukcia - (konkrétne ⇒ všeobecné)
 • dedukcia - (všeobecné → konkrétne)
 • komparácia - (porovnanie)
 • konkretizácia - (uvedenie príkladov)
 • kategorizácia - (triedenie)
 • argumentácia - (proces uvažovanie, presviedčanie prijímateľa)
 • exemplifikácia - (objasňovanie)
 • analýza - (rozbor, objektívne skúma text)
 • syntéza - (skúmanie celku- odvodenie častí)
 • interpretácia - (objasňovanie, subjektívne)
 • analógia - (obdoba, podobnosť)
 • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
  Referát
 • podáva prehľad aktivít a plnenia stanovených úloh organizácie za isté obdobie
 • najmä výkladový a informačný slohový postup
 • koreferát - správa o jednej časti činnosti organizácie
 • Diskusný príspevok
 • vyjadrenie názoru jednotlivca na niečo, čo sa spomenulo v referáte alebo inom diskusnom príspevku
 • hybridný žáner - využíva prostriedky rečníckeho, umeleckého, hovorového a odborného štýlu a viacerých slohových postupov
 • Kompozícia:
   ‣ oslovenie, nadviazanie
   ‣ vyjadrenie vlastného názoru
 • Administratívny referát
 • správa o činnosti
 • Školský referát
 • referát ktorý píšu žiaci
 • čerpanie zo zdrojov a poskytnutie spolužiakom
 • práca s terminológiou no nieje odborný referát
 • Odborný referát
 • určený pre odborníkov
 • vysoko náučný
 • určený pre konferencie
 • Literárna zložka
  LYRIZOVANÁ PRÓZA
  NATURIZMUS
 • Naturisti zobrazovali základné situácie v živote človeka: lásku,.smrť, vašeň, utrpenie, slobodu, nádej
 • vznikol pod vplyvom expresionizmu vo Francúzskej literatúre, kde sa predstavil aj oficiálnym manifestom
 • oslavoval človeka uprostred prírody
 • v slovenskej lit. vznikol v období 30. - 40. rokov
 • Naturizmus v 30. - 40. rokoch na území ČSR
 • komplikujú sa národné a poľnohospodárske podmienky Slovákov v ČSR
 • blízkosť vojny
 • fašizácia EU
 • politické podmienky vojnovej SR
 • nesúhlas väčšiny autorov naturizmu so štát. ideológiou
 • starch o existenciu
 • tvorba slovenských naturistov predstavovala demokratický prúd literatúry (jej autori sa nepridali k zástancom radikál.riešení a pevný bod našli v návrate (či úniku) do slovenských hôr a dedín = k rodnému kraju s jeho jazykom , tradíciami a mýtmi
 • Syntaktický paralelizmus - opakovanie celej výpovede al. jej časti -slúži na zdôraznenie tvrdenia , má expresívny charakter
 • Znaky naturizmu
 • dedinský človek v centre diania
 • dedina, príroda
 • postavy majú slabé sociálne väzby
 • postavami sú aj zvieratá(vlk,vlkodlak) al. ľudia, kt. majú schopnosť sa na ne premeniť
 • biologický/cyklický čas (nie historický)
 • kľúčové scény – uprostred prírody
 • priamy rozprávač
 • výrazná postava (dobré alebo zlé vlastnosti)
 • oslabenie dej. línie
 • lyrizácia prózy
 • ľudový jazyk s častými krajovými dialektami
 • "tam hore" = čistí ľudia, "tam dole" = mesto,krčma,závisť

 • novela
 • prekvapivý záver
 • opisuje pútavý príbeh osoby alebo skupiny osôb
 • pochmúrny dej
 • nekončí tragicky
 • MOTÍV DRAK SA VRACIA 3 GAŠTANOVE KONE MALKA
  LÁSKA Šimon – Eva – Drak(Martin) Peter – Magdaléna – Ján Valach – Malka - Šajban
  DOBRO Šimon, Eva Peter Valach
  ZLO Drak v očiach dediny Ján Zapotočný(znásilnenie) Šajban
  VINA Eva voči Š. / Š. voči Drakovi Magdaléna Valach (keď zistí že Š. je brat Malky
  TREST Drak (dedina) Ján (kone,kt.ho zabili) -
  ROZPRÁVKOVOSŤ Drak; epilóg Magické číslo 3, dobro víťazí nad zlom -

  MARGITA FIGULI – TRI GAŠTANOVÉ KONE
 • románová novela
 • rozprávačom príbehu je Peter (ja - rozprávanie)
 • dôležitú úlohu má symbolika koní , kt. predstavuje nielen smrť, pomstu, osud ale aj pomoc, perspektívu, prírodu, život, čistotu a vášeň
 • Petrov kôň je symbolom priateľstva
 • Janov kôň je vykonávateľom spravodlivosti
 • Motívy diela:
   ‣ náboženský
   ‣ realistický
   ‣ rozprávkový
 • autorka zobrazila lásku 2 mužov k Magdaléne (Janova láska je náruživá, vášnivá, vedie človeka až k zločinu a Petrova láska je etická , láska so sebazaprením)
 • Magdaléna - ideál milujúcej ženy
 • záver diela je mýtom o návrate strateného raja detskej nevinnosti, keď si Peter odvádza lásku do krajiny spoloč. detstva, kde sa ona zotaví z prežitého utrpenia
 • Dej:
   Hlavný hrdina - Peter sa vracia po dlhom čase domov a z myšlienok ho vyrušia výstrely od poľských hraníc. Vymýšľa si, že asi pašerákov naháňajú colníci. Prichádzajú chlapi a on spoznáva jedného z nich, snúbenca Magdalény, surového a na pohľad nepríjemného muža. Vybrala jej ho matka, ktorá baží po jeho majetku. Večer sa stretáva s Magdalénou a zisťuje, že ho má stále rada (v detstve vyrastali spolu), sľubujú si lásku a vernosť ona si dáva podmienku: aby prišiel po ňu s troma gaštanovými koňmi a aby postavil chalupu, v ktorej by mohli žiť (dovtedy ho totiž ľudia považovali za tuláka, ktorý precestoval krajinu a obchodoval s drevom). V ten večer Jano znásilnil Magdalénu a tým ju donútil urýchliť ich svadbu. Peter postavil chalupu, tvrdo pracoval, aby mohol kúpiť aj kúsok poľa, kone a po dvoch rokoch sa chystal naspäť za svojou láskou. Zisťuje, že je vydatá za Zápotočného , ktorý s ňou neľudsky zaobchádza. Od ľudí v krčme sa dozvedá, že ju zneužil, donútil ju vydať sa zaňho a tým, že ju poslal medzi splašené kone, jej spôsobil predčasný pôrod a úmrtie dieťaťa. Peter nachádza Magdalénu na poli, kde spolu s Janom obrábajú zem. Ten opäť týra koňa, Magdalénu núti držať uzdu a ona padá pod kopytá, Peter ju zachraňuje a nevyslovene trpí, lebo vidí ,že jej tvár je neveselá, chmúrna. Jano znova núti chorľavú Magdalénu na dvore držať koňa, ktorému chce vypáliť slovo TULÁK. Trpiaci kôň nevydrží mučenie a Jana zabije kopytami. Magdaléna sa cíti poškvrnená, lebo nedodržala sľub, ktorý dala Petrovi, nakoniec sa viac nechá prehovoriť a odchádza s ním do Turca, kde ich čaká spoločné šťastie .
 • FRANTIŠEK ŠVANTNER – MALKA
 • novela
 • baladický charakter
 • stručný dej
 • rozprávač nie je vševediaci - je zaujatý nevysvetliteľnosťou, mýtickosťou
 • postavy valacha a Šajbana nemajú konkrétne mená, sú to kontrastné postavy
 • postava Malky je stvárnená mýticky
 • prostredie slovenských hôr - nezasahuje civilizácia
 • prítomna je smrť, hrdinovia sa nezaťažujú mravnými a filozofickými otázkami, správajú sa živelne, pudovo
 • Láska sa konči smrťou Malky a koniec vyznieva imaginatívne
 • konfrontovanie života a smrti
 • Pre celú zbierku Malka je pri značné:
   ‣ stajomňovanie veci
   ‣ dramatizovanie deja
   ‣ striedmosť vo výraze
   ‣ baladickosť
   ‣ aktívna úloha prírody v konaní postáv
 • Dej:
   Rozprávačom diela je valach, pracujúci na salaši v liptovských horách. Spomína na svoju náruživú lásku k Malke, kt. slúži v dedine u Michalčíka v krčme . Chce si ju vziať a očakáva jej odpoveď. Čaká na návrat Michalčíka, aby im vystrojil svadbu, ale on odišiel na jarmok a už niekoľko dní neprišiel domov. Zlo prichádza do dediny spolu s príchodom Šajbana, kt. sa nečakane zjaví na salaši. Malka pošle valachovi list, no ten nevie čítať, preto ho musí prečítať Šajban. Škodoradostne oznámi, že Malka sa ešte nechce vydávať. Urazený valach vidí Malku rozprávať sa so Šajbanom, kt. jej dáva zakrvavenú košeľu a vyrozumie, že on zabil Michalčíka. Preto to prezradí žandárom v dedine. Chce sa s tým pochváliť Malke, uteká za ňou ale ona mu oznámi,že Šajban je jej brat. Obaja nezávisle od seba sa vyberú za ním, varovať ho, že po ňom idú žandári. Valach sa znaží zmiasť žandárov. Teší sa a ide na salaš. Tam uvidí mŕtvu Malku. Novela sa končí jej neobjasnenou smrťou.
 • DOBROSLAV CHROBÁK – DRAK SA VRACIA
 • novela
 • polarizácia hodnôt
 • kompozícia je založená na tajomstve a zásahoch "vyšších mocností"
 • dej rámcuje postava Evy: v úvode je to mladá žena čakajúca na svojho muža, v závere stará mama rozprávajúca deťom príbeh
 • Konflikty:
   ‣ Drak- dedina
   ‣ Eva – dvaja muži
 • osoba rozprávača sa v priebehu mení , podľa toho, kto rozpráva udalosť (príchod Draka – on rozprávanie, inokedy rozprávač k sebe pozýva čitateľa – my rozprávanie)
 • Drak - hl.postava – tajomný hrdina, kt. hľadá svoje miesto
 • Chrobák v tejto postave využil symboliku prometeovskej snahy slúžiť iným
 • príbeh pripomína rozprávku ( Drak,stará mama hovorí deťom príbeh ...)
 • Dej:
   Eva, žena Šimona Jariabka, čakala na svojho muža, ktorý si ju zobral za ženu napriek tomu, že mala dieťa s Drakom. Šimon jej po večeri oznámil novinu,ktorej sa veľmi obával za všetky tie roky, čo žili spolu, lebo vedel, že Draka má stále rada-Drak sa vrátil. V spomienkach sa Eva vracia do minulosti: ako starý Lepiš Madlušovie našiel na ceste malého chlapca, vychoval z neho hrnčiara , ako záhadne zomrel a chlapec žil nadalej vo vyžihárni za dedinou, ako ho celá dedina nenávidela a dávala mu za vinu všetky nešťastia, ktoré sa udiali, ako mu ľudia dali prezývku Drak a boli presvedčeni, že má čarodejnú moc. Provokoval dedinčanov svojou samostatnosťou, silou, samotárstvom, aż ho jedného rána našli v jame na hlinu s rozbitou hlavou. Najkrajšie dievča z dediny Eva-ho chodievalo opatrovať a prikladať mu skorocel na rany, nedokázalo odolať jeho uhrančivým očiam. Jedného dňa bez rozlúčky zmizol. Eva naňho čakala ale po narodení syna sa vydala za Šimona, bez party (venček, súčasť kroja nevesty). Čo znamenalo, że celá dedina vedela o jej priestupku. Ludia očakávali, že vypukne konflikt medzi Drakom a Šimonom, ale Šimon nemal dôvod hnevať sa naňho, lebo on si Evu bral a vedel, že má rada Draka. Napriek tomu sa nechal vyprovokovať a sprevádzal ho na dedinské pastviny. lebo Drak sa rozhodol, že zachráni stádo dobytka: ako jediný totiž pozná priesmyk, ktorým dovedie statok z horiacich pastvín. Drak sa po nociach túla a vracia sa až ráno,je veľmi priatelský k Poliakom, a preto si Šimon domýšľa, že čriedu predal.Šimon sa nedokáže vymaniť z dedinského vplyvu, lebo bez dôkazov o predaji stáda Poliakom uteká naspäť do dediny a podpáli Drakovi chalupu. Drak sa vracia po prekonaní všetkých nástrah s celym dedinským stádom a vedie si aj driečnu ženu.
 • 20. Maturitný okruh

  21. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  Publicistický štýl
 • objektívno-subjektívny štýl
 • veľmi živý, dynamický štýl
 • patrí k hybridnému štýlu
 • hlavným cieľom je prinášať informácie o nových udalostiach
 • Funkcie:
   ‣ prinášať informácie
   ‣ poúčať
   ‣ ovplyvňovať
   ‣ presviedčať a získavať verejnosť pre určitý názor
 • Znaky publicistického štýlu
 • písomnosť
 • monologickosť
 • verejnosť
 • informačnosť
 • variabilnosť
 • aktualizovanosť
 • objektívnosť
 • Charakteristika:
   ‣ ide o komunikáciu s verejnosťou , s čitateľom , prípadne poslucháčom , ktorý je v centre pozornosti žurnalistu, ktorý sa usiluje prispôsobiť náročnosť obsahu a formy jeho priemernej vzdelanostnej úrovni
   ‣ pracuje s rôznymi slohovými postupmi
   ‣ využíva napr. informačný slohový postup, výkladový slohový postup, úvahový slohový postup
   je hybridným štýlom - využíva výrazové prostriedky náučného, umeleckého i hovorového štýlu
 • Žánre publicistického štýlu
  Spravodajstvo Publicistika
  Spravodajské žánre Analytické žánre Beletristické žánre
 • dominuje oznamovacia funkcia
 • k oznamovacej funkcii sa pripája presvedčovacia funkcia
 • plnia oznamovaciu aj estetickú funkciu
 • obsahujú množstvo presných údajov, vlastných mien a čísiel
 • viac sa využíva výkladový slohový postup ( výkladové i úvahové prvky)
 • využívajú najpestrejšie výrazové prostriedky
 • prevažuje informačný slohový postup
 • využívajú rozprávací alebo opisný slohový postup
 • správa, interview, oznámenie
 • úvodník, komentár, recenzia, kritika
 • fejtón, reportáž, titulok

 • správa
 • oznamovacia funkcia
 • využíva informačný slohový postup
 • kompozícia pripomína tvar obrátenej pyramídy - informácie usporiadané zostupne podľa dôležitosti
 • štruktúra:
   ‣ titulok
   ‣ označenie miesta
   ‣ tlačová agentúra
   ‣ vlastný text správy
   ‣ skratka mena redaktora
 • interview
 • spravodajský rozhovor/ dialogizovaná správa
 • prevažuje informačný slohový postup
 • obsahuje:
   ‣ podtitulok
   ‣ titulok
   ‣ stručnú charakteristiku osobnosti
   ‣ fotografie
   ‣ otázky a odpovede v stĺpcoch
   ‣ meno alebo skratku mena autora
 • úvodník
 • je písaný formou úvahy
 • býva na prvej strane novín
 • píše ho väčšinou šéfredaktor a uvažuje v ňom o dôležitých spoločensko-politických problémoch
 • vyslovuje svoj názor, je všeobecnejší
 • komentár
 • redaktori sa vyjadrujú, hodnotia určitý čiastkový, spoločenský, hospodársky alebo politický problém
 • musí byť konkrétny
 • recenzia
 • výkladový slohový postup, ale obsahuje aj úvahové prvky (úvahový sloh. postup)
 • podstatou je stručná analýza a hodnotenie diela , ktoré je subjektívne
 • reportáž
 • zmiešaný žáner rozšírenej správy a beletrizovaného dejového opisu
 • pričom sa autor autenticky vyjadruje o nejakom zážitku, udalosti
 • fejtón
 • vtipné rozprávanie o aktuálnom probléme, alebo jave zo života nášho okolia
 • využívajú sa tu prvky irónie, humoru, satiry
 • cieľom je poukázať na záporný jav a podnietiť k náprave
 • Literárna zložka
  1.SV. VOJNA V DIELACH SVETOVÝCH A SLOVENSKÝCH AUTOROV (28.7.1914 - 11.11.1918)
 • 28.7.1914 - 11.11.1918
 • v Európe nastávajú preteky v zbrojení
 • všetko to začalo atentátom na Františka Ferdinanda d´Este
 • Rakúsko-Uhorsko dá Srbsku ultimátum, to ho nesplní a 28.7.1914 sa začína vojna
 • zámer Nemecka vo vojne: ovládnuť strednú Európu, strednú Afriku a vytvoriť svetovú ríšu
 • ťarchu vojny niesla Európa
 • v roku 1918: rozpad RU, vznikajú nove štáty ČSr, Juhoslavia, Rakúsko, Maďarsko
 • 28.10.1918 – vznik 1.ČSR – prezident T.G. Masaryk
 • 1918 – obnovená činnosť Matice Slovenskej
 • 1. sv. vojna nútila človeka uvažovať o jej hrôze, príčinách
 • spisovatelia ju odsudzovali – uvažovali o tom, ako zabrániť jej opakovaniu
 • Svetová literatúra
 • stratená generácia : označovali sa tak mladí ľudia, ktorí sa vrátili z bojísk 1. sv. vojny a nevedeli sa prispôsobiť novej situácii, diela autorov nesú autobiografické prvky a významnú úlohu má priateľstvo
 • americká literatúra
  ERNEST HEMIGWAY – Zbohom zbraniam
 • román
 • téma - život je krutý, aj keď dáš zbohom zbraniam, šťastia sa nedočkáš
 • idea - vyjadrenie nezmyselnosti vojny, označenie vojny ako symbol chaosu, zbytočného umierania a ničenia ľudských hodnôt v kontraste s láskou
 • príbeh mladej anglickej ošetrovateľky Catherin a amerického poručíka Frederika na tal. fronte, rozhodnú sa utiecť na lodi do Španielska, Catherin zomiera na lodi po pôrode dieťaťa, zomiera rovnako nezmyselne ako je nezmyselná aj vojna
 • VOJNA – LÁSKA
 • VOJNA – AUTOBIOGRAFIA
 • on rozprávanie
 • priamy-individuálny rozprávač
 • chronologický kompozičný postup
 • hl. postavy:
   ‣ Frederick Henry
   ‣ Catherine Barkleyová
 • Dej:
   ‣ poručík Frederick Henry sa nachádza na fronte ako dobrovoľník talianskej armády
   ‣ v britskej ošetrovni sa zoznámi s ošetrovateľkou Cathrin, vzniká medzi nimi ľúbostný vzťah
   ‣ pri záchrane ranených vojakov sa Frederick dostáva na rôzne miesta
   ‣ pri návrate ku Catherine začína Frederick rozmýšľať nad nezmyselnosťou vojny
   ‣ dozriem v ňom rozhodnutie, že zuteká s Catherin, keď sa ho pokúšajú zatknúť ako dezertéra utekajú spoločne na člne cez jazero do Švajčiarska
   ‣ Catherin otehotnie, užívajú si šťastný život až do chvíle pôrodu
   ‣ nastanú komplikácie pri pôrode a Catherin s dieťatkom zomiera
   ‣ smrť Catherin je dôsledkom vojnových udalostí, ktorých obaja boli účastníkmi
   ‣ jej smrť bola nezmyselná a zbytočná ako aj vojna
 • francúzska literatúra ROMAIN ROLAND – Peter a Lucia
 • novela (protivojnová poetická psychologická)
 • téma - príbeh lásky dvoch dospievajúcich ľudí vo víre vojny
 • idea - láska a jej zmysel ako ostrý protiklad nezmyselnej vojny
 • láska 2 mladých ľudí, láska končí, keď obaja zomierajú pod troskami chrámu pri bombardovali Paríža. Tragika zobrazuje, že vojna je silnejšia ako Boh (bezbrannosť v období vojny)
 • dej sa odohráva medzi 30. januárom a 29. Marcom 1918
 • Peter – študent a Lucia – amatérska maliarka, ich láska je nežná, čistá a krehká
 • VOJNA – LÁSKA
 • Dej:
   ‣ Peter nastúpi do podzemnej železnice a zaspí, keď otvorí oči, tak uvidí dievča. Na nasledujúcej stanici nastupujú ďalší ľudia, Peter v trme-vrme chytí akúsi ruku, ruka je tej tajomnej dievčiny, ktorá na ďalšej stanici vystúpi, Peter vystúpi až na ďalšej. Peter má staršieho brata Filipa, ktorý už bol na fronte. Peter ako väčšina mladých sa od vojny odvracia. Peter sa zaľúbil do tej tajomnej dievčiny z podzemnej železnice. Keď jedného dňa ide po lenskom nábreží, tak ju opäť zbadá, no neprihovorí sa jej. Opäť ju stretne o týždeň nato pri potulkách v Luchemburskej záhrade, tu sa prvýkráť rozprávajú. Lucia mu sľúbi, že sa spolu ešte stretnú. A tak sa začali stretávať. Lucia mu ukazovala obrazy, ktoré sama namaľovala a ktoré chodila predávať jednému obchodníkovi. Peter ju požiada, aby mu namaľovala jeho portrét. Obaja sú do seba zamilovaní. Počas veľkého piatku sa rozhodnú ísť na svetu omšu. Pred oltárom a pred bohom si vyznajú lásku. Pri počúvaní chrámovej hudby sa náhle zrúti stĺp, o ktorý sa opierali a zavalí ich. Obaja zomierajú vo svojom náruči.
 • nemecká literatúra ERICH MARIA REMARQUE - Na západe nič nové
 • román
 • VOJNA – PIATEĽSTVO
 • VOJNA – MLADÁ GENERÁCIA
 • ja rozprávanie, v závere on rozprávanie
 • "Na západe nič nové" ⇒ stále sa na západe bojuje, aj keď sa už uzatvárali zmluvy
 • téma - život vojaka na bojovom poli počas prvej svetovej vojny
 • idea - pokus podať správu o generácii, ktorú zničila vojna- aj keď unikla jej granátom
 • hl. postavy:
   ‣ Paul Bäumer
   ‣ Stanislaus Katczinsky
   ‣ Kammerich
   ‣ Kropp
   ‣ Detering
 • Dej:
   ‣ román sa začína 9 km za frontom, v spomienkach sa dozvedáme, ako sa Paul a jeho spolužiaci dostali na vojnu
   ‣ v spomienkach sa dozvedáme o šikanských taktikách desiatnika Himmestossa, ktorý velil ich divízii vo výcviku
   ‣ chlapci si naňho počkajú a zbijú ho, neskôr sa ocitajú späť v zákopoch, kde Paul uvidí v zákope Himmelstossa simulovať smrť
   ‣ Paul sa dozvedá, že dostal dovolenku, vyberie sa domov tam ho privíta chorá matka a sestra-tie nechápu jeho pocity
   ‣ Paul odchádza naspäť na front, kde zabije francúzskeho typografa, ostáva s ním pokiaľ nezomrie- strašne sa pre to trápi
   ‣ po návrate na front zisťuje, že Detering dezertoval
   ‣ stretáva Kata, ktorý je ťažko ranený, Paul mu pomôže, dostať sa do nemocnici, ale tam zisti, že už mu niet pomoci
   ‣ Pavlovi povolili dovolenku, lenže v októbri 1918 zomiera
 • česká literatúra JAROSLAV HASEK - Osudy dobrého vojaka Švejka
 • nedokončený román
 • téma - príbehy hlavného hrdinu Jozefa Švejka počas vojny doplnené napohľad grotesknými historkami, ktoré pôsobia na čitateľa veľmi realisticky
 • idea - nezmyselnosť vojny
 • hl. postavou je tragikomicky (hrdinsko-humoristický) ľudový hrdina, ktorý sa bráni absurdnej moci tým, že presne plní nezmyselne rozkazy a predpisy
 • príbeh hrdinu doplnený na pohľad grotesknými historkami, ktoré pôsobia realisticky
 • komickosť scén zvýrazňuje jazyková stránka, autor využil hovorový jazyk, slang a žargón
 • komikou, satirou a iróniou zdôrazňoval absurdnosť vojny
 • Slovenská literatúra PAVOL O. HVIEZDOSLAV - Krvavé sonety
 • básničky cyklus, napísaných v čase vypuknutia vojny, básnik pochopil nezmyselnosť a krutosť vojny, obsahuje 32 sonetov
 • v prvej časti sa snažil vytvoriť otrasný obraz vojny a jej ničivých následkov pre ľudstvo
 • v druhej časti ho trápia otázky, kto je sa všetku túto hrôzu a utrpenie zodpovedný
 • hoci nenachádza priamu odpoveď, tuší že vinníkom je snaha jedného národa ovládnuť druhý a tiež egoizmus jednotlivcov, skupín založený na hmotárstve a prospechárstve
 • vojnu odsudzuje ako ľudské zlo, ako strašnú krivdu páchanú na ľudstve, s trpkou iróniou sa zamýšľa nad človekom, ale trápi ho aj osud slovanstva a vlastného národa
 • v záverečných sonetoch vyslovuje túžbu po mieri a vieru v ľudskejšie usporiadanie spoločnosti
 • myšlienkové okruhy Krvavých sonetov
 • PAVOL O. HVIEZDOSLAV - MILO URBAN - Živý bič
 • sociálno-psychologický román
 • VOJNA – ZBEH
 • téma - 1. sv. vojna
 • idea - Mravné následky I. sv. vojny na civilné obyvateľstvo
 • zachytáva dôsledky vojny a to dôsledky majetkové, fyzické a psychické
 • dedinčanov zobrazuje ako jednotlivý celok – unaministicky – prísne ich oddeľuje od vládnucej vrstvy
 • autor plasticky a živo vykresľuje postavy
 • Postavy:
   ‣ Adam Hlavaj - symbolom vzbury človeka proti všetkému, čo hu utláča a obmedzuje
   ‣ Eva Hlavajová
   ‣ notár Okolický
 • je to prvé dielo kde sa o slobode hovorí otvorene
 • román sa delí na 2 časti:
   1. Stratené ruky – zhubný vplyv vojny demonštruje na dramatických udalostiach a osobných tragédiách
   2. Adam Hlavaj – predstavuje protest a hnev ľudu, presúva sa do výbuchu pomsty a zúčtovania so zlom
 • "živý bič" - vojna bičuje dedinčanov
 • obraz dediny (Ráztoky) počas 1. svetovej vojny, jej dopad na civilné obyvateľstvo
 • kolektívny hrdina ⇒ unanimistický román ⇒ expresnívne vyjadruje pocity (Ráztoky bojovali)
 • súc ⇒ prechodník namiesto byť
 • on rozprávanie
 • vševediaci rozprávač
 • chronologický postup
 • reťazový kompozičný postup
 • Dej:
   ‣ Obyvatelia dediny Ráztoky vnímajú vojnu ako niečo ďaleké, neskutočné
   ‣ Realitu si uvedomia až vtedy, keď sa z frontu vráti do dediny zmrzačený Ondrej Koreň, ktorý je nemý, na tvári má veľkú jazvu a chýba mu jedna ruka
   ‣ Počas príbehu Evu Hlavajovú zneužije notár Okolický, keď chce vykúpiť svojho muža Adama
   ‣ Eva neznesie pohľad ľudí v dedine, a tak sa utopí
   ‣ Adam Hlavaj sa vracia späť a zisťuje, že Eva zomrela
   ‣ Stavia sa na čelo odporu dediny spolu s Ilčíčkou
   ‣ Podpália krčmu a celá dedina dovedie notára k tomu, že sa utopí
   ‣ Ráztočania sa v závere menia na symbolický živelný živý bič (unanimuzmus)
 • 22. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  UMELECKÝ ŠTÝL
 • základom sú umelecké prostriedky
 • využíva výrazové prostriedky všetkých slohových postupov (predovšetkým rozprávacieho)
 • subjektívny štýl , ktorý sa využíva vo sfére slovesného umenia
 • Funkcie umeleckého štýlu
 • estetická (pôsobí na city prijímateľa)
 • výchovná (obohacuje vnútorný život prijímateľa)
 • poznávacia/náučná (prináša informácie)
 • komunikatívna
 • Znaky umeleckého štýlu
 • písomnosť
 • subjektívnosť
 • variabilnosť
 • obsahová mnohoznačnosť
 • Slohové útvary
 • rozprávanie (poviedka, epos, balada...)
 • opis a charakteristika (vykresľovanie prostredia a povahy postáv)
 • úvaha (názory rozprávača, postáv)

 • Literárne druhy a literárna žánre
  Lyrika
 • zo štylistického hľadiska predstavuje opis a úvahu
 • autor vyjadruje svoj vzťah ku skutočnosti priamo ako bezprostredný zážitok
 • zobrazuje subjektívny svet autora
 • statický literárny druh, najčastejšie veršované diela
 • Literárna žánre
  Óda
 • rozsiahlejšia lyrická báseň, oslavuje nejakú osobu. udalosť, tému (sloboda, mladosť a pod.)
 • Hymna
 • jazykovo blízka óde, kratšia, pôvod v náboženskej poézii (dnes – pomenovanie štátnej hymny)
 • Žalm
 • súčasť náboženských obradov, vyznačuje sa nerýmovaným dvojveršom nerovnej slabičnej dĺžky
 • Elégia
 • lyrická báseň, básnik vyjadruje žiaľ nad smutnou udalosťou (básne trúchlivého charakteru)
 • Epigram
 • krátka báseň, básnik vyjadruje svoj satirický vzťah k osobám, javom alebo sebe samému
 • skladá sa z 2 častí: 1. problém, 2. riešenie vtipným a prekvapivým spôsobom
 • Epitaf
 • krátka báseň na náhrobnom kameni (básnik, významná osobnosť)
 • Pamflet
 • (hanopis) – báseň, v ktorej autor zámerne tajil všetky kladné črty postavy a vyzdvihol iba zápory
 • Aforizmus
 • krátka výpoveď s vtipným postrehom („príslovie vzdelancov“)
 • Sonet
 • 14 veršov, 2 4-veršia a 2 3-veršia – téza, antitéza, syntéza
 • Pásmo
 • báseň väčšieho rozsahu, vyznačuje sa polytematickosťou s väčším rozsahom

 • Epika
 • najdôležitejší znak ⇒ rozprávanie ako slohový postup, opis udostí
 • autor sám alebo prostredníctvom rozprávača rozpráva o ľudských osudoch
 • priama reč
 • Veršované žánre
  Epos
 • žáner veľkého rozsahu, nadprirodzené bytosti
 • hrdinský, historický, idylický, komický, zvierací, duchovný, moderný
 • Idyla
 • predchodca moderného eposu, vyzdvihuje život vidieckych ľudí, protiklad: príroda – mesto
 • Balada
 • ľudový pôvod, pochmúrny/tragický a zhustený dej, nadprirodzené bytosti
 • hrdina väčšinou zomiera alebo ho stihne krutý trest
 • Romanca
 • spracúva radostnú, optimistickú tematiku
 • Veršované i neveršované žánre
  Legenda
 • rozpráva udalosti svätých, predstavuje kresťanské cnosti, zdroj poznania života v minulosti
 • Bájka
 • alegoricky vyslovuje mravné ponaučenie (vyplýva z príbehu, na konci), čerpá zo života zvierat
 • Báj
 • odráža primitívny názor človeka na svet, človek pripisuje prírodné javy nadprirodzeným bytostiam
 • Neveršované žánre
  Poviedka
 • krátka epická forma s jednoduchým dejom a menším počtom postáv (nevyvíjajú sa, výrazné)
 • Novela
 • stredný žáner, jeden dramatický príbeh bez opisov a epizód, končí sa pointou
 • Román
 • rozsiahly, zobrazuje osudy postáv, množstvo epizód, môže vystupovať aj viac hl. postáv

 • Dráma
 • rozprávača nahrádzajú scénické poznámky
 • divadelné hry sú založené na deji, ktorý sa rozvíja v dialógoch a monológoch
 • môže byť písané v próze i vo veršoch
 • autor vyjadruje svoje pocity a nálady
 • Dramatické žánre
  Tragédia
 • dej je pochmúrny a končí sa tragicky (smrť jednej alebo viacerých postáv)
 • Komédia
 • úloha ⇒ pobaviť, vyvolať smiech
 • Dráma
 • pochmúrny dej, no nekončí tragicky
 • Literárna zložka
  LITERATÚRA 2. POLOVICE 20. STOROČIA
 • Západný blok - pluralita, sloboda tvorby
 • Východný blok:
   ‣ literárna tvorba: oficiálna, exilová, samizdatová (domáci exil)
   ‣ obmedzená pluralita, obmedzená sloboda tvorby
 • Znaky
 • vplyv 2. svetovej vojny (trauma, pocity viny, ale aj pátos; politicky uvedomelý pohľad na vojnu)
 • kríza v medziľudských vzťahoch (neschopnosť komunikovať, pocity úzkosti a ohrozenia)
 • diferenciácia jednotlivých vrstiev obyvateľstva (revolta zameraná proti spoločnosti)
 • experimentovanie (s formou prózy ⇒ nový román )
 • oživenie starých mýtov, legiend (magický realizmus)
 • katastrofické videnie sveta, smerovanie k fantastike
 • rozmach populárnej literatúry (zhovievavý postoj ku gýču)

 • Literatúra socialistického realizmu (východný blok)
 • tématika 2. sv. vojny a slovenského povstania
 • pluralita literatúry (pred 1948)
 • strata estetickej funkcie, posilnenie agitačno – propagačnej funkcie
 • centrálne riadenie literatúry
 • jediný prijateľný smer – socialistický realizmus
 • (auto)cenzúra
 • tvorba pre deti (autori sa odmlčia)
 • agitačná (šíriaci určité myšlienky a názory) lyrika
 • poézia – domovina, rodný kraj
 • próza – industrializácia, kolektivizácia
 • Znaky socialistického realizmu
 • straníckosť
 • ľudovosť
 • typizácia
 • nový hrdina
 • triedny pohľad na spoločnosť
 • historický optimizmus

 • Literárny existencializmus (západný blok)
 • zakladateľ: Jean – Paul Sartre
 • diela s hraničnou situáciou
 • až vo chvíli smrti sa stávame niečím dokončeným/hotovým
 • pocity ohrozenosti života po 2. sv. vojne
 • desivosť ľudskej existencie (človek zodpovedá sám za seba)
 • pocity odcudzenosti a hnusu zo života a z ľudu
 • tendencie k nihilizmu
 • nová postava – človek ako silná slobodná individualita
 • ponor do psychiky (až podvedomia) postavy
 • Milan Lajčiak – Pieseň domova
 • téma - spriemyselňovanie
 • voľný verš
 • agitačná lyrika
 • literatúra socialistického realizmu
 • Ján Kostra – Na Stalina
 • agitačná lyrika
 • literatúra socialistického realizmu
 • téma - kult osobnosti
 • sylabotonický veršový systém
 • symbol – nadčlovek
 • Alexander Solženicyn - Jeden deň Ivana Denisoviča
 • psychol. novela
 • téma - pravda o hrôzach a nezmyselnosti sovietskych táborov, šokujúce svedectvo o gulagoch
 • idea - Aj napriek trápeniam, nespravodlivosti systému, zlobe...by mal človek vedieť vyťažiť z čo i len jednej, nepatrnej chvíle šťastia. Naozaj šťastným je človek len vtedy, keď dokáže v nešťastí vidieť aj kúsok šťastia a vtedy keď vie mať radosť z dobrých vecí, ktoré sa ukrývajú pod rúškom zla, nespravodlivosti a skazenosti...
 • chronologický kompozičný postup
 • Postavy:
   ‣ Ivan Denisovič (Šuchov)
   ‣ velitelia
   ‣ trestanci-Cézar(hlavný brigadír, Kildigs, Aľoška (baptista)
   ‣ Pavlo
 • Prvky existencializmu:
   ‣ pocit ohrozenosti
   ‣ nihilizmus
   ‣ ponor do psychiky jednotlivca
   ‣ hraničná situácia (buď zachráni seba tým, že ukryje chlieb a neskôr to zje, alebo ponúkne iným)
 • Dej:
   V diele je vykreslený jeden deň v tábore, tak ako je v názve novely- Jeden deň Ivana Denisoviča. Autor tu približuje celý deň od rána, až po večierku. Trestanci vstávajú ráno o piatej, idú na raňajky, ktoré tak ako všetka strava sú veľmi biedne. Po raňajkách majú nástup a kontrolnú prehliadku, takýchto prehliadok a nástupov je cez deň nespočetne veľakrát, často takých, ktoré by ani nemuseli byť. Chystajú sa na presun a veliteľ stráže prednáša každodennú krkom lezúcu väzenskú „modlitbu“(príkazy,zákazy...) Brigáda Ivana Denisoviča ide robiť k teplárni, dnes budú murovať...vonku je veľká zima ,mráz, ale pracuje sa aj keď je takéto zlé počasie... deň ako každý iný v tábore....večer majú zase rovnakú polievku ako ráno a ukladajú sa na spánok, ktorý je prerušená ešte dvomi- tromi nástupmi. Šuchov sa ešte rozpráva s Aľoškom o Bohu a modlitbe.Hovorí, že aj keby prosil Boha, aby ho dostal z táabora,Boh ho nevypočuje a on, tak ako každý trestanec si bude musieť odsedieť svoj trest „od zvonenia do zvonenia“. Jediné o čo by prosil Boha je , aby sa mohol vrátiť domov, ale domov ho nepustia...a on to vie...napriek takýmto deštruktívnym okolnostiam však Šuchov nestráca radosť z mnohých maličkostí, ktoré sa mu v ten deň podarili...autor takto hodnotí Denisovičov deň: „Šuchov zaspával veľmi spokojný. Čo všetko sa mu v ten pošťastilo! Do basy ho nezavreli, brigádu nevyhnali do socmestečka, pri obede potiahol kašu, brigadír odovzdal dobrý výkaz, murovanie mu šlo ako po masle, pri prehliadke mu pílku nenašli, večer si privyrobil u Cézara, aj tabak si kúpil. A nepodľahol chorobe, prekonal ju. Prešiel takmer šťastný, ničím neskazený deň.“

 • Ladislav Mňačko – Ako chutí moc
 • román, politický pamflet
 • téma - autor odhaľuje podstatu totalitného systému, jeho absurditu, kritizuje pokryteckú spoločnosť; v popredí je analýza života človeka, kt. nekontrolovateľná moc postupne rozkladá mravne, ľudsky a politicky
 • idea - Moc nie je ani dobrá ani zlá. Moc sa môže stať dobrom i zlom, záleží na tom, kto ju používa
 • retrospektívny kompozičný postup
 • ja rozprávanie (Frank)
 • Postavy:
   Frank - prominentný fotoreportér, jeho záľubou bola súkromná zbierka fotografií, ktoré odrážajú druhú tvár významných ľudí
   Margita - 1. žena mŕtveho, pokojná, vždy zhovievavá, rozviedol sa s ňou, lebo nebola reprezentatívnym typom, bývalé dievča Franka
   mŕtvy - šéf kabinetu - 1. muž v krajine, zomrel ako 52 ročný, Frankov dobrý priateľ už zo školských lavíc, postupne urobil veľkú kariéru, zmenil sa i výzorom (stučnel) i charakterovo, postupne sa odcudzili
   Martin - syn Margity, otec ho vydedil kvôli afére na moskovskej univerzite
   vdova - 2. žena mŕtveho, bývalá sekretárka, štíhla, vysoká, pekná, nežili spolu dobre, každý z nich mal známosti
   Galovič - politický sok a súper mŕtveho, bol na čele bezpečnostného aparátu
 • Dej:
   Rozprávačom príbehu je Frank, fotoreportér, ktorý rozpráva príbeh svojho bývalého priateľa, s ktorým sa postupne stal 1. muž v krajine. Dej sa začína pohrebom tohto významného štátnika. Rozlúčka je naplánovaná presne do detailov na 2 dni. Frank má z toho urobiť fotoreportáž. Sleduje ľudí, ktorí sa tvária iba navonok, že im je to ľúto, no v skutočnosti je to i veľká komédia. Ľudí pokladal za hercov vystupujúcich na pódiu. Frank pôsobil ako fotograf už 20 rokov. „Frank bol svedkom ich malicherných sporov, ich smiešnych sporov a bojov o korytá, ich výbuchov zlosti, intríg, klebiet, ich lakomstva, ich pred svetom starostlivo skrývaných nerestí, ich druhej tváre.“ „Ani nenávisti v nich niet. Smrť je vážna, to áno, ale inak nič. Ten mŕtvy bol väčšine z nich ľahostajný. Nepoznali ho, nevedeli o ňom, kto je, aký je, takmer nič! Frank už bol pri viacerých štátnych pohreboch, aj pri takých, kde ľuďom tiekli slzy. Tu sú oči suché. Ten mŕtvy, ten podľa tlače a rozhlasu veľký a nenahraditeľný mŕtvy je nekonečne sám. Nemá nikoho. Pravdaže, je to divadlo.“ Tí, ktorých si kedysi vybral za spolupracovníkov sa teraz boja o svoje miesta. Príde i vdova s otcom i sestrou mŕtveho. Frank spomína: boli priatelia od školských lavíc a jeho priateľ sa snažil byť vždy medzi prvými, že bol rebelom, neskôr burič a revolucionár. Kedysi Frank prebral Margitu a kvôli tomu sa i pobili, ale ostali priateľmi. Jeho priateľ si ju vzal za ženu, ale neskôr sa rozviedli, lebo mu nebola dosť dobrá. Mali spolu syna Martin a mŕtvy si to zariadil tak, aby mohol bývať s ním. Potom sa znova oženil so svojou sekretárkou, atraktívnou ženou. Ona bola zlom v ich priateľstve. mŕtvom štátnikovi sa rozpráva, že bol zbabelý vo vojne. Frank si ho však pamätá ako odvážneho, uvážlivého, pokojného. Bol však až zbytočne krutý. „Veľmi mu zazlieval, keď na mieste zastrelil chlapca, sopliaka, ktorý zaspal na stráži.“ Prvým skutočným smútkom za zosnulým bol smútok Martina, ktorý pracoval ako cestár. Frank si ďalej spomína, že v posledných rokoch jeho priateľ už nedôveroval nikomu. Chcel mať všetku moc vo svojich rukách. Počas svojho pôsobenia urobil i veľa nesprávnych rozhodnutí, ale vinu vždy zvalil na iných. „Čistil. Čistil a čistil. Osvedčil sa. Poslali ho vyčistiť zasvinený kraj. Žiadali od neho: buď rozhodný, pevný, tvrdý a nepodplatiteľný. A nesentimentálny. Neboj sa tvrdých činov a pamätaj, keď sa rúbe les, lietajú triesky. Za triesky ťa nikto nebude volať na zodpovednosť. Tak rúbal. Triesky lietali. Vyrúbal kraj, povolali ho vyššie. Prerúbaval sa od spodku. Podtínal pozíciu „doktor kabinetu“.“ Obával sa atentátu. Vtedy mu už na ňom nezáležalo, ale prišlo mu ho raz ľúto, keď urazil cudzieho diplomata. Pozval ho do svojej vily na koňak, štátnik sa opil a Frank ostal osamote s jeho druhou ženou, ktorá ho očarila svojím pôvabom. Jeden druhého však nemali radi. Medzi ľudom sa šíria správy, že štátnik zomrel na urémiu (krv v moči) - nebezpečná a nepríjemná choroba, ale ako oficiálna príčina smrti bola vyhlásená leukémia. Na tom mal zásluhu Galovič, ktorý ovplyvnil troch lekárov, aby vystavili falošný úmrtný list. Na cestnú stráž prichádza aj Miklík (Muklík - prezývka). Od malička žaloval, bol udavačom. Nebol obľúbený. Písal do novín, vždy to, čo vyhovovalo danému režimu - prevracal kabáty. Frank navštívi Margitu i jej syna. Cestou domov sa zastaví v bare Manhattan, v ktorom robí Licka a stretnú tu profesora Fondu, s ktorým spomínajú na ich bývalého priateľa. „Keď sa s ním bližšie zoznámiš, vnikneš do dobrodružstva, ktoré sa volá svetové dejiny. Pochopíš z nich všetko. Aj dnešok? Aj dnešok. Práve dnešok. Je neuveriteľné ako sa za podobných historických situácií opakujú tie isté chyby. Od čias lovu mamutov. Človek je ešte vždy v svojej podstate lovcom mamutov. Mamutov už dávno niet ale človek ešte vždy chcel uloviť čo najväčší kus mäsa. A všetka civilizácia aj všetka kultúra sú len na to, aby túto prapodstatu maskovali.“ Prídu sa s ním rozlúčiť aj Veronika Hatalová (stará učiteľka) i Judita, partizánske dievča, ktoré malo vo vojne zápletku so štátnikom. V súčasnosti sa venuje chovu psov. U Juditiných rodičov našiel úkryt štátnik. Oni boli lekárnici, ale neskôr ich zničil, lebo si myslel, že sú špióni (otec si písal s jedným Izraelčanom).
 • Boris Nikolajevič Polevoj – Príbeh ozajstného človeka
 • vojnový román (autor žil v tej dobe)
 • spracovaný podľa skutočnej udalosti
 • román inšpirovaný osudom letca Alexeja Maresieva, ktorého zostrelili, bol ranený a plazil sa 18 dní
 • amputovali mu nohu, ale vrátil sa späť
 • nachádzame:
   ‣ statické opisy prírody
   ‣ dynamické opisy leteckých útokov
   ‣ vnútorný monológ
 • typické dielo socialistického realizmu (nikdy sa nevzdávať, bojovať za vlasť)
 • dielo má 4 časti a doslov (autor opisuje stretnutie s Maresievom)
 • hlavná postava: Alexej Meresiev - vojenský stíhač
 • zostrelený, ťažko ranený a plazí sa do sovietskeho zázemia
 • je zúfalý, nevie ako bude žiť bez nôh (chce bojovať v Červenej armáde)
 • zo zúfalstva ho preberie článok v časopise (počas 1. sv. v. bojoval pilot s amputovanou nohou)
 • boj so sebou samým, neskôr s vojenskou byrokraciou
 • všetko sa skončí dobre – naučí sa opäť chodiť a lietať
 • do konca vojny sa stane najlepším letcom pluku (veliteľ 3. eskadry)
 • 23. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  Informácia
 • myšlienkový obsah, ktorý odosielateľ oznamuje prijímateľovi
 • Plánovanie činnosti
 • plánovanieuľahčuje úspech každej činnosti, napr. v rozvrhnutí času na maturitnú skúšku, v čerpaní finančných prostriedkov súkromnej osoby alebo inštitúcie, pri činnosti spoločenskej organizácie v kalendárnom roku
 • na plánovanie akejkoľvek súkromnej alebo pracovnej činnosti nám poslúži diár, okrem tradičných printových (tlačených, papierových) sa využíva efektívnejší elektronický diár
 • pri plánovaní tímovej práce zostavujeme plán práce, pri príprave schôdze píšeme program schôdze
 • pri príprave napr. projektu/projektovej práce tímu plánujeme prácu jednotlivcov (individuálna práca), skupín (práca v skupinách) i celého tímu (spoločná práca)
 • Zdroje informácií
 • kniha - záložka na knihe, obsah, menný a vecný register, marginálie, resumé, abstrakt, použitá literatúra, v odbornej literatúre citovaná literatúra
 • kartotéka - súbor lístkov alebo elektronických dát usporiadaných podľa vopred stanovených zásad
 • bibliografický záznam/zápis - priezvisko, iniciála mena autora, názov diela, miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania, prípadne počet strán alebo strana, z ktorej sme použili informáciu, ISBN
 • anotácia - stručná charakteristika obsahu knihy, článku, dokumentu, CD, videa s uvedením vydavateľstva, roku vydania, prípadne ceny, počtu strán, účinkujúcich, času vysielania; v súčasnosti stručná anotácia výrobkov na informačných letákoch (obsahuje údaje o krajine, cene, vlastnosti výrobku, propagačný text)
 • tabuľka, diagram, graf - v náučnej literatúre sa využívajú na spracovanie údajov tabuľka má svoj nadpis, stĺpce s názvami, riadky s hlavičkou/záhlavím diagram, napr. postupový diagram na plánovanie činnosti, štatistický stĺpcový diagram/graf
 • vysvetlivky/poznámky - píšu sa priamo do textu alebo pod čiaru; dopĺňajú obsah textu
 • Spôsoby záznamu textu:
 • konspekt (výťah z textu) - poznámky z obsahu textu; záznam kľúčových informácií, hlavných myšlienok
 • osnova - stručný, prehľadný záznam obsahu textu v bodoch, heslách
 • téza - najdôležitejšia informácia textu zhrnutá v ucelenej vete
 • kľúčové slová - významovo najdôležitejšie slová textu
 • citácia - doslovné zaznamenanie uceleného cudzieho výroku s uvedením mena autora, názvu diela, vydavateľstva, roku vydania a čísla strany z ktorej citácia pochádza
 • voľná citácia - nemusí sa uvádzať autor či dielo, z ktorého citovaný text pochádza, využíva sa v rečníckych, publicistických textoch
 • parafráza - voľné prerozprávanie alebo spracovanie cudzej predlohy; nevyskytuje sa v odbornom štýle
 • mapa mysle - prehľadné grafické zobrazenie najdôležitejších informácií textu
 • diagram - napr. grafický záznam postupu pri rozvíjaní myšlienok, pri kompozícii textu
 • Literárna zložka
  Pokračovanie v tradíciách realizmu znaky
 • zosilnenie spoločenskej funkcie literatúry
 • vyrovnávanie sa s fašistickými režimom a s obdobím vojny
 • prehodnocovanie vojnových zážitkov
 • nový konflikt človeka a industrializovanej spoločnosti
 • ťažké existencionálne situácie ľudí (americká literatúra)
 • nové črty sociálneho a psychologického realizmu (neorealizmus)
 • Znaky neorealizmu
 • kritický postoj k meštianskej spoločnosti
 • zobrazovanie života chudobných vrstiev
 • ľudový jazyk
 • vplyv naturalizmu, existencionalizmu
 • ich-rozprávanie
 • priamy/individuálny rozprávač
 • Znaky socialistického realizmu
 • straníckosť
 • ľudovosť
 • typizácia
 • nový hrdina
 • triedny pohľad na spoločnosť
 • historický optimizmus

 • Psychologicko-sociálny román
 • sociálny - tiež nazývaný spoločenský, autor v ňom rieši problémy spoločnosti(ľudu) a zároveň poukazuje na život obyčajných ľudí (Jozef Cíger-Hronský : Jozef Mak)
 • psychologický - autor v ňom zobrazuje psychickú stránku postáv, ich vnútorný stav, prežívanie pocitov
 • Novela
 • stredný žáner
 • dramatický príbeh bez opisov a epizód
 • končí sa pointou
 • A. Moravia - Rimanka
 • spoločenský/sociálny román
 • neorealizmus - nový, skutočný; povojnové Taliansko v kinematografii; kritický postoj k meštianskej spoločnosti; chudobné vrstvy; jazyk (sociálny žargón, región); vplyv naturalizmu, existencializmu; 1. os - ja-rozprávanie
 • Dej:
   ‣ Adriana je jediným dieťaťom chudobnej vdovy z periférie Ríma. Chce sa dobre vydať, žiť čestným životom. Podľahne však negatívnemu prostrediu. Jej poddajnosť a nerozhodnosť ju dostávajú na scestie, keď sa dozvie, že muž, s ktorým si plánovala budúcnosť, ju podvádza. Podporovaná matkou sa stane prostitútkou. Jej prvým a potom stálym zákazníkom je policajný funkcionár Astarita. Raz stretne Giacoma, bohatého študenta, a zaľúbi sa. Giacomo ju spočiatku odmieta. Vybudujú si zvláštny vzťah, Adriana tvrdí, že jej láska stačí pre oboch. Pre neho je láska niečím novým, aj ju miluje, aj sa za to nenávidí. Giacomo je politicky aktívny. Vyrába a distribuuje letáky proti fašistickej vláde. Adriana sa aj napriek láske neprestáva živiť prostitúciou. Spoznáva Sonzogna – hľadaného násilníka a vraha – a otehotnie s ním. Giacomo sa dostáva do problémov a vypočúvajú ho na polícii. Vyzradí všetko o tajnej organizácii, zradí priateľov. Za tento čin cíti vinu. Keďže pod jej ťarchou nedokáže žiť, spácha samovraždu. Predtým napíše svojej rodine list, v ktorom určuje seba za otca Adrianinho dieťaťa, a tým sa postará o Adrianu aj o dieťa. I keď to bude dieťa vraha a prostitútky, môže mať lepšiu budúcnosť.
 • talianske prostredie - periféria Ríma
 • Postavy:
   ‣ Adriana - rozpráva príbeh
   ‣ Sonzogna - priateľ Adriany, ktorý pochádza z najnižšej spoločenskej vrstvy
   ‣ Giacomo - z bohatej meštianskej rodiny
 • R. Jašík - Námestie sv. Alžbety
 • psychologicko-sociálny román
 • téma - židovská problematika
 • idea - Láska je nesmrteľná. Neumiera. Ona len ide do hrobu.
 • Dej:
   ‣ Igor, chlapec z chudobnej katolíckej rodiny, sa zaľúbi do Evy, židovského dievčaťa. Schádzajú sa vo veži kostola na Námestí sv. Alžbety. Do ich lásky osudovo vstupuje vojnová realita – nemajú peniaze na odchod z mesta a na nový krstný list, ktorý by Evu v tom čase ešte zachránil pred koncentračným táborom. Napriek tomu, že sa Eva presťahuje k Igorovi, udajú ju a odvlečú do zberného tábora. Keďže sa na stanici rodného mesta vzoprie rozkazu nemeckého veliteľa, ktorý z dlhej chvíle zabije židovské dieťa, zastrelí ju ešte pred transportom. Igor prejde premenou z chlapca na muža; za Evinu smrť sa pomstí holičovi Flórikovi.
 • A. Bednár - Kolíska
 • novela
 • retrospektíva v retrospektíve - Zita počas SNP (príchod Majerského do domu) spomína na pobyt v Prahe - všetko je to spomienka pri počúvaní rádia v 50-tych rokoch
 • lit. kontext - Novela Kolíska je výpoveďou o strachu, utrpei a hrôze v živote civilného obyvateľstva v čase drujes svetovej vojny. Autor sa v nej ako prvý prozaik v slovenkej literatúre vyhýba čierno-bielemu zobrazeniu povstaleckých hrdinou podľa noriem socialistického roealizmu. Svoje postavy sleduje aj po skončení vojny,otvorene hovorí o zinscenovaní politických procesoch v päťdesiatych rokoch. Popcou strihového stredania časových pásiem obsiahne široký záber - od spomienok hlavnej hrdinky z obdobia ČSR, cez SNP, až po povojnové obdobie.
 • Z diela:
   ‣ Základom deja je podrobný príbeh jednej noci, počas ktorej vtrhnú dom chalupy osmelej matky - Zity Černekovej -Nemci. Zita na ich príkaz neustále kolíše svoje choré dieťa, prežíva poníženie a urážky od vojakov, pretože vo vedľajšej izbe ukryla Jozefa Majerského, ktorý zo zbabelosti a zo zdravotných dôvodov zišiel z hôr od partizánov.
 • Línia minulosti a prítomnosti - 3 časové obdobia: SNP, pred 2.sv vojnou, 50te roky
 • Dej:
   Minulosť: Základom deja je podrobný príbeh jednej noci , počas ktorej vtrhnú do chalupy osamelej matky – Zity černekovej – Nemci. Zita na ich príkaz neustále kolíše svoje choré dieťa, prežíva poníženie a urážky od vojakov, strach, napätie, pretože vo vedľajšej izbe ukrýva Jozefa Majorského, ktorý zo zbabelosti a zo zdravotných dôvodov zišiel z hôr od partizánov. V mladosti tento muž (ako správca veľkostatku v českom Radotíne , kde slúžila) Zitu zneužil a sklamal. Keď s ním čakala dieťa, vysvitlo, že je ženatý. Aby nezostali v hanbe, posunul ju opilcovi Ragalovi. Po skorej smrti prvého manžela sa vydala za Slováka Michala Černeka z Lieskovska.
   Prítomnosť: Po rokoch (1952) Zita počúva rozhlasový prenos z vykonštruovaného procesu s Majerským, ktorého súdia za zradu partizánskej skupiny a hospodárske machinácie. Svedkom obžaloby je aj jej súčasný Zitin manžel, ktorý bol veliteľom partizánskeho oddielu. Zita mu jeho svedectvo vyčíta.
 • spoločenské zlo - Nemci
 • individuálne zlo - Majerský
 • P. Karvaš: Antigona a tí druhí
 • sociálna dráma/modelová dráma s prvkami socialistického realizmu
 • Literárny kontext:
   ‣ samizdatová literatúra
   ‣ prvky existencializmu
   ‣ odkazuje na antickú hru Antigona (názvom, obsahom, kompozíciou, prítomnosť zboru aj mená sú alúziou/narážkou na Sofoklov text)
   ‣ skladá sa z 2 dejstiev a 2 medzihier s prítomnosťou zboru
 • spoločné a odlišné znaky Antigony a Antigona a tí druhí:
   Spoločné:
    ‣ rešpektovanie božských zákonov
    ‣ krutosť
    ‣ snaha ukázať, kto je pánom
   Odlišné:
    ‣ zbor - komentuje
    ‣ zvuková kulisa
    ‣ 5 dejstiev
    ‣ prostredie - antické grécke mesto
    ‣ koncentračný tábor
 • Literárny kontext:
   ‣ Napriek tomu, že Peter Karvaš spracoval jednu z povinných tém socialistického realizmu (protifašistickú problematiku), upúšťa od nadiktovaných a očakávaných princípov tohto smeru a využíva poznanie trendov vo svetovej literatúre (hlavne existencialistickej drámy; s. 78). Dráma Antigona a tí druhí svojím názvom, obsahom a kompozíciou (i pritomnosťou zboru) odkazuje na antickú Sofoklovu hru Antigona. Aj mená postáv sú alúziou/narážkou na Sofoklov text. Kedže Peter Karvaš bol teoretikom drámy, teatrológom, jeho drámy majú dokonalú kompoziciu a stavbu príbehu (kritici mu vyatali tzv. dobre/ profesionálne urobené hry). Dielo sa skladá z dvoch dejstiev a dvoch medzihier.
 • Dej:
   ‣ Dráma sa odohráva pred koncom vojny v čase, ked' sa nacisti snažili zanechať čo najmenej svedkov svojej krutosti a počty popravených či inak usmrtených väzňov stúpali. Na nádvorí koncentračného tábora leží na výstrahu umučený príslušnik protifašistického odporu Leopold Kiihne (Polly). Najbližšie k nemu je skupinka internovaných slovenských partizánov. Na Pollyho ich upozorniTonka/Antónia/Anti, bývalá baletka z Bratislavy, ktorú zaradili do táborového verejného domu a ktorú esesák Storch uchránil od pánskych návštev a lekárskych pokusov, aby ju mal len pre seba. Pochovať mŕtveho Pollyho pre členov odboja znamená ukázať, že odpor proti fašizmu krutosťou nezlomia a že aj ako väzni ostanú ľuďmi. Počas leteckého náletu sa Tonka pokúsi Pollyho pochovať, hoci jej spoluväzenkyňa Ismena pomoc zo strachu odmietla. Tonka nevládze primrznutým telom pohnúť, preto sa o nemožné pokúsi Záriš. Nemeckým nacistom sa nedarí vypátrat' kto porušil zákaz hýbať s telom mŕtveho, a tak systematicky popravujú každého desiateho väzňa. Anti, ktorá túžila vzbúriť sa, ukazuje Storchovi zašpinené ruky od hliny. Veliteľ tábora Krone dá popraviť ju aj Poručĺka, ktorý tvrdí, že Pollyho pochoval celý tábor. Zo skupiny partízánov nakoniec ostáva len poloslepý Profesor (múdry a rozhľadený kníhviazač), ktorý je prísľuborn, že spravodlivi svojich katov prežijú.
 • 24. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  Jazyková komunikácia
 • Jazyk - abstraktný systém lexikálnych a gramatických znakov; prostriedok dorozumievania a myslenia
 • Text - ustálený jazykový prejav, ktorý je výsledkom rečovej činnosti; vznikol konkrétnou realizáciou jazykového systému
 • Kontext - súvislá časť textu, z ktorej možno určiť vzájomné vzťahy medzi jazykovými, kompozičnými alebo tematickými jednotkami
 • Reč - konkrétna realizácia jazykového systému
 • Funkcie jazyka - komunikatívna/dorozumievacia, pomenúvacia, poznávacia/kognitívna, expresívna/estetická
 • Jazykový znak - vznikol v priebehu dejín na základe dohody národného spoločenstva
 • Jazykoveda - náuka o jazyku, jeho štruktúre, vzťahu jazyka k mysleniu a k spoločnosti z hľadiska súčasného stavu i z hľadiska historického vývinu
 • Jazyková rovina/podsystém, Jazykovedná disciplína, Jazykové jednotky
  Jazyková rovina Jazykovedná disciplína Jazyková jednotka
  Zvuková Fonetika, fonológia
 • Hláska - najmenšia nedeliteľná jednotka zvukovej stránky jazyka, ktorá sa vyslovuje ustáleným spôsobom
 • Fonéma - realizovaná hláska v reči, jej písaná podoba sa nazýva graféma
 • Morfologická morfológia
 • Morféma - najmenšia časť slova, ktorá má význam alebo funkciu
 • Syntaktická/skladobná syntax
 • Veta
 • Lexikálna/významová Lexikológia
 • Slovo/lexéma
 • Štylistická Štylistika
 • Štyléma - základná jednotka štylistiky, pomocou nej sa tvorí istý štýl textu
 • Sématický trojuholník
  Jazyková kultúra
 • Literárna zložka
  Absurdná dráma/Expresionizmus
 • po roku 1945
 • Absurdná dráma
  Znaky absurdnej drámy
 • reakcia na pozíciu človeka v období studenej vojny (pocit ohrozenia života)
 • absurdita každodenného života v odcudzenom svete 20. storočia
 • pesimizmus tvorcov hraničiaci s nihilizmom
 • dekompozícia tradičnej drámy
 • deštrukcia klasického dialógu
 • hyperbolizácia, komickosť, irónia
 • reakcia na pozíciu človeka v období studenej vojny(stupňujúci sa pocit ohrozenia života)
 • absurdita každodenného života v odcudzenom svete 20. stor
 • pesimizmus tvorcov hraničiaci s nihilizmom(popieranie akýchkoľvek hodnôt)
 • dekompozícia tradičnej drámy(nemá dej, chýba zápletka, charakterizácia postáv)
 • deštrukcia klasického dialógu(antidialóg- monotónne sa opakujú nezmyselné repliky)
 • pohyby postáv na scéne sú nezmyselné a nikam nevedú, realizujú sa v „kruhu“
 • autori využívajú hyperbolizáciu, iróniu, grotesku
 • predstavitelia: Beckett, Karvaš, Satinský a Lasica
 • zakladateľ: Eugen Ionesco
 • ` Autorské divadlo
 • koncom 60. rokov 20. stor.
 • osobami literárneho diela sú autori a nie literárne postavy, herci si text napísali, režírovali, inscenovali sami
 • uplatňovali sa najmä malé javiskové formy- kabaret, pásmo, scénka, scatch
 • improvizácia a súhra s obecenstvom
 • Soirée, Jááánošííík
 • slogany, alegórie, epigramy, irónia/sebairónia, žargón, nárečie
 • dôraz na autentickosť výpovede autora aj celej hry
 • Postmodernizmus
 • témy:
   ‣ sexuality
   ‣ smrť
   ‣ chaos
   ‣ neistota
 • pochybnosť o možnosti zobraziť realitu slovom
 • vytváranie osobitnej umeleckej reality
 • popieranie a spochybňovanie tradičných hodnôt a právd
 • „umenie kópie a nie originálu“
 • napodobňovanie diel alebo výrokov iných autorov
 • nie je jednotný umelecký štýl
 • vo svojich dielach reagujú na pretechnizovaný svet
 • gag - improvizácia, humorná vložka, slovná hračka, prostriedok komiky (nemá groteska, sitcom)
 • satira - ostrý výsmech, ktorý autor kritizuje ľudské alebo spoločenské nedostatky ,výsmešným spôsobom
 • nonsens - nezmysel
 • irónia - kladné hodnotenie, ktoré má opačný význam
 • persifláž - parodovanie originálu
 • persifláž - parodovanie originálu
 • pastiš - umelecké dielo, v ktorom sa umelec snaží napodobniť štýl slávneho autora
 • palimpsestová technika - medzitextová nadväznosť, vzťah textu k inému textu
 • Samuel Beckett - Čakanie na Godota
 • absurdná dráma/cyklická hra
 • komponované ako cyklická hra
 • autor vytvoril paralelu s ľudským životom, v ktorom človek kráča nevediac kam
 • vytvoril modelovú situáciu typickú pre absurdné divadlo- postavy a prostredie nie sú konkretizované, naopak, mená postáv naznačujú, že ide o všeľudské zovšeobecnenie
 • dej nie je historický zakotvený, postavy sa chcú rozísť, ale „ tam vonku“ je to ešte horšie
 • z textu sála bezvýchodiskovosť, ktoré autor povýšil na všeobecný pocit človeka z vlastnej existencii
 • Dej:
   v 1. dejstve sa na takmer prázdnej scéne s jedným stromom stretávajú dvaja tuláci Estragon a Vladimír
   ‣ z rozhovoru sa dozvedáme, že čakajú na príchod istého pána Godota, o ktorom nevedia divákovi s určitosťou nič povedať
   ‣ žijú bez zmyslu, zabíjajú čas, zažívajú existenciálnu úzkosť z neplodného čakania a nádeji, že Godot príde
   ‣ po čase prichádza na scénu nová dvojica- sadistický a povýšenecký pán a pasívny otrok na reťazi
   ‣ na konci dejstva sa objaví chlapec, ktorý oznamuje, že pán Godot príde až zajtra
   v 2. dejstve sa stretávame s tými istými postavami, ale Pozzo už nevedie otroka- Pozzo je slepý, a preto je odkázaný práve na pomoc bývalého otroka
   ‣ Estragon sa neúspešne snaží odísť
 • znaky absurdnej drámy:
   ‣ deštrukcia dialógu (nezmyselné repliky)
   ‣ dekompozícia tradičnej drámy
   ‣ opakujú sa pohyby a situácie (pri strome)
   ‣ absurdita
   ‣ irónia
   ‣ satira
   ‣ úzkosť
   ‣ bezvýchodiskovosť
 • Postavy:
   ‣ francúzsky Estragon (z lat. = bylinka Palina dravčia)
   ‣ slovanský Vladimír (vládne svetu)
   ‣ taliansky Pozzo (studňa)
   ‣ anglický Lucky (šťastlivec/šťastný)
 • nie je historicky zakotvený (nevieme kedy sa odohráva)
 • bezvýchodiskovosť, beznádej
 • Peter Karvaš - Absolútny zákaz
 • hra s prvkami absurdnej drámy
 • jej absurdnosť nespočíva vo využívaní umeleckých postupov absurdnej drámy, ale v absurdnosti spoločensko-politických pomerov
 • postavy v hre sa dostávajú do absurdnej neriešiteľnej životnej situácie, bez vlastného pričinenia
 • nie sú v bezprostrednom ohrození života, ale sú obeťami režimu, ktorý ohrozuje ich slobodu
 • symbolické vyznenie diela, že zákaz pozerať sa cez okno paradoxne najviac citovo postihne slepé dievča, ktoré svetlo a krajinu už neuvidí- ono najlepšie pozná hodnotu možnosti slobodne otvoriť okno a pozerať do sveta či na svet
 • Milan Lasica a Július Satinský - Soirée
 • divadelná hra s hudobným doprovodom, spoločenský večierok
 • predstavenie bolo dôvodom zákazu ich vystupovania
 • kabaretné predstavenie s moderátorom, poetickým textom, hudbou (nieje typická divadelná hra)
 • z francúzkeho soirée - spoločenský večierok
 • Žáner - hra (dramatický dialóg), ktorá nemá podobu celovečernej hry
 • nonsens, paradox, slovné hračky
 • Z diela:
   ‣ krátke skeče, dialógy, humorné scénky
   ‣ program hrala dvojica na pódiu Divadla na korze v BA
   ‣ Lasica = intelektuálny klaun; Satinský = impulzívny klaun
   ‣ v druhej časti hlúpi člen Verejnej bezpečnosti (Satinský) vyšetruje okoloidúceho (Lasica)
 • Kompozícia:
   1. časť
   2. časť
   3. časť Hamlet
 • Dej:
   ‣ Zameriavajú sa na ľudské vnútro, na vzťahy, ktoré si človek vytvára a zároveň je ich obeťou. Zosmiešňujú socializmus, ale zároveň sú stále aktuálne. Rozoberajú banálne životné situácie, ktoré sa posunú až do absurdna. Nepremieňajú sa na dramatické postavy, hrajú civilne, vystupujú sami za seba. Princíp ich dialógov spočíva na gagoch, (slovných hračkách), ktoré sa objavujú v ináč detinskom (jednoduchom) texte hry. Diváci na tieto miesta v texte čakajú, reagujú na ne smiechom, ostatný text vypúšťajú ako slovnú vatu. Gagy vznikajú na mieste dvoch replík, menej často vnútri jednej repliky. Pred začatím každého dejstva, no aj počas rozhovoru vyjde na scénu Zora Kolínska (bývalá manželka Lasicu, teraz Magda Vašáryová), zarecituje Báseň od Tomáša Janovica a
 • Stanislav Štepka- Jááánošííík
 • správa o hrdinovi
 • montážou rôznych scénok, ktoré pozostávajú z vtipných replík, z rôznych slovných hračiek, paródií a parafráz
 • Žáner - hra s prvkami postmoderny
 • hra s prvkami satiry
 • autorské divadlo - vzniklo tým, že dovtedy oddelené tvorivé aktivity autora, režiséra, herca sa spojili - zdôraznuje sa osobná autentickosť výpovede, nielen autora, ale aj celej hry, lebo text ostáva otvorený
 • Znaky postmoderny:
   ‣ fraška,epizodickosť, textové koláže, paradox
   ‣ palimpsestová technika a pastiš
   ‣ paródia
    1. mýtu v spojení s Jánošíkom
    2. erotické vzťahy medzi poddanými, grófom
    3. kabaretnú schému vypĺňajú vážne časti
   ‣ slovný humor:
    1. prechodom z ľudovej reči/nárečia do intelektuálnej
    2. administratívny štýl hovorovej reči
    3. ustálené slovné spojenia sa chápu doslovne
 • Kompozícia:
   ‣ voľná pásmovitá 1. narodenie Jánošíka (zrodenie legendy)
 • 25. Maturitný okruh

  26. Maturitný okruh

  27. Maturitný okruh

  28. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  VÝVIN JAZYKA
 • pred 100 000 rokmi
 • väčšina európskych a ázijských jazykov vzniklo z Indoeurópskeho prajazyka
 • jazyky, ktoré sa z neho vyvinuli nazývame Indoeurópske jazyky (veľa spoločných hlások v slovných základoch)
 • predpoklad vzniku jazyka: rozvoj myslenia, pracovné schopnosti, výmena informácii, deľba práce
 • musel existovať prajazyk, ale v súčasnosti evidujeme cca 6 800 jazykov a 41 000 dialektov
 • Druhy jazyka:
   prirodzený jazyk:
    ‣ nástroj komunikácie, univerzálna platnosť (rozumejú a používajú ho všetci jedinci etnického alebo národného spoločenstva)
    ‣ môžu prestať plniť funkciu materinského a národného jazyka a stávajú sa mŕtvymi jazykmi (latinčina)
   národný jazyk:
    ‣ jedinečný príspevok do spoločenstva jazykov sveta
   materinský jazyk
   úradný/štátny jazyk:
    ‣ pred občana SR = slovenčina
   cieľový jazyk:
    ‣ pre žiaka inej národnosti na SR = slovenčina
   cudzí jazyk:
    ‣ pre cudzinca na SR
   mŕtvy jazyk:
    ‣ jazyk, ktorý prestal plniť funkciu materinského a národného jazyka (latinčina)
   umelý/plánový jazyk :
    ‣ predstavuje systém znakov, ktorý má ohraničenú platnosť
    ‣ najprv existuje v písomnej podobe až potom v ústnej/znakovej (esperanto)
   symbolický jazyk :
    ‣ systém znakov s vopred dohodnutými zákonitosťami
   programovacie jazyky
 • Indoeurópske jazyky
  Slovanské
 • východoslovanské (ruština, ukrajinčina, bieloruština, rusínsky jazyk)
 • západoslovanské (slovenčina, čeština, poľština, horná a dolná lužická srbčina)
 • južnoslovanské (srbčina, chorvátčina, slovinčina, macedónčina, bulharčina)
 • Baltské
 • litovčina, lotyština
 • Germánske
 • dánčina, nórčina, islandčina, angličtina, holandčina, flámčina, nemčina
 • Románske
 • latinčina, francúzština, taliančina, španielčina, katalánčina, portugalčina, rumunčina, moldavčina
 • Keltské
 • írčina, waleština, bretónčina
 • Grécky
 • novogréčtina
 • Albánsky
  Arménsky
  Indické
 • hindčina, bengálčina
 • Iránske
 • perzština, kurdčina, rómčina
 • Slovanské jazyky
  východoslovanské
 • ruština,ukrajinčina,bieloruština,rusínsky jazyk
 • západoslovanské
 • slovenčina, čeština,poľština, horná a dolná lužická srbčina
 • južnoslovanské
 • srbčina, chorvátčina, slovinčina, macedónčina, bulharčina
 • Literárna zložka
  NOVÉ SMERY A TENDENCIE PO ROKU 1945
  Rozhnevaní mladí muži
 • anglická literatúra
 • vznik 50. a 60. roky 20. storočia (v ang. lit.)
 • uvedomuje si vtedajšiu bezvýchodiskovosť literatúry
 • v autoroch sa prejavuje hnev a ostrá kritika spoločnosti (nihilizmus)
 • autori pohŕdajú všetkým, neveria v nič, revoltujú proti všetkému, čo pre nich reprezentuje vládnuci systém
 • táto revolta trvá dovtedy, kým sa protagonisti nedostanú do vyšších spoločenských kruhov, aby sa stali súčasťou toho proti čomu bojovali
 • predstavitelia: John Osborne (Obzri sa v hneve), Jerome David Salinger (Kto chytá v žite)
 • Beat generation (Bítnici)
 • vznik 50. roky 20. storočia, San Francisco
 • „zlaté šesťdesiate“
 • prudký nárast revolty mladých v Amerike a v západnej Európe
 • požiadavka autentickosti a spontánnosti v živote i v tvorbe
 • kritika konzumnej spoločnosti
 • nespokojnosť so životom v totalitnej spoločnosti
 • prienik slangu do umeleckého jazyka
 • spojenie poézie a jazzovej či rockovej hudby
 • zrod akčného umenia
 • autori sú zástancami mysticizmu (záhadnosť), anarchizmu (bezvládie), nihilizmu
 • v súčasnosti sú aktívnymi členmi ekologických hnutí (nachádzajú zmysel v aktívnej fyzickej práci)
 • predstavitelia: Jack Keroval (Na ceste), Ginsberg, Ferlinghetti, Urban, Štrpka, Salinger
 • Revolta
 • charakteristika,predstavitelia

 • ⚠ Nekompletné učivo
  Magický realizmus
 • kombinácia obrazov súčasnosti s domorodými tradičnými reáliami
 • prelínanie fikcie a skutočnosti
 • prelínanie minulosti a prítomnosti
 • popieranie prirodzeného sledu deja (príčina – dôsledok, život – smrť)
 • pokusy o viacrozmerné zachytenie zobrazovanej skutočnosti
 • forma: „nový barok“ alebo „predstupeň postmodernizmu“
 • predstaviteľ: Gabriel Márquez (Sto rokov samoty)
 • Fantastická literatúra
 • dielo obsahuje vymyslené, neskutočné prvky (popierajú zákonitosti reálneho sveta)
 • Obsahuje
 • sci-fi
 • fantasy
 • horor
 • sci-fi:
   ‣ fantastický prvok ⇒ obraz sveta budúcnosti
   ‣ využíva poznatky súčasnej vedy a techniky + hypotézy o vývoji vedy, sveta a iných planét
   ‣ obraz sveta alegória (nepriame pomenovanie ⇒ 2 významy ⇒ doslovný a prenesený)
 • fantasy:
   ‣ má spájať človeka s mágiou a nadprirodzenými javmi
   ‣ dej zasadený do fiktívnej doby (bez modernej techniky)
   ‣ postavy sú inšpirované mytológiou, ľudovou slovesnosťou
   ‣ spisovatelia vytvárajú jedinečné tvory
 • horor:
   ‣ výrazové prostriedky spoločné s fantasy i so sci-fi
   ‣ nemusí vytvárať nové svety
   ‣ podstata ⇒ scény s cieľom vyvolať pocit strachu
   ‣ hororové postavy ⇒ individualizované
 • Utópia
  Filozofický termín
 • vymyslená krajina, v ktorej žije „dokonalá zidealizovaná spoločnosť“ rovnoprávnych a šťastných ľudí
 • neuskutočniteľný ideál
 • Literárnoteoretický termín
 • prozaický žáner, ponúka umelcovu predstavu spoločnosti v takej podobe, ako keby reálne existovala
 • zaraďuje sa do sci-fi
 • Antiutópia
  Filozofický termín
 • opak utópie, obraz fiktívnej budúcej totalitnej spoločnosti, štátu, krajiny, v ktorej žijú neslobodní ľudia bez nádeje
 • Literárnoteoretický termín
 • žánrová forma románu s prvkami antiutópie
 • román na pomedzí spoločensko-politického a vedecko-fantastického románu
 • ponúka autorovu víziu fiktívnej totalitnej spoločnosti
 • Nový román/ antiromán
 • charakteristika,predstavitelia

 • ⚠ Nekompletné učivo
  Lawrence Ferlinghetti – Lunapark mysle
 • bítnik
 • inšpirácia – americká moderná poézia, francúzska modernistická poézia
 • téma a idea: ironický postoj k svetu dospelých a mocných
 • využíva „návratný motív“ (refrén) = Svet je úžasné miesto
 • voľný verš, automatizovaný text
 • metafory (bomba, čo vám občas prekrúti ciferník), epitetá (vykradnuté mozgy)
 • Allen Ginsberg – Amerika
 • bítnik
 • téma a idea: Pohľad na upadajúcu Ameriku.
 • voľný verš (žiadne strofy, bez rýmu, nerovnaký počet slabík vo veršoch)
 • paralelizmus, vulgarizmy, slangové výrazy (strelený, teplošská ruka)
 • anafora, epifora, symbol, synekdocha, metonymia
 • Jerome David Salinger – Kto chytá v žite
 • americká literatúra, bítnik
 • generačný román – sleduje vývoj hrdinu so správaním, konaním a názormi aktuálnej generácie, čitateľ sa vie s hrdinom stotožniť
 • 26 kapitol, ja-rozprávanie, priamy – individuálny, subjektívny, nespoľahlivý rozprávač
 • chronologický a retrospektívny kompozičný postup
 • rozprávač = Holden Caulfield, 16 ročný, používa hovorový jazyk (jazyk násťročných) a vulgarizmy
 • povýšil študentský slang na literárny jazyk
 • téma: 3 dni Holdena, ktoré prežil v New Yorku, keď ho vyhodili zo školy
 • idea: Autor chce uchrániť malé deti od nástrah falošného sveta dospelých.
 • žitné pole = detský svet/amerika v minulosti, priepasť = svet dospelých
 • Holden sa dostáva do rozporu s rodičmi, učiteľmi, spolužiakmi, dievčatami a sebou samým
 • Holden, ktorý sa nachádza v sanatóriu, s odstupom roka rozpráva príbeh 3 dní (opustenie školy, Pencey – návrat domov, New York)
 • vyhodili ho zo školy, chce si urobiť niekoľko dní voľna, kým rodičia nedostanú oznámenie
 • je pred Vianocami, stretáva spolužiakov, ich rodičov, prostitútku s pasákom, mníšky
 • s priateľkou Sally navštevuje divadelné predstavenie a klzisko
 • prespáva u učiteľa, ktorý sa mu pri pokuse o telesné zblíženie znechutí
 • vyhľadáva mladšiu sestru Phoebe, prosí ju o peniaze, aby mohol odísť z mesta (chce ísť s ním)
 • po úvahe sa plánu vzdáva a trávi popoludnie so sestrou na kolotoči v zoo
 • v krízovej životnej situácii premýšľa o úteku pred zodpovednosťou do samoty, napokon odmieta kapitulovať
 • chce chrániť ostatných, no uvedomuje si, že nebezpečenstvo číha všade a každý sa s ním musí vysporiadať sám
 • Gabriel García Márquez – Sto rokov samoty
 • román kronika, kľúčové dielo magického realizmu
 • 100 ročná história mesta Macondo – fiktívny mikosvet (zrod, rozkvet, úpadok, zánik – počas veternej smršte) je zobrazená na viacerých generáciách rodiny Buendíovcov
 • história Maconda = história Kolumbie a Latinskej Ameriky
 • epická šírka s množstvom postáv, epizód a odbočení
 • zložitá kompozícia, prelínanie minulosti a prítomnosti, fikcie a reality
 • hlavná téma: samota
 • idea: Človek od začiatku až do prítomnosti pácha stále tie isté hriechy.
 • rozprávač vychádza zo starej epickej tradície
 • román symbolizuje vývoj ľudstva od počiatku až po prítomnosť
 • kliatba roku Buendíovcov začína sobášom Úrsuly a Josého Arcadia (bratranec a sesternica) prori vôli rodičov
 • Úrsula sa obáva, že jej dieťa bude mať prasací chvost, preto sa chráni pred telesnou manželskou láskou
 • Josého za to čaká posmech dediny
 • urážku jeho mužskej cti očistí len smrť suseda
 • nasleduje útek z dediny, putovanie a založenie mestečka Macondo
 • v priebehu deja pribúdajú ďalšie postavy, napr. Melquíades – línia cigánskych mýtov a reálii
 • George Orwell – 1984
 • antiutopický román, fantastická literatúra
 • spája v sebe prvky spoločensko-politického a sci-fi románu
 • 23 kapitol, 3 časti a dodatok, on-rozprávanie, autorský-vševediaci rozprávač
 • téma: kritika totalitného systému
 • idea: v totalitných systémoch sa ľudská individualita stáva zločinom
 • po rokoch bojov sa svet delí v roku 1984 na 3 veľmoci::
   Oceánia (Amerika, Veľká Británia, južná Afrika, Austrália)
   Euroázia (Európa, severná Ázia)
   Východoázia (východná Ázia)
 • Afrika = územie nikoho, veľmoci o ňu bojujú, dobýjajú
 • vo všetkých vládne tvrdá diktatúra
 • na čele Oceánie ⇒ Veľký brat
 • Winston Smith – hlavný hrdina, žije v Londýne (Oceánia)
 • pracuje na Ministerstve pravdy, kde prepisuje históriu podľa požiadaviek Strany
 • 1. časť: Winston približuje život v Oceánii, začína písať denník
 • 2. časť: zoznamuje sa s Júliou, dostáva sa do konfliktu so Stranou, odporuje jej pravidlám, zatýka ho Ideapolícia
 • 3. časť: odohráva sa v Ministerstve lásky (vnútra), kde sa po výsluchoch a ťažkom mučení Winston podrobí požiadavkám Strany
 • Grillet: Žiarlivosť
  ⚠ Nekompletné učivo

  29. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  Vývin slovenského jazyka
  Vznik jazyka
 • pred 100 000 rokmi
 • skupiny príbuzných jazykov vznikli zo spoločného pôvodného jazyka ‒ prajazyka
 • predpokladom na vznik bol rozvoj myslenia a pracovných schopností, ako aj potreba ľudí vymieňať si informácie, deliť prácu
 • v súčasnosti 6800 jazykov a 41 000 dialektov
 • Indoeurópske jazyky
 • väčšina európskych a ázijských jazykov vznikla z indoeurópskeho prajazyka
 • jazyky, ktoré sa vyvinuli z indoeurópskeho prajazyka nazývame indoeurópskymi jazykmi (majú veľa spoločných hlások v slovných základoch)
 • najpoužívanejšie jazyky, ktorými hovoria ľudia na Zemi
 • Indoeurópske jazyky
  slovanské
 • východoslovanské (ruština, ukrajinčina, bieloruština, rusínsky jazyk)
 • západoslovanské (slovenčina, čeština, poľština, horná a dolná lužická srbčina)
 • južnoslovanské (srbčina, chorvátčina, slovinčina, macedónčina, bulharčina)
 • baltské
 • litovčina, lotyština
 • germánske
 • dánčina, nórčina, angličtina, holandčina, nemčina, islandčina, flámčina
 • románske
 • ľudová latinčina ‒ mŕtvy jazyk, základom pre vznik románskych jazykov; klasická latinčina ‒ nebola hovoreným jazykom; francúzština, španielčina, taliančina, katalánčina, portugalčina, rumunčina, moldavčina
 • keltské
 • írčina, waleština, bretónčina
 • grécky
 • novogréčtina ‒ od 15.stor.
 • albánsky
  arménsky
  indické
 • hindčina, bengálčina
 • iránske
 • perzština, kurdčina, rómčina
 • Literárna zložka
  Postmoderna (polovica 50. rokov 20.stor.)
  Pretext (prototext)
 • východiskový text, pôvodný text
 • Posttext
 • cieľový text, nový text
 • Znaky:
   ‣ pochybnosť o možnosti zobraziť realitu slovom
   ‣ vytváranie osobitej umeleckej reality
   ‣ popieranie a spochybňovanie tradičných hodnôt a právd
   ‣ umenie kópie a nie originálu
   ‣ napodobňovanie diel alebo výrokov iných autorov
   ‣ nie je jednotný umelecký štýl (nevydávajú manifest)
   ‣ vo svojich dielach reagujú na pretechnizovaný svet
   ‣ typické témy: sexuality a smrti, chaosu a neistoty
   ‣ diela sú určené na verejné priestranstvá
 • persifláž - parodovanie originálu
 • pastiš - napodobňovanie umeleckého smeru alebo autora
 • palimpsest - prepisovanie diela iných autorov
 • gag - prvok situačnej komiky; neobvyklý, vtipný až komický nápad
 • groteska - veselé až komické rozprávanie; krátka veselohra so skarikovanými postavami a dejom; ornament zo živočíšnych a rastlinných motívov
 • irónia - výsmech, úmyselné použitie slov v opačnom význame
 • satira - uštipačný, neľútostný výsmech
 • nonsens - nezmysel, absurdita
 • Michal Habaj ‒ Letný deň nostalgia (báseň)
 • autori poézie pochybujú o schopnosti básne zachytiť slovom mnohorakú podobu reality
 • do básni vkladali texty z vedeckej, populárno-vedeckej literatúry alebo zo sveta celebrít a modeliek
 • básne vytvárajú koláže, reklamy
 • Umberto Eco ‒ Meno ruže (román v románe a v románe)
 • román historický, detektívny, psychologický, filozofický
 • téma - náboženská a stredoveká politika (františkáni verzus benediktínov), teológia, filozofia, život a myslenie duchovných, aj milostná zápletka
 • kompozícia - 7 kapitol
 • hľadanie príčiny záhadných úmrtí v talianskom opátstve je aj hľadaním podstaty a zmyslu stredovekej kultúry (teologické spory, jazyky, dedičstvo antiky, symbolika, inkvizícia, každodenný život)
 • Viliam z Baskevillu (alúzia na detektívny román Pes baskevillský od A.C.Doyle) učí Adsa i čitateľa dešifrovať svet a porozumieť mu prostredníctvom indícií a znakov
 • cesta do labyrintu (knižnice) = cesta vzdelanosti
 • dôležitejšie než rozuzlenie prípadu je premena čitateľa počas čítania románu, ktorá predstavuje poznávanie ako hru a hru ako poznanie
 • autor využil retrospektívny kompozičný postup ‒ ústredný príbeh rozpráva na konci svojho života Adso
 • z diela:
   ‣ román zasadený do 14.stor. ‒ obdobie prudkých teologických sporov
   ‣ odohráva sa v opátstve, prichádzajú tam Viliam z Beskevillu a jeho benediktínsky novic Adso
   ‣ Adso zaznamenáva čudné, búrlivé udalosti 1.týždňa (jeho ľúbostné dobrodružstvo, inkvizičný súd, kde odsúdia dievča, ktoré sa mu páči)
   ‣ Viliam má vyriešiť tajomstvo série úmrtí mníchov v opátstve, vyšetrovanie ho privedie do knižnice v podobe labyrintu, kde nájde rozuzlenie prípadu a odhalí tajomstvo (nájde tam ukrytý zväzok vzácnej antickej Aristotelovej Poetiky )
   ‣ vraždy má na svedomí slepý knihovník, starec Jorge, ktorý chce rozpútať zlo v očakávaní Antikrista
   ‣ Jorge napustí stránky knihy jedom, aby zatajil jeho obsah pojednávajúci o smiechu pred mníchmi
   ‣ knižnicu zachváti požiar, rozšíri sa na celé opátstvo
   ‣ Viliam s Adsom sa zachránia
 • Dušan Dušek ‒ Kufor na sny (zbierka poviedok)
 • názov evokuje miesto na ukladanie snov, pocitov, vnímať realitu inak
 • ja - rozprávanie
 • počas rozprávania narážame na vnútorný monológ, línia sa narúša prúdom vedomia
 • nesujetová próza ‒ nemá časovú postupnosť
 • bez deja, bez dramatickej akcie, chýba gradácia
 • autor dáva najavo svoj talent na písanie
 • Poviedky:
   Pes:
    ‣ je o osamelosti človek, ktorému sa každý vyhýba lebo si myslí, že je blázon, len pes nie
    ‣ pre toho človeka je zmyslom života, že sa má o koho starať (pes)
    ‣ ja - rozprávanie
    postup: chronologický
    hlavný hrdina: pes
    nonsens: pes sa smeje, učí sa abecedu a násobilku, listuje v novinách
    groteska: obtiera známky o jazyk psa, dá lízať zmrzlinu aj psovi, hra na generála a vojaka
   Rýchlik:
    ‣ rýchlik = ako rýchlo život prejde
    ‣ rozprávač: autorský, vševediaci, nespoľahlivý
    ‣ starý Tarabaj pracuje na stanici ako výpravca vlakov
    ‣ počas dňa za ním príde chlapec, mladík a muž, ktorých spája záujem o futbal a napodobňovanie zvierat
    ‣ všetci poznajú istého Vavra
    ‣ Tarabaj prostredníctvom návštev spomína na svojho Vavra, ktorý zmizol vo vojne, ale aj na futbalové časy
    ‣ Nakoniec sa dočká Vavra a spolu sa chystajú na rýchlik, ktorý tade ani nechodí
 • 30. Maturitný okruh

  Jazyková zložka
  Národný jazyk
 • znaky - územie, jazyk, tradície, vlajka
 • definícia - predstavuje živý jazyk národného spoločenstva; je územne vymedzený, vnútorne diferencovaný a sociálne rozvrstvený
 • formy:
   1. spisovná forma:
    ‣ má celonárodnú, celoštátnu platnosť (2009)
    ‣ národno-reprezentatívna funkcia
    ‣ prejav národného uvedomenia
    ‣ prestížna funkcia
    ‣ štátny, úradný, vyučovací jazyk
    ‣ jediná kodifikovaná forma jazyka
    ‣ najdôležitejšia forma
    ‣ dorozumievací prostriedok vo vedeckej, administratívnej, žurnalistickej, didaktickej, náboženskej, umeleckej komunikácii
    ‣ slovenčina sa stala úradným a štátnym jazykom v roku 1918
    ‣ školským jazykom v novembri 1918
    ‣ novelizácia zákona o štátnom jazyku (2009)- používanie vo verejnom styku
   2. štandardná forma:
    ‣ celonárodnú platnosť
    ‣ v každodennej komunikácii
    ‣ nedodržujú sa vždy všetky kodifikačné zásady
    ‣ zachováva sa gramatická stavba spisovného jazyka
    ‣ často sa nepoužívajú nespisovné tvary
   3. subštandardná forma:
    ‣ má celonárodnú platnosť, ale využíva množstvo nárečových prvkov a slangových slov
    ‣ používa nespisovné tvary slov, nerešpektuje pravidlo o rytmickom krátení
    ‣ umiestnenie prízvuku v slove- intonácia (nerešpektuje)
   4. nárečová forma:
    ‣ v súčasnosti sa územne nárečia stali jazykom umeleckej literatúry
    ‣ ( S. Štepka, Milka Zimková, Š. Moravčík- záhorské, Mloci-východoslov.)
 • úzus - skutočný stav používania jazyka
 • norma - súbor jazykovej zákonitosti a pravidiel, ktorý je v určitom období závezný pre celé jazykové spoločenstvo
 • kodifikácia - uzákonenie pravidiel spisovného jazyka
 • argot - v utajenej komunikácii, jazyk spodiny, používa slova v inom významovom kontexte, nemení slova, neskracuje ich
 • Literárna zložka
  Slovenská literatúra dnes (80.-90. roky 20. storočia)
 • znaky v próze/poézii:
   ‣umelci nadviazali vzťahy s európskym a svetovým kultúrnym dianím (Z-blok)
   ‣presadzovali sa tie témy, ktoré dlhodobo tvorili tzv. zásuvkovú, priečinkovú literatúru; témy: národnej minulosti, ženskej literatúry
   ‣pribudla próza tzv. trendy autorov; témy: láska, sex, erotika a rôzne závislosti
   ‣čitateľský úspech dosiahli autori tzv. spontánnej prózy
   ‣rozvoj fantastickej a detektívnej literatúry
   ‣zaznamenávame ďalšiu fázu intimizácie prózy (súkromie, internet, virtualita, rebelstvo)
   ‣vydavateľstvá: Modrý Peter, Slovart, Slovenský spisovateľ, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov
   ‣lit. časopisy: Romboid, Slovenské pohľady
   ‣oživili sa literárne súťaže a rôzne kultúrne podujatia, festivaly
 • znaky v dráme:
   ‣ začali stagnovať kamenné divadlá
   ‣ vznikajú absurdné postmodernistické hry
   ‣ zrodilo sa autorské divadlo
   ‣ vzniká alternatívne divadlo ( Divadlo na Korze, Radošinské naivné divadlo, Stoka)
 • absurdná dráma:
   ‣ reakcia na pozíciu človeka v období studenej vojny(stupňujúci sa pocit ohrozenia života)
   ‣ absurdita každodenného života v odcudzenom svete 20. stor.
   ‣ pesimizmus tvorcov hraničiaci s nihilizmom(popieranie akýchkoľvek hodnôt)
   ‣ dekompozícia tradičnej drámy(nemá dej, chýba zápletka, charakterizácia postáv)
   ‣ deštrukcia klasického dialógu(antidialóg- monotónne sa opakujú nezmyselné repliky)
   ‣ pohyby postáv na scéne sú nezmyselné a nikam nevedú, realizujú sa v „kruhu“
   ‣ autori využívajú hyperbolizáciu, iróniu, grotesku
   ‣ predstavitelia: Beckett, Karvaš, Satinský a Lasica
   ‣ zakladateľ: Eugen Ionesco
 • autorské divadlo:
   ‣ koncom 60. rokov 20. stor.
   ‣ osobami literárneho diela sú autori a nie literárne postavy, herci si text napísali, režírovali, inscenovali sami
   ‣ uplatňovali sa najmä malé javiskové formy- kabaret, pásmo, scénka, scatch
   ‣ improvizácia a súhra s obecenstvom
 • postmoderna:
   ‣ pochybnosť o možnosti zobraziť realitu slovom
   ‣ vytváranie osobitnej umeleckej reality
   ‣ popieranie a spochybňovanie tradičných hodnôt a právd
   ‣ „umenie kópie a nie originálu“
   ‣ napodobňovanie diel alebo výrokov iných autorov
   ‣ nie je jednotný umelecký štýl
   ‣ vo svojich dielach reagujú na pretechnizovaný svet
   témy: sexuality a smrti, chaosu a neistoty
   persifláž: parodovanie originálu
   pastiš: umelecké dielo, v ktorom sa umelec snaží napodobniť štýl slávneho autora
   palimpsestová technika: medzitextová nadväznosť, vzťah textu k inému textu
 • kompozičné postupy:
   ‣ retrospektívny: najprv sa oboznámime s výsledkom deja, potom rozprávame o príčinách zápletky
   ‣ paralelný: 2 alebo viac dejových línii v dielach, ktoré sa rozvíjajú samostatne a neskôr sa stretnú
   ‣ chronologický: príznačná je časová postupnosť v zaznamenávaní udalostí o ktorých sa rozpráva; sled udalostí tak ako šlo za sebou
 • Eva Luka - Kjóto ( báseň žánrový obrázok)
 • kjóto - čierne obradné rúcho; líčidlo
 • téma: erotika
 • metafora - pramienky potu sa kĺžu dolu perlivými chrbtami
 • epiteton - kjótske slnko
 • kontrast - vláčne; muž-žena
 • metonymia - kľaknúť si na kamenný chodník, podľahnúť kráse
 • Jana Bodnárová - Kufre (videopoviedka, nespoľahlivý rozprávač)
 • je to zachytené cez oko kamery, napodobňuje filmové spracovanie
 • téma - holokaust
 • autorka je ovplyvnená postmodernou, expresionizmom, absurdnou literatúrou, synkretizmom
 • náučný, administratívny, opisný SP
 • Juraj Šebesta - Keď sa pes smeje (román)
 • pozorne sleduje dospievanie mladých ľudí, hovorí ich jazykom
 • využíva humor, iróniu, vtip
 • nechýba revolta ani láska, romantika, hľadanie bezpečia a svojho miesta v živote
 • Dej:
   rozprávačom je 16- ročný gymnazista Tomáš, chlapec z bežnej rodiny zo strednej vrstvy
   ‣ počas jedného roku musí čeliť konfliktom v rodine, problémom v škole, sklamaniam a prvým láskam a problémom medzi rodičmi
   pomáha mu zmysel pre humor a v najťažších chvíľach jazvečík Žofia, člen rodiny, „bútľavá vŕba“, ktorá je preňho zároveň, sestrou, psychológom
 • Kto chytá v žite Keď sa pes smeje
  sociálne vzťahy
 • sestra - Phoebe
 • pes - jazvečík Žofia
 • rozprávačské techniky
 • expresívne slová priamy-individuálny
 • expresívne slová, priamy-individuálny, vševediaci
 • rebelanstvo
 • búril sa rodičom, ktorý mu nevenovali žiadnu pozornosť
 • búril sa proti spoločnosti, chcel zachrániť mladých ľudí
 • Laco Kerata- Gebuliak ( postmodernistický absurdný výstup)
 • prvky autorského divadla (divadlo Stoka)
 • nejde o klasické činoherné dielo, tento krátky výstup je dekomponovaný- rozbitie tradičného členenia textu
 • zvláštna atmosféra diela vďaka prehnaným, expresívnym až groteskným hereckým prejavom na javisku
 • jazyk postáv: hovorový, expresívny, s častými vulgarizmami
 • Autori

  Ján Kollár

  Vlasť a Žena

  Andrej Sládkovič

  Vlasť + Žena

  Ľudovít Štúr

  Vlasť

  Ján Kollár

 • Diela:
   Slávy dcéra
   ‣ Narodné spievanky
 • narodil sa v Mošovciach
 • študoval na evanielickom lýceu v BA, univerzite v Jene
 • v tomto období silnie myšlienka všeobecnej vzájomnosti, ktorá má slovanské národy uchrániť pred silnejúcim vplyvom germanizácie
 • chcel, aby sa slovanské národy spojili v spolupráci na kultúrnej úrovni, čím by sa predišlo vymretiu Slovanov a zachovaniu zvykov,tradícii jazyka
 • navrhol používanie 4 slovanských jazykov
 • všeslovanská vzájomnosť - podpora Pavla Jozefa Šafárika
 • Johann Wolfgang Goethe

 • Diela:
   Utrpenie mladého Wertera
   Faust
 • Nemecký spisovateľ,dramatik
 • Ľudovít Štúr

 • 1815 - narodenie v Uhrovci
 • študoval na evanielickom lýceu
 • 1836 - výlet na Devín
   ‣ výber mena Velislav
   ‣ podpora myšlienky hľadania histórie Slovákov
 • 1836 - na fare v Hlbokom - Hodža, Hurbán, Štúr:
   ‣ dohoda mna novej podobe slovenčiny
   ‣ navštívili s návrhom Jána Hollého na jeho fare v Dobrej Vode
 • 1843 - 2 kodifikačné príručky:
   ‣ Náuka reči slovenkej
   ‣ Nárečia slovenskuo alebo potreba písania v tomto nárečí
 • poslanec na uhorskom sneme za mesto Zvolen
 • Spoluzakladateľ SNR
 • 1856 - smrť v Modre na následky poranenia
 • Janko Kráľ

 • Diela:
   Jarná pieseň
   ‣ Duma bratislavská
   Zakliata panna vo Váhu a divny Janko
 • najmladší, najrevolučnejší zo štúrovcov
 • študoval na evanielickom lýceu v BA
 • svoje revolučné myšlienky túžil realizovať
 • Andrej Sládkovič

 • Diela:
   Marína
   Detvan
 • narodil sa v Krupine
 • študoval v nemecku, kde ho ovplyvnila Heglova fylozofia
 • pôsobil ako vychovávateľ, farár
 • Braxatoris
 • Ján Botto

 • Diela:
   Smrť Jánošíkova
   Žltá ľalia
   ‣ Lucijny stolček
 • DOKONCIT
 • Samo Chalupka

 • Diela:
   Mor ho!
   ‣ Turčín Poničan
   ‣ Branko
 • Aktívny dobrovoľník v poľskom povstaní
 • Spoluzakladatel Spoločnosti československej - samovzdelávanie
 • prijal kodifikaciu
 • podieľal sa na sebauvedomení Slovákov
 • Janko Jesenský

 • Diela:
   Demokrati
   Romantika
 • bol panslavista ⇒ panslavista sa usilujú o zjednotenie všetkých Slovanov pod nadvládou cárskeho Ruska
 • Romain Rolland

 • Diela:
   Peter a Lucia
   ‣ Ján Krištof
   ‣ Očarená duša
 • spracoval zivotopisy:
   ‣ Michelangela
   ‣ Beethovena
 • bol pacifista ⇒ nesúhlasí s vojnou
 • vytvoril komorný román román rieka ⇒ obsiahly román, ktorý zachytáva rozsiahle časové obdobie s mohutnou dejovou líniou a množstvom epizód
 • Charles Baudelaire

 • Diela:
   Súvislosti
   Albatroz
 • patril k symbolistom ale zároveň aj k takzvaným prekliatym básnikom
 • prekliati básnici:
   ‣ básnici patriaci k 19-20 storočiu
   ‣ ich tvorba bola veľmi dekedentná(úpadková)
   ‣ písali o tých zlých nepekných/najhorších stránkach života
   ‣ Charles Baudelaire výrazne ovplyvnila tvorba týchto básnikov
 • písal o tabuizovaných témach(témy o ktorých sa nerozpráva ⇒ sex, drogy, homosexualita-sám bol homosexuál)
 • hľadal krásu v škaredosti, nepekných veciach
 • písal o patologických (chorobných) javoch v spoločnosti
 • pekné veci nazýval škaredo ⇒ Dielo: Kvety zlagenitívna metafora
 • Jean Arthur Rimbaud

 • tulacké motívy
 • Diela:
   Zora
 • v jeho tvorbe sa stretávame s tuláckymi motívmi, hlbokou emocionalitou,a svet zachytával cez halucinácie
 • Ivan Krasko

 • Diela:
   Moje piesne
   Jehovah
   Topole
   Pieseň
   Otcova roľa
   ‣ Nox et solitudo(noc a samota)
   ‣ Verše
   ‣ Sentimentálne príhody
 • využíval sylabotonický veršový systém - rytmus v básni, ktorý je tam cítiť
 • vlasnym menom Jan Botto (nie Ján Botto štúrovec)
 • alternatívny pseudonym janko cigáň
 • Paul Verlaine

 • Diela:
   Básnické umenie
   Jesenná pieseň
   ‣ životopisné dielo Moje väzenie
   ‣ esej Prekliati básnici
   ‣ zbierka Saturnské básne
 • Emil Boleslav Lukáč

 • Diela:
   Nenávidíme? Milujeme?
   ‣ Spoveď
   ‣ Dunaj a Seina
   ‣ O láske neláske
 • v jeho tvorbe veľa paradoxov/protikladov (výrazový prostriedok), taktiež velmi často využíva oxymoron
 • Ján Smrek

 • vlasným menom Jan Čietek
 • básnické zbierky:
   Cválajúce dni
   ‣ Odsúdený k večitej žízni
   ‣ Proti noci
 • básnická skladba:
   ‣ Básnik a žena
 • Guillaume Apollinaire

 • Diela:
   Pásmo
   ‣ Alkoholy
   ‣ Tirézové prsníky
   ‣ Kaligrami
 • Erich Maria Remarque

 • ma viacero vojnových románov
 • Diela:
   Na západe nič nové
   ‣ Cesta späť
   ‣ Traja kamaráti
   ‣ Vítazný oblúk
 • Jozef Cíger Hronský

 • tvorba pre deti
 • tajomníkom Matice slovenskej
 • Diela:
   Jozef Mak
   ‣ Chlieb
   ‣ Pisár Gráč
   ‣ Svet na Trasovisku
 • Gejza Vámoš

 • expresionista
 • pracoval ako lekár a vedomosti z medicíny dokázal využiť pri písaní literárnych diel(anatómia,lekárske postupy)
 • 1939 emigroval do Brazílie
 • Diela:
   Editino očko
   ‣ Jazdecká legenda
   ‣ Atómy boha
 • Christian Morgenstern

 • zakladateľ literatúry nonsensu, slovného klaunovstva
 • preslávili ho grafické/vizuálne básne
 • tvoril aj groteskné slovné hry
 • Diela:
   Veľké lalulá
   ‣ Nočný rybí spev
 • Sigmund Freud

 • v jeho psychoanalýze hľadali nové zdroje inšpirácie, hlavne v teórii o podvedomí, o úzkosti, o potlačených predstách a túzbach
 • spolu s Carolom Gustavom Jungom ⇒ vznik veľkej asociácie (umožnil vznik automatického textu)
 • prostriedkom na oslobodenie vedomia mal byť na rozdiel od dadaistického mechanického automatizmu (automatické zoskupovanie vystrihnutých slov do budúcej básne)psychický automatizmus
 • André Breton

 • zakladateľ surealizmu
 • napísal manifest surealizmu
 • Diela:
   Za krásneho prísvitu
 • Rudolf Fábry

 • spája prvky dadaizmu(automatický text) a surealizmu (voľné riadenie asociácií)
 • Diela:
   Pokazený písací stroj
   Uťaté ruky
   ‣ Vodné hodiny hodiny piesočné
 • Pavol Gašparovič Hlbina

 • katolícky kňaz, prekladateľ z francúzštiny
 • pokladá sa za teoretika generácie katolíckych modernistov
 • písal poéziu
 • Diela:
   ‣ Cesta do raja
   ‣ začarovaný kruh
   ‣ Modlidba a poézia(preklad A.Bremont)
 • Rudolf Dilong

 • pochádzal z Trstenej
 • Františkánska rehoľa
 • migroval z Talianska ⇒ Argentíny ⇒ USA
 • Diela:
   ‣ Mesto s ružou
   ‣ Mladý svadobník
 • Janko Silan

 • kaplán
 • po 1948 mal zákaz verejne publikovať
 • Diela:
   ‣ Piesne z Javoriny
   Lipa v zime spieva
 • Dobroslav Chrobák

 • pochádza z Hybe
 • vyštudoval TU v Prahe
 • publicista, neskôr riaditeľ československého rozhlasu na Slovensku
 • Diela:
   ‣ zbierka noviel Kamarát Jašek
 • Margita Figuli

 • Animizácia ⇒ neživé veci sa správajú ako s dušov
 • Diela:
   Tri gaštanové kone
 • Jaroslav Hašek

 • český novinár
 • spisovateľ
 • zúčastnil sa aktívne 1.sv vojny
 • žil bohemským životom
 • Diela:
   Osudy dobrého vojaka Švejka za světové války
 • Vladimír Vladimirovič Majakovskij

 • bol básnikom, dramatikom, satirik, publicista, výtvarník
 • bol spoluautorom ruského futuristického manifestu
 • neskôr sa vzdáva hry so slovom a dáva prednosť sociálne angažovanej literatúre
 • zmodernizoval poému ⇒oslabuje epickú zložku, využíva lomený(schodíkový) verš, do veľkej miery používa expresívny slovník>
 • lyrický hrdina je nespokojný s dobou, chce ju zmeniť
 • Diela:
   Oblak v nohaviciach
 • Druhy lyriky

 • Delenie:
   ‣ spoločenská
   ‣ prírodná
   ‣ ľúbostná
   ‣ reflexívna
   ‣ deskriptívna
 • Básnické figúry a trópy

 • trópy – obrazné pomenovania s preneseným významom
 • figúry – plnia estetickú funkciu
 • Trópy
  Epiteton(zhodný prívlastok)
 • spojenie podstatného a prídavného mena
 • epiteton costans(stály), epiteton ornans(ozdobný)
 • Metafora
 • pomenovanie na základe vonkajšej podobnosti
 • moderná, genitívna(nezhodný prívlastok) - (dráma krinolínu)
  1. • alegória - druh rozvinutej metafory, nepriame pomenovanie obrazu alebo deja
   • personifikácia - prenášanie ľudských vlastností na zvieratá a neživé predmety („Kameň hovoril.“)
   • prirovnanie - porovnávanie dvoch javov
    • parabola (podobenstvo) - prirovnanie javu k inej situácii - v Biblii
  Metonymia
 • pomenovanie na zálade vnútornej podobnosti (hrad reagoval, divadlo tlieska)
  1. • synekdocha - pomenovanie na základe kvantitatívnych vzťahov (celá dedina prišla, žiak má byť disciplinovaný)
   • autonomázia - namiesto mena opis alebo charakteristická vlastnosť, alebo meno sa stane charakteristikou (herkules, judáš...)
  Hyperbola
 • zveličenie
 • Symbol
 • zaužívané označenie - inotaj
 • Antitéza
 • obraz, popretie, nový obraz (v ľudových pesničkách „Zasial som žitko, vyrástla mi pšenička... budes moja ženička.“)
 • Perifráza
 • opisne pomenované (krásavica na dunaji)
 • Irónia
 • kladné hodnotenie, ktoré má opačný význam
 • Sarkazmus
 • uštipačný, bezohľadný výsmech spojený s cynizmom, najvyšší stupeň irónie
 • Básnické figúry
  Zvukové
  aliterácia
 • opakovanie rovnakej hlásky alebo skupiny hlások
 • eufónia
 • ľúbozvučnosť (Horí ohník horí...)
 • kakofónia
 • nepríjemné znenie niektorých slabík (Bŕŕ! Dážď fŕka. Každý smrká...)
 • paronomázia
 • spojenie slov s rovnakým slovným základom (Slavme slavně slávu Slávův slávnych)
 • zvukomaľba
 • napodobňovanie zvukov (Kres spráskal pušiek zahrmeli delá...)
 • slovné
  anafora
 • opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov alebo viet
 • epifora
 • opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na konci za sebou idúcich veršov alebo viet
 • epizeuxa
 • opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov za sebou idúcich
 • epanastrofa
 • opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na konci jedného a na začiatku následujúceho verša
 • kalambúr
 • zvuková podobnosť významovo rozdielnych slov (asi miluje - asimiluje)
 • pleonazmus
 • opakovanie a nahromadenie slov rovnakého alebo blízkeho významu (škriepky, zvady, sváry)
 • vetné
  syndeton
 • bezspojkové spájanie slov
 • polysyndeton
 • nadmerné opakovanie spojok
 • elipsa (výpustka)
 • vynechanie slov (mladosť radosť - staroba choroba)
 • zeugma
 • zlá syntaktická konštrukcia (vchádzať a vychádzať z dverí)
 • apoziopéza
 • neukončená výpoveď (Prestaň, lebo...)
 • proziopéza
 • neukončená výpoveď (... a tak)
 • inverzia
 • zmena slovosledu (používal P.O.H)
 • parentéza (vsuvka)
 • do vety vsunutý výraz
 • klimax (gradácia)
 • stupňovanie významu (mať, rodina, národ)
 • antiklimax
 • opak klimaxu
 • oxymoron
 • protikladné významy - prídavné a podstané meno (zdravý - nemocný)
 • protiklad
 • antonymum (zdravý - chorý)
 • paradox
 • prekvapujúci, zdanlivo nezmyselný výrok
 • paralelizmus
 • opakovanie rovnakých slov (podobných konštrukcií) vo veršoch
 • refrén
 • opakovanie slova, verša v istých intervaloch
 • Rečnícke
  rečnícka otázka
 • rečnícka otázka obsahuje tvrdenie, záver myšlienky, nečakáme odpoveď, lebo vyplýva z obsahu textu
 • rečnícke zvolanie
 • vyjadruje citový vzťah autora k obsahu výpovede
 • apostrofa
 • oslovenie neprítomnej osoby/veci
 • Učebnice a materiály

  Pre zobrazenie obsahu je nutné sa prihlásiť